Văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử (NA20)

Văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử (NA20) được ban hành kèm theo Thông tư số 57/2020/TT-BCA sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu giấy tờ liên quan đến xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

1. Đơn đề nghị hủy tài khoản điện tử

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số: /

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…… ngày…… tháng…… năm ……

V/v đề nghị hủy tài khoản điện tử

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an

Tên cơ quan, tổ chức …………………………………………………(1)

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ………………….Fax: ………………..E-mail: ……………..

Ngày.....tháng…..năm….., Công ty được Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp tài khoản ……...(2) để truy cập vào Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh Việt Nam, nay Công ty đề nghị quý Cục hủy tài khoản trên, lý do……………….(3)./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:...

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Ghi chú:

  • Tên cơ quan, tổ chức;
  • Ghi chính xác tên tài khoản được cấp;
  • Ghi rõ lý do hủy tài khoản điện tử.

2. Mẫu NA20 mới nhất: Văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử

Văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 64
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo