Văn bản số 3242/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 3242 UBND TP 2021

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn hỏa tốc số 3242/UBND-KGVX về việc nới lỏng một số biện pháp phòng dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 28/9/2021.

Theo đó, từ ngày 28/9 thành phố Hà Nội nới lỏng một số quy định về biện pháp phòng chống dịch. Cho phép thực hiện một số hoạt động, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, người dân thực hiện nghiêm quy định 5K, bắt buộc quét mã QR và các biện pháp phòng, chống dịch của Bộ Y tế và TP.

Cụ thể, người dân được tập thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người; trung tâm thương mại (các cửa hàng ăn uống chỉ được phép bán mang về); cửa hàng may mặc, thời trang, hóa mỹ phẩm.

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Y tế phối hợp các đơn vị tiếp tục thực hiện tầm soát y tế, nhất là xét nghiệm tầm soát 2-3 ngày/lần tại các điểm phong tỏa, điểm có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao để kiểm soát lây lan dịch bệnh;

Sau đây là nội dung chi tiết Công văn hỏa tốc số 3242/UBND-KGVX:

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_________

Số: 3242/UBND-KGVX
V/v: Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Để tạo điều kiện trong các hoạt động kinh doanh, sinh hoạt, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, các đơn vị, tổ chức và người dân trên địa bàn Thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1 . Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để Nhân dân biết, tin tưởng, ủng hộ; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; hưởng ứng, yên tâm và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

2 . Từ ngày 28/9/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép thực hiện một số hoạt động, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, người dân thực hiện nghiêm quy định 5K, bắt buộc quét mã QR và các biện pháp phòng, chống dịch của Bộ Y tế và Thành phố:

- Thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người;

- Trung tâm Thương mại (các cửa hàng ăn uống chỉ được phép bán mang về);

- Cửa hàng may mặc, thời trang, hóa mỹ phẩm.

3 . Giao Sở Y tế phối hợp các đơn vị tiếp tục thực hiện tầm soát y tế, nhất là xét nghiệm tầm soát 2-3 ngày/lần tại các điểm phong tỏa, điểm có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao để kiểm soát lây lan dịch bệnh; tiếp tục rà soát các trường hợp chưa được tiêm vắc xin mũi 1 để hoàn thành việc tiêm vét mũi 1; hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho các trường hợp đến thời hạn tiêm.

4 . Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm và chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có việc thực hiện khai báo y tế thường xuyên, cài đặt và quét mã QR tại các cơ sở dịch vụ, kinh doanh, các đơn vị trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

5 . Giao các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị và các cơ sở kinh doanh, dịch vụ xây dựng kịch bản theo nguyên tắc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19”.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, các đơn vị, tổ chức và người dân trên địa bàn Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương trên địa bàn;

- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;

- Đồng chí Bí thư Thành ủy;

- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;

- Ban Thường vụ Thành ủy;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các ban Đảng thuộc Thành ủy;

- MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội TP;

- Văn phòng Thành ủy;

- Văn phòng ĐBQH&HĐND Thành phố;

- Cục Quản lý thị trường HN;

- Các Sở, ban, ngành và đơn vị thuộc Thành phố;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Các cơ quan Báo, đài Thành phố;

- VPUB: CVP, các PCVP;

- Các phòng, ban trực thuộc VP;

- Lưu: VT, KGVXan

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Chử Xuân Dũng

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 532
0 Bình luận
Sắp xếp theo