Mẫu bản đăng ký thi đua khen thưởng

Mẫu bản đăng ký thi đua khen thưởng

Mẫu văn bản đăng ký thi đua khen thưởng là mẫu văn bản do các tập thể và công đoàn các đơn vị, doanh nghiệp lập ra để đăng ký danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng với cơ quan chủ quản của mình. Mẫu nêu rõ mục tiêu phấn đấu và hình thức khen thưởng theo cá nhân, theo tập thể. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản đăng ký thi đua khen thưởng tại đây.

Mẫu quyết định khen thưởng

Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng - Mẫu số 2

Quy chế khen thưởng

Mẫu bản đăng ký thi đua khen thưởng

Văn bản đăng ký thi đua khen thưởng

Nội dung cơ bản của mẫu bản đăng ký thi đua khen thưởng như sau:

Đơn vị: …………………..

..................................

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm …

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM ....

Kính gửi: ………………………………………………

Hưởng ứng phong trào thi đua do …….. phát động, Lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn ……………. cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ... nhất trí đăng ký thi đua năm ……. với nội dung và mục tiêu sau đây:

1. Nội dung thi đua:

……............................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

2. Mục tiêu phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong năm ……… như sau:

a. Đối với tập thể:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

b. Đối với cá nhân:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 17.212
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo