Thông tư số 66/2011/TT-BGDĐT

Chọn file muốn tải về:
123 KB
Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
123 KB
Thông tư số 66/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành chương trình học phần kỹ năng giao tiếp trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp.
Xem thêm các thông tin về Thông tư số 66/2011/TT-BGDĐT