Thủ tục hành chính về giáo dục nghề nghiệp

Quyết định số 2020/QĐ-BLĐTBXH 2019

Quyết định 2020/QĐ-BLĐTBXH năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ lao động - thương binh và xã hội.

Ngày 31/12/2019, Bộ LĐTBXH đã ban hành Quyết định 2020/QĐ-LĐTBXH về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ LĐTBXH.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này là các thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được sửa đổi, bổ sung từ ngày 31/12/2019, cụ thể gồm:

Thủ tục hành chính cấp Trung ương: Cấp chính sách nội trú cho HSSV tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương;

Thủ tục hành chính cấp tỉnh: Cấp chính sách nội trú cho HSSV tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thủ tục hành chính cấp huyện: Cấp chính sách nội trú cho HSSV tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;...

Bộ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Số: 2020/QĐ-BLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, Iihiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nưóc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1362/QĐ-LĐTBXH ngày 13/10/2016 và bãi bo Quyết định số 638/QĐ-LĐTBXH ngày 20/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng Cục trưởng Tông cục Giáo dục nghề nghiệp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Các Thử trưởng;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thử trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiêm soát TTHC);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH tinh, thành phổ trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH, TCGDNN;
- Lưu: VT, TCGDNN.

KT. Bộ Trưởng

Thứ Trưởng

Lê Quân

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH CNG HOÀ HỘI CH NGHĨA VIT NAM
VÀ XÃ HI Độc lp-T do-Hnh phúc
S:eMl0/QĐ-LĐTBXH Hà Ni, ngày SA tháng -ỈLnảm 2049
YÉT ĐỊNH
về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đi, bỗ sung, bi b
nh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chửc năng quản lý Nhà nưóc
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Căn c Ngh định số 14/2017/NĐ-CP ny 17 tháng 02 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, Iihiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ
Lao động - Thương binh Xã hội;
Căn cứ Nghđịnh số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 m 2010 của Chính
phủ về kiểm soát thtục hành chỉnh; Nghị định s 48/2013/NĐ-CP ngày 14
tháng 5 năm 2013 và Nghị định s92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều của c Nghđịnh ln quan đến
kiểm soát thủ tục hành chính;
t đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và
Chánh Văn phòng,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý
nhà nưóc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi nh kể từ ngày ; thay thế
Quyết định số 1362/QĐ-LĐTBXH ngày 13/10/2016 i bo Quyết định số
638/QĐ-LĐTBXH ny 20/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội về việc ng bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức
năng quản nhà nước của Bộ Lao động - Thương bỉnh và Xã hội.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng Cục trưởng Tông cục Giáo dục ng
nghiệp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định n y^y'
Nơi nhận:
-N hư Đ i u 3; <
' B trưởng (đ báo cáo)
Các Th trưởng;
- B trưởng (đê báo cáo);
- Các Th trưởng;
- Các B, cơ quan nsỉang B, cơ quan thuc Chính phủ;
- Cơ quan trung ương ca các đoàn thể;
- Văn phòng Chính phủ (Cc Kiêm soát TTHC);
- UBND tỉnh, thành ph trực thuc TW;
- S LĐTBXH tinh, thành phtrực thuộc TW;
- Cng TTĐT B LĐTBXH, TCGDNN;
- Lưu: VT, TCGDNN.
KT.B TNG
LƯNG
Quân
SA ĐỒI, B SUNG, THTC HÀNH
CHW M à J% ®H1C ph m VI CHCNG QUẢN LY CA
1® Vm^n Í f n.g th ự ơ n g binh và xã h i
( B a ĩ^ m i ịM m y ế t định séjtffQĐ-LĐTBXH ngày Si />¿./2019
Bộ Lao động - Thương binh Xã hội)
PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
*>
1. Danh mục thủ tục hành chính đưọ’c sửa đôi, sung
T
T
S h sơ
TTHC
Tên TTHC
Tên VBQPPL quy
định ni dung sa đi,
b sung
Lĩnh
vc
Co* quan
thc hin
A. Th tc hành chính cp Trung ương
1
Cp chính sách ni
trú cho học sinh,
sinh viên thara gia
cơng trình đào
tạo trình đ cao
đng, trung cp ti
các cơ s go dc
nghề nghiệp côriR
lp thuộc B, cơ
quan ngang B, cơ
quan thuc Chính
ph, tổ chc chnh
tr - hi Trung
ương
(TTHC đưc công b
b sung)
Thông s
18/2018/TT-
BLĐTBXH ngày
30/10/2018 về sửa đi,
b sung mt s điều
ca các Thông liên
quan đến TTHC thuc
phm vi chc năng
quản nhà nưc ca
B Lao đng -Thương
binh và Xã hi
Giáo
dc
ngh
nghiệp
Cơ s go dc
ngh nghip
công lập thuc
B, cơ quan
ngang B, cơ
quan thuc
Chính ph, t
chc chính tr -
hi Trung
ương
B. Th tục hành chính cp tỉnh
1
B-BLĐ-
286239-
TT
Cp chính sách ni
trú cho hc sinh,
sinh vn tham gia
cơng tnh đào
tạo trình đ cao
đng, trung cp tại
các cơ sở go dc
nghề nghiệp công
lp trc thuc tỉnh,
thành ph trc
tmnc Tmnơ irrmo
N trên
Như
trên
Cơ s go đc
ngh nghip
công lp trc
thuc tnh,
thành ph trc
thuc trung
ương
c. Thủ tục hành chính cấp huyện
1
Cp cnh sách ni
trú cho hc sinh,
sinh vn tham gia
cơng trình đào
tạo trình đ cao
đng, trung cp ti
các cơ sở ạiáo dc
ngh nghip CÔ112
lp trực thuc
huyện, quận, thị
xã, thành phố trực
thuộc tỉnh
(TTHC đưc công b
b sung)
Như trên
N
trên
Cơ sở giáo dc
ngh nghiệp
công lp trc
thuc huyện,
quận, thị xã,
thành phtrực
thuộc tỉnh
2
B-BLĐ-
286240-
TT
Cấp chính sách
nội trú cho học
sinh, sinh viên
tham gia chương
trình đào tạo trình
độ cao đẳng,
trung cấp tại các
sở giáo dục
nghề nghiệp
thục hoặc cơ s
giáo dục vốn
đầu nước ngoài
N trên
N
trên
Phòng Lao
đng - Thương
binh Xã hi
huyện, quận,
th xã, thành
ph thuc tỉnh
2. Danh mục thủ tục hành chính bãi b
TT
S h sơ
TTHC
Tên TTHC
Tên VBQPPL quy đnh
ni dung bãi b TTHC
Lĩnh
vc
Cơ quan
thc hin
Th tục hành chính cấp tỉnh
1
B-BLĐ-
286206-
TT
Xác nhận mu phôi
chng ch cp,
mẫu phôi bn sao
chứng ch sơ cp
Thông s
34/2018/TT-BLĐTBXH
ngày 26/12/2018 của B
trương B LĐ-TB&XH
sa đi, b sung mt s
điều ca Thông s
42/2015/TT-
BLĐTBXH.
Giáo
dc
neh
nghiệp
S Lao đng
Thương
binh Xã
hi
Đánh giá bài viết
1 27
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo