Thông tư ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ số 21/2015/TT-BTNMT

Định mức kinh tế-kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ

Thông tư số 21/2015/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ, được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, xét theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2015.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 21/2015/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2015

THÔNG TƯ
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2015.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Linh Ngọc

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

Phần II

ĐỊNH MỨC CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP

Chương I

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM ĐO ĐẠC CƠ SỞ

Mục 1. LƯỚI ĐỘ CAO

1. Chọn điểm, chôn mốc

1.1. Định mức lao động

1.1.1. Nội dung công việc

1.1.2. Phân loại khó khăn

1.1.3. Cấp bậc công việc

1.2. Định mức dụng cụ

1.3. Định mức thiết bị

1.4. Định mức vật liệu

2. Đo và tính độ cao

2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc

2.1.2. Phân loại khó khăn

2.1.3. Cấp bậc công việc

2.1.4. Định mức

2.2. Định mức dụng cụ

2.3. Định mức thiết bị

2.4. Định mức vật liệu

3. Đo và tính độ cao qua sông

3.1. Định mức lao động

3.1.1. Nội dung công việc

3.1.2. Phân loại khó khăn

3.1.3. Cấp bậc công việc

3.1.4. Định mức

3.2. Định mức dụng cụ

3.3. Định mức thiết bị

3.4. Định mức vật liệu

4. Bình sai lưới độ cao

4.1. Định mức lao động

4.1.1. Nội dung công việc

4.1.2. Phân loại khó khăn

4.1.3. Cấp bậc công việc

4.1.4. Định mức

4.2. Định mức dụng cụ

4.3. Định mức thiết bị

4.4. Định mức vật liệu

Mục 2. LƯỚI TỌA ĐỘ HẠNG III

1. Chọn điểm, chôn mốc

1.1. Định mức lao động

1.1.1. Nội dung công việc

1.1.2. Phân loại khó khăn

1.1.3. Cấp bậc công việc

1.1.4. Định mức

1.2. Định múc dụng cụ

1.3. Định mức thiết bị

1.4. Định mức vật liệu

2. Đo và tính tọa độ

2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc

2.1.2. Phân loại khó khăn

2.1.3. Cấp bậc công việc

2.1.4. Định mức

2.2. Định mức dụng cụ

2.3. Định mức thiết bị

2.4. Định mức vật liệu

Đánh giá bài viết
1 103
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo