Thông tư 12/2020/TT-BKHĐT tổ chức của BQL khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 12/2020/TT-BKHĐT tổ chức của BQL khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 12 2020/TT-BKHĐT được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành về tổ chức của BQL khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.