Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA về giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA về giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an ban hành.

7 hành vi phá hoại hạnh phúc gia đình bị phạt theo luật mới

Công văn 99/TANDTC-PC Tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên 2016

Quyết định 1568/QĐ-BYT về nhân rộng mô hình phòng khám bác sĩ gia đình 2016-2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
- BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ CÔNG AN
-------

Số: 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁO DỤC CHUYỂN ĐỔI HÀNH VI VỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình;

Căn cứ Quyết định số 2170/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn thực hiện nội dung, hình thức và các hoạt động giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Hành vi về xây dựng gia đình là sự tôn trọng, quan tâm, chia sẻ vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các thành viên gia đình trong việc thực hiện các chức năng của gia đình; phát huy các truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; đảm bảo việc giáo dục và chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là chăm sóc bà mẹ mang thai, người cao tuổi và trẻ em.

2. Hành vi phòng, chống bạo lực gia đình là sự ứng xử có văn hóa, kiềm chế cảm xúc bất lợi cho bản thân và các thành viên khác trong gia đình, đối xử công bằng, bình đẳng, tôn trọng giữa các thành viên gia đình, tuân thủ pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình là quá trình cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản và định hướng cho các thành viên trong gia đình về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình nhằm tạo môi trường thuận lợi để các hành vi tích cực được thực hiện.

Điều 3. Nội dung giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của thành viên trong gia đình.

2. Kiến thức, kỹ năng ứng xử, kỹ năng làm cha, làm mẹ, làm con cháu trong xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Các giá trị về gia đình, mối quan hệ giữa cá nhân, gia đình và xã hội.

4. Kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình và biện pháp phòng ngừa, can thiệp, xử lý kịp thời các trường hợp liên quan đến bạo lực gia đình.

Điều 4. Hình thức giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

1. Thông qua tích hợp, lồng ghép các kiến thức về giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào các môn học và hoạt động giáo dục.

2. Thông qua các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Thông qua các hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cộng đồng và xã hội.

Điều 5. Các hoạt động giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

1. Khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, cha mẹ học sinh tại các cơ sở giáo dục trong việc giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Biên soạn, phát hành các tài liệu, sản phẩm truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, chú trọng bình đẳng giới.

3. Hội nghị, hội thảo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các nội dung và kiến thức pháp luật nhằm giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích trong hoạt động giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở giáo dục về hoạt động giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

1. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, cha mẹ học sinh tại các cơ sở giáo dục.

2. Tổ chức giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình thông qua việc tích hợp, lồng ghép vào các môn học và hoạt động giáo dục phù hợp với cấp học và trình độ đào tạo.

3. Khuyến khích và tạo Điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn, hỗ trợ về giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi quản lý.

Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư này.

2. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, cha mẹ học sinh tại các cơ sở giáo dục trong việc giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Đánh giá bài viết
1 168
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo