Thông tư về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Thông tư số 40/2011/TT-NHNN về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài.