Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là tờ khai mà tổ chức hoặc cá nhân sử dụng, điền đầy đủ các thông tin theo mẫu, gửi tới Cục sở hữu trí tuệ và yêu cầu cơ quan này xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn....

Phụ lục A - Mẫu số: 02-TKBT

TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ BỐ TRÍ
MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn*.

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

MÔ TẢ MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN SẢN XUẤT THEO THIẾT KẾ BỐ TRÍ

TÊN SÁNG CHẾ

PHÂN LOẠI SÁNG CHẾ QUỐC TẾ
(chi tiết đến chỉ số hạng thứ ba)

* Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký TKBT)

Tên đầy đủ:..................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Điện thoại: ................................. Fax: ............................... Email:.................................

Chủ đơn đồng thời là tác giả thiết kế bố trí

Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền của chủ đơn

là người khác được ủy quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:................................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................

Điện thoại: ................................... Fax: ............................................. E-mail:...............

CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

TÁC GIẢ

Tên đầy đủ:............................................................................ Quốc tịch: ........................

Địa chỉ:...........................................................................................................................

Điện thoại:...........................................Fax: .....................................Email:......................

Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung.

Đánh giá bài viết
1 103
0 Bình luận
Sắp xếp theo