Thông tư sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về lệ phí trước bạ số 140/2015/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Thông tư sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về lệ phí trước bạ số 140/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/10/2015. Theo đó thông tư số 140/2015/TT-BTC bổ sung khoản 7 vào Điều 8 Thông tư số 124/2011/TT-BTC với nội dung miễn lệ phí trước bạ với xe buýt sử dụng năng lượng sạch. Mời các bạn tham khảo.

Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất

Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13

Mẫu số 02/LPTB: Tờ khai lệ phí trước bạ

Nội dung cụ thể của Thông tư số 140/2015/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015

THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 124/2011/TT-BTC NGÀY 31/8/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 5 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ như sau:

Điều 1. Bổ sung khoản 7 vào Điều 8 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 như sau:

"7. Miễn lệ phí trước bạ đối với phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng sạch.

Xe buýt sử dụng năng lượng sạch thuộc đối tượng được miễn lệ phí trước bạ là xe buýt sử dụng khí hóa lỏng, khí thiên nhiên, điện thay thế xăng, dầu đáp ứng được các tiêu chí kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải quy định."

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2015.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:
 • Văn phòng TW và các ban của Đảng;
 • Văn phòng Tổng bí thư;
 • Văn phòng Quốc hội;
 • Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Văn Phòng chính phủ;
 • Viện Kiểm sát NDTC;
 • Ban Nội chính;
 • Tòa án NDTC;
 • Kiểm toán nhà nước;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • Cơ quan TW của các đoàn thể;
 • UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
 • Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước;
 • Công báo;
 • Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
 • Website Chính phủ;
 • Website Bộ Tài chính;
 • Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
 • - Lưu: VT, TCT (VT,CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Đánh giá bài viết
1 124
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo