Thông tư 188/2021/TT-BQP định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu KH đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân VN

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 188/2021/TT-BQP định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu KH đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân VN

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Thông tư 188/2021/TT-BQP được Bộ quốc phòng ban hành về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu KH đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân VN.