Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020

Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn và Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn

Ngày 29/02/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 75/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách 3.423 thôn đặc biệt khó khăn của 49 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016. Mời các bạn cùng tham khảo Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn và Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn.

Quyết định 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Nghị định 19/2013/NĐ-CP chính sách với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trường chuyên biệt, vùng khó khăn

Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020

Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn

Thôn đặc biệt khó khăn là thôn có đủ 3 tiêu chí sau:

1. Có đủ 2 điều kiện sau:

a) Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 55% trở lên; trong đó tỷ lệ hộ nghèo phải từ 25% trở lên.

b) Có ít nhất 2 trong 3 yếu tố sau:

  • Trên 80% lao động chưa qua đào tạo nghề.
  • Trên 50% số hộ không có nhà tiêu hợp vệ sinh.
  • Trên 30% số hộ thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

2. Có ít nhất 2 trong 3 điều kiện:

a) Trên 20% số hộ thiếu đất sản xuất.

b) Trên 50% diện tích đất canh tác có nhu cầu tưới tiêu, nhưng chưa được tưới tiêu.

c) Có 1 trong 2 yếu tố:

  • Chưa có cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thôn, bản.
  • Dưới 10% số hộ làm nghề phi nông nghiệp.

3. Có đủ 2 điều kiện sau:

a) Chưa có đường giao thông từ thôn đến trung tâm xã được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới.

b) Có ít nhất 1 trong 3 yếu tố sau:

  • Chưa đủ phòng học cho các lớp mẫu giáo theo quy định.
  • Trên 30% số hộ chưa có điện sinh hoạt.
  • Chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt chuẩn.

Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn

DANH SÁCH
THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn

Đánh giá bài viết
1 962
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo