Thông tư 16/2020/TT-BLĐTBXH Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng cho 46 nghề

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 16/2020/TT-BLĐTBXH Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng cho 46 nghề

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Thông tư 16 2020/TT-BLĐTBXH được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành về Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng cho 46 nghề.