Mẫu bản cam kết bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu PCCC, bảo vệ môi trường

Mẫu bản cam kết bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu PCCC, bảo vệ môi trường là gì? Mẫu bản cam kết bảo đảm gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bản cam kết bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu PCCC, bảo vệ môi trường là gì?

Mẫu bản cam kết bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu PCCC, bảo vệ môi trường là mẫu bản cam kết được lập ra để cam kết về việc bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường. Mẫu nêu rõ nội dung cam kết, thông tin cá nhân tổ chức cam kết...

2. Mẫu bản cam kết bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu PCCC, bảo vệ môi trường

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/...

............., ngày...... tháng....... năm............

BẢN CAM KẾT VỀ BẢO ĐẢM TUÂN THỦ ĐẦY ĐỦ CÁC YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: …………..………………………..(1)

1. Tên thương nhân :......................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................;

3. Điện thoại:.............………………………........... Fax:...…………..........;

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh…) số ............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có):

- Tên: ...................................;

- Địa chỉ: ....................…......;

- Điện thoại:......................... Fax:...............;

6. Kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng):

- Tên: ...................................;

- Địa chỉ: ...................….......;

- Điện thoại:......................... Fax:...............;

............(ghi rõ tên thương nhân)........... xin cam kết bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường đối với kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) nêu trên./.

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép (Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương tỉnh, thành phố) nơi thương nhân đề nghị xin cấp Giấy phép

Mẫu bản cam kết bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu PCCC, bảo vệ môi trường

Mẫu bản cam kết bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu PCCC, bảo vệ môi trường

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 717
0 Bình luận
Sắp xếp theo