Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Gia đình ông Nguyễn Văn A có nhà và đất đã được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, nhưng do sơ xuất ông bị mất hết giấy tờ, vậy ông phải làm thế nào để được cấp lại?

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tên thủ tục:

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đối tượng thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện .

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Không quá sáu mươi tám (68) ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lệ phí:

Mức thu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Trình tự thực hiện:

1. Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại xã, thị trấn (trường hơp nộp hồ sơ tại xã thị trấn thì trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường).

2. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra nội dung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị mất và niêm yết thông báo về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất; làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính; xác nhận vào đơn xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gửi trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính kèm theo hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Phòng Tài nguyên và Môi trường;

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo uỷ quyền; gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;

4. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm trao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cơ sở pháp lý:

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11;

- Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

- Nghị định 24/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí

Lưu ý: Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đánh giá bài viết
1 1.255
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo