Văn bản hướng dẫn hội nghị cán bộ công chức

Tổ chức hội nghị CBCNVC năm học 2018-2019

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức là hình thức dân chủ trực tiếp để cán bộ, công chức viên chức và người lao động tham gia quản lý xây dựng trường trong sạch vững mạnh. Dưới đây là nội dung chi tiết công văn hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức viên chức năm học 2018-2019 mời các bạn cùng tham khảo.

TIBND TIIANH PHO HA NqI
po
crAo oqc vA oAo.r4o
CONG DOAN NGANH
GIAO DUC
s6,
3
|
2
l^
/I{DLr-sGDDT-cDN
Hd
N|L
,sdy4 thdng
8 ndm
2018
nUdnc
nAN
T6 chric HQi nghi
crin bQ c6ng
chrirc, vi6n
chrirc nIm
hgc 2018-2019
Cin cir Neh! dlnh sO O+fZOtSnrrO-CP
ngdy
Ogl}tl2}t5
cria Chinh phri
v6
thgc hiQn ddn chi
trong ho4t d6ng
cria co
quan
hanh
chinh nhir nu6c
vd
don vi
sE
nghi€p
c6ng lap, Th6ng tu
si5 O|IZO|OITI-BNV
ngity
t3/0U2016
cria BQ Noi
vu
Huong din mQt
s6 n6i dung cria Nghi
dinh sO
O+fZOtSntO-Cp
ngdy
Ogl}l/2015
cia Chinh
phri;
Cin cf Th6ng tu 09120091TT-BGDDT
ngdy
071512009
crja 86
Girio duc vd
Ddo tpo re
quy
chi! thpc hi€n
cdng khai
rong ho4t
dQng
nhd
truong;
euy6t
dlnh s6
04/2000/QD-BGD&DT
ngiry
011312000
cria BQ
truong
B0
Girio dpc
vd Edo
tao
v6
vi6c
ban
hdnh
Quy
ch6
thuc hign
din chri
trong hoat
dQng
nhd
truong;
cin
cri
quyiit
a6h so
:ss:lqo-ueND
ngdy
3U712018
crla
UBND
Thdnh
phrS
v€ viQc
ban hanh
K6 ho4ch
thdi
gian
nim
hoc
o6i voi giao
dpc
mim
non, giiio
dpc
phd
th6ng vd girio
duc thudng
xuy€n
nim
hoc
2olg-2olg
tr6n
clia
bdn thdnh
pho
ua
N6i; chuong
hinh phoi
hqp
c6ng tric gifta
Li€n
doan
Lao
d6ng
thanh ph6
Hd N6i
vd
Sd
GDDT Ha
N6i
giai
do4n
2017-2020.
sd
GDDT
He Noi,
c6ng
dodn
nganh
Girio
duc
Hd
N6i
hu<mg
dan
circ
don
vi
trudng
hoc
trcn
dia
bdn
Thanh ph6
t6 chric
HQi
nghi
crin
b6 c6ng
chric,
vi6n
chric
nim
hoc 2018-2019,
nhu
sau:
I. NGUYTN
TAC To
CHITC,
HiNH
THIIC,
THANH
PHAN
HQI
NGHI
l. Nguy6n
tic
t6
chric
HQi
nghi
-
HQi
nghi
crin
b6
c6ng
chric,
vi6n
chric
(sau
ddy ggi
t6t
le
H6i
nghi)
ld
hinh
thrlc
ddn
chri
tr.uc
tiiip
d6
crin
bQ
c6ng
chuc,
vi€n
chirc
vd
nguoi
lao
<r6ng
tham
gia
quan
ly,
x6y
dpg
nhd
truong
trong
sach,
vtng
mqnh.
-
HQi
ngh!
duo.
c t6
chric
dAn
chri,
thiiit
thuc,
brio
tl6m
ciic
nQi
dung quy
dM
tai Diau
5 Nghi
dinh
s6
o+lzotsnro-cp.
-
HQi
nghl
duoc
t6
chuc
hqp
16
khi
c6 it
r1hil
2/3
crin
b6,
c6ng
chric,
vi€n
chirc
cia
nhd
truong (bao
g6m
cd
dqi
bieu
h
ngrdi
lao
dpng
ldm
viec
theo
ha.p
d6ng
lao
dans
quy
dinh
tai Nghi
dinh
68/2000/NE-cp
ngdy
t7/t
t/2000
cila
chinh
phQ
holc
it nhlt2l3
rtai
bi€u
tluo.
c
tri€u
tdp
c6
mir
dp
h6i
nghi.
CQNG HOAXA
Hor
CH0 NGH1A
VrET NAM
DQc lip -
Tg do - HSnh phric
-
Ngh!
quy6t, quy6t
ainn cria hQi ngh! duqc th6ng
qua
khi c6 trdn 50% s6
ngudi
du h6i nghi trin
thirnh vi nQi dung kh6ng tr6i vdi quy
dinh crla
ph6p
lu{t.
2. Hinh thric vh thirnh
phAn
HQi nghi
- HQi ngh! thucmg lcj,: td chftc m6i nam hoc
m6t ldn.
-
HQi ngh! b6t thuong: t6 chric khi c6 1i3
CBCC, VC
cta
nhd
truong hodc
Ban
chAp hdnh C6ng dodn
nhd truong
y6u
ciu ho4c Hi€u
trucrng nhd
truong th6y
cdn thii5t.
- Thanh
phdn
tham dU HQi nehi:
+
D6i v6i don vi nhd trudmg c6 t6ng s6
CBCC, VC tu 200
ngudi trd xu5ng:
Todn th6 crin bQ c6ng chric, vi€n chric vir ngudi lao d6ng
tham
dg.
+
D6i vdi don vi nhd trudng c6 t6ng sd
CBCC, VC
tr6n 200 ngudi:
Hi€u
truong thiSng ntr6t vOl cdng doan truong
quy6t
dlnh thdnh
phan
tnam du
hQi nghi ld
todn th6 CBCC, VC ho[c rl4i bi6u theo
quy
dinh
tai Di6u 5 cia
th6ng tu
s6
01/2016/TI-BNV cho
phir
hqp v6i dgc
ditim tinh hinh
cria nhd
trudng.
II.
CHUAN BI TO CHI/C HQI NGHI
1. Hqp
tri bi
-
HiQu truong nhe truong tri6u
t6p hgp tru b!
d,i thr5ng ntr6t
ctui truong,
th6ng
qua
k6 ho4ch, muc ti6u, n6i
dung
h$i
nehi; du ki6n
thdi
gian
t6 chric
hQi ngh!.
- Thanh ph6n
dg hgp
g6m:
HiQu tru&ng,
Bi thu
C6p ny,
Chn tich
COng dodn
vd mQt s6 thdnh
ph6n
c6 li6n
quan (Ph6
Hi6u
trudng,
tO truong
chuy€n
m6n,
Bi
thu ho4c CO v6n Ooan
thanh ni6n...).
-
Chudn bi c6c v6n
b6n, brio crlo:
+
Hi6u
truOng: BiiLo c6o ki€m
tliiim vi6c thuc
hi€n
c6c nghi quy{it,
cht truong
cia Dang,
chinh s6ch,
phrip
luit
cria Nhd nudc
c6 li6n quan
d€n
chric
n6ng, nhi6m
4r
cia nhd
tuhg; Bilo ciio ki€m
di6m
vi€c
thr,rc
hign
ngh!
quyet
Uqi nghi
tru6c
d6
vd nhfrng quy
dlnh vd thr,rc hi6n
ddn chri trong
ho4t dQng
cta
nhd mhg;
D6nh gi6,
t6ng k6t, ki6m
di6m tr6ch nhiQm
crla HiQu truong
nhd
trudng
trong
vi€c thuc
hiOn
k6
hoach c6ng t6c
nim hoc.
+
Ban
Ch6p hanh C6ng
tlodn: Brio crio
t6ng k6t phong
trdo thi
<tua; n6i
dung
x6t khen thudng vd
dU ki6n n6i dung phong
trio
thi
dua ndm
hqc
ti6p theo;
dg
thrio
ban
giao
u6c thi dua
(n6u
c6); b6o c6o
hoat dQng
cria
Ban Thanh
tra
nhAn
d6n vd
chuong
trinh c6ng
tric,
ho4t
d6ng cta
thanh tra nhan
dan ndm
ti6p
theo;
du ki6n
2
nhdn
sy biu ho4c bAu b6
sung thdnh vi6n Ban
Thanh tra
nhdn dAn
theo
quy
rlinh
crla
ph6p
lu6t
(niiu
c6).
Ngodi
c6c
vin
ban, b6o crio n6u
tr€n, HiQu truong
th6ng
nh6t v6i
c6ng
doan
nhd truong
quyiit
ai*r
cric nQi dung c6ng khai
tai h6i
nghi hoflc
nhirng nQi
dung l6y
y
kilin CBCC, VC
t4i h6i nghi theo
quy
dlnh
tai Diau
7, DiAu
9 NChi
tlinh s6
04/201sND-CP.
2. T6
chrlc I6y
f
ki6n
crin bQ chfr ch5t vA
trifu
tflp hQi nghi
- N6i
dung l5y
f
ki6n: thoi gian
t6 chfc, dU
thdo
ciic vin brin,
biio crio.
- Thenh
phdn
l6y
f
ki6n
g6m:
HiQu truong,
Bi thu
cip iry,
ph6
Hi6u
truong,
Ban ch6p
hdnh c6ng doan, Truong
ban Thanh
tra nh6n
dan, T6
trudng
chuyOn
m6n,
Bi
thu ho4c C6 v6n Dodn
thanh ni6n.
-
HiQu tru0ng
ptrOi
nqp v6i c6ng
dodn nhd
tnrong
t6ng hqp,
ti€p
thu
y
kii5n
vd hodn chinh
dg thio ciic vdn
bdn, biio crio
dd hy
g
kiiSn
tAi hQi nghi
cria
c6c don
vi;
quytit
dinh
triCu tQp HQi ngh!.
3. Ti5n hirnh
th6o luin,
l6y
f
ki5n
tpi cric
t6 chuyGn
m6n,
nghiQp
vg
T6
truong c6c t6
chuy6n m6n,
t6 Hanh chinh (Vdn
phdng)
cria nhd
truong
phOi
hqp
vdi T6 truong
c6ng doan
td chric hgp
tO dC t6ng
krit,
drinh
giri
k6t
qua
thvc
hi6n nhi€m
vu trong
nim hoc,
phuong
huong
nhiQm
vp n6m
ti6p
theo; vi6c
tri€n
khai nhfrng quy
tlinh vd
thuc hi6n
ddn chri tai
t6, nh6m;
th6o
lu4n,
cho
f
kitin
<l6i
vdi dU
th6o c6c vin
bin, b6o
c6o dugc
gui
xin
j
kiiin;
binh x6t
khen
thucmg;
ki6n
,
-l
,.
ngnl, oe xuat.
4. HiQu
tru&ng
nhir truimg,
cdng doirn
nhdr
trudng
c6n
cu
k6t
qua
l6y
y
kiiin
t4i c6c
t6 chuy6n m6n,
nghi€p vu
thuQc
nha trudng
d6 t6ng
hqp
f
ki6n,
hoan
chinh cric
vin ban,
bilo ciio
dua ra HQi
nghi cria
nhd
tnrong.
rrr. ro
cHrlc
Hgr NGHI
l. Doirn
Chfr tich vi
thu kf
HQi nghi
-
Dodn
Chir tich
g6m:
Higu
truong vd
Chri
tich
C6ng
doan
nhd
trudng.
Tiry
theo tinh
ch6t,
ydu
cAu ca,
thi6t md
Dodn
chrl tich
c6
Bi thu
c6p
riy nhn
trucmg.
Truong
hqp
HiQu
truong
nhe truong
hodc
Chri
tich
C6ng
doan
ciang
trong
thdi
gian
thi
hanh kj
lu{t hinh
thric
tu khi€n
trrich
trd
l6n,
t{p
the lanh
dpo
nhd
truong
hoic Ban
ch6p
hdnh cong
dorin
trudng
cri
dai di6n
tham
gia
Doan
chir tfch.
-
Thu
ky HQi
nghi do
Doan
Chri
tich cu vd
thgc
hiQn
nhiQm
vu
theo ph6n
c6ng cta
Dodn
chri tich.
Đánh giá bài viết
1 244
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo