Tờ trình xin xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị

UBND ………………………

TRƯỜNG ……………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …………………… …….., ngày……tháng …… năm 20…..

Tờ Trình

Về việc xin xác nhận trình độ sơ cấp lí luận chính trị

Căn cứ Thông báo số ……………….. ngày …../…/20…. của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện ………….. về việc tiếp tục xác nhận trình độ Sơ cấp lí luận chính trị, Trường …………………… kính đề nghị Trung tâm Bồi dưỡng Chính Trị huyện…………………xem xét xác nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị cho các thầy cô giáo có tên sau đây:

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Đơn vị công tác

Kính mong Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện ………. xem xét giải quyết./.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- TT Bồi dưỡng Chính trị;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Đánh giá bài viết
1 2.874