Thông tư 99/2019/TT-BQP

Thông tư số 99/2019/TT-BQP

Thông tư 99/2019/TT-BQP hướng dẫn thi hành nghị định 168/2018/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương, địa phương do Bộ trưởng Bộ quốc phòng ban hành.

Nội dung Thông tư 99/2019/TT-BQP

Thuộc tính văn bản

Số hiệu:

99/2019/TT-BQP

Loại văn bản:

Thông tư

Nơi ban hành:

Bộ Quốc phòng

Người ký:

Phan Văn Giang

Ngày ban hành:

06/07/2019

Ngày hiệu lực:

20/08/2019

Ngày công báo:

Đang cập nhật

Số công báo:

Đang cập nhật

Lĩnh vực:

Quốc phòng

Tình trạng:

Có hiệu lực từ 20/08/2019

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực An ninh trật tự được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

B QUC PHÒNG
CNG HÒA XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hnh phc
S: 3 3 /2019/TT-BQP Hà Nội, ny Dó tháng f'nam 2019
THÔNG Tư
Quy định chỉ tiết một sổ điều và biện pháp thinh
Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chính ph
về công tác quốc phòng bộ, ngành Trung ương, địa phương
Căn cLuật Quốc phòng ngày 08 tháng 6 năm 2018;
Căn c Nghị định s 168/2018/NĐ-CP ngày 28 thảng 12 năm 2018 của
Chỉnh ph về công c quốc phòng b, ngành trung ương, địa phương;
Căn c Nghđịnh s Ỉ64/2017/NĐ-CP ngày 30 thảng 12 năm. 2017 của
Chỉnh ph quy định chức năng, nhiệm v, quyền hạn cẩu tổ chức của Bộ
Quốc phòng;
Theo đnghị của Tổng Tham mưu trưởng;
Bộ trưởng BQuốc phòng ban hành Thông quy định chi tiết một s điều
biện pháp thị hành Nghị định sô 168/2018/NĐ- CP ngày 28 tháng 12 năm, 2018 của
Chỉnh ph về công tác quốc png b, ngành Trung ương, địa phương.
Chương I
QUY ĐNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định về:
1. Chức trách, nhiệm v và mối quan h công c của chỉ huy trưng, chính
tr viên, p chỉ huy trưởng, chính trị viên phó ban chỉ huy quân s bộ, ngành
Trung ương.
2. Nhiệm vụ, quyền hn của quan thưng trc công c quốc png cấp
tỉnh, cấp huyện.
3. Tch nhiệm ca các quan, đơn vQuân đội ong thực hin ng tác
quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương.
Điều 2. Đi tượng áp dụng
1. Chhuy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng, chính viên phó ban
chỉ huy quân sb, ngành Trung ương.
2. Ban chỉ huy qn sự bộ, nnh Trung ương; quan thưng trực công tác
quốc phòng cấp tỉnh, cấp huyện.
3. Bộ, nnh Trung ương; y ban nhân n cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xấ; các
cơ quan, đơn vị Quân đội và các quan, chức ln quan đên thực hinng tác
quốc png bộ, ngành Trung ương, địa phương.
Chương n
CHỨC TRÁCH, NHIỆM v MỐI QUAN HNG TÁC CỦA
cm HUY TRƯNG, CHÍNH TRVIÊN, PHÓ CHHUY TRƯNG,
CHÍNH TRVIN PHÓ BAN CH HUY QUÂN S B, NGÀNH TRUNG ƯƠNG
Điều 3. Chức trảch, nhiệm vụmối quan hệ công tác của chỉ huy trưởng
1. Chức tch
a) Tham mưu với ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy đảng, người đng đầu
bộ, ngành (trường hợp chỉ huy trường là cấp phó của ni đứng đầu) về côngc
quốc phòng;
b) Thc hin sự ch đạo, hưng dn của B Quc phòng v công c
quc phòng;
c) Chỉ đạo, hưng dẫn và tổ chức thc hin công c quốc phòng bộ,
nnh mình.
2. Nhim v
a) Chtrì, phối họp với quan, tổ chức liên quan tham mưu vi ban cán sự
đảng, đảng đoàn, cấp y đảng, người đứng đầu bộ, ngành Trung ương lãnh đạo, ch
đạo, quản , điều hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vquốc phòng theo
quy định của Luật Quốc phòngNghị định số 168/2018/NĐ- CP ny 28 tháng 12
m 2018 của Chính ph về công c quốc phòng bộ, ngành trung ương, địa
phương (sau đây viết gọnNghị định số 168/2018/-CP), cthể:
- Ban hành hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành n bản quy phạm pháp
luật, chỉ thị, nghi quyết, chương trình, đề án, kế hoạch đnh đạo, chỉ đạo, hướng
dẫn và t chức thực hiện nhiệm vụ quốc png theo quy đinh của pháp luật;
- Thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đ án v quốc phòng theo
nhiệm v đưc giao; việc kết họp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, đối ngoại với
quốc png; thc hiện png thn s;
- Phi hp xây dựng nền quốc png toàn dân, thế trn quốc phòng toàn dân
găn với nên an ninh nhân dân, thê n an ninh nn dân, lực lượng vũ trang nhân
dân, png th qn khu, khu vực png thủ; ng nghiệp quốc png, an ninh
theo quy định ca pháp luật;
- Chun b các điều kin Cn thiết bo đm đng viên quc phòng thèo
quy đnh ca pháp lut; thc hin lệnh, quyết đnh, bin pháp trong giới
nghiêm, thiết quân lut, tình trng khn cp v quc phòng, tình trng chiến
tranh, đng viên cc b, tng đng vn, đáp ng yêu cu chiến đu và phe v
chiến đu; sn sàng bo v T quốc;
- Thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng vũ trang nhân n, thân nhân
của người phục v ong lực lượng trang nhân dân; chính sách hậu phương quân đi,
chính sách ưu đãi ngưòi có công với cách mạng theo quy đinh của pháp luật;
- Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm nhu cầu d trquốc gia cho quốc phòng theo
quyết đinh của cấp có thẩm quyền giao;
- Đồ nghị b trí sĩ quan Quân đội biệt pi làm công tác quốc phòng phù hợp
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức yêu cầu, nhiệm v quốc phòng
của bộ, ngành mình;
- Phi hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, quan, t chức, địa phương
liên quan xây dựng sở vật chất, k thuật, phát trin công nghiệp quốc phòng, an
ninh, khoa học, công nghệ quân sự; huy động tiềm lực khoa hc, công nghệ của
quan, tổ chc mình để phục v nhiệm v quốc phòng;
- Thanh tra, kiểm a, kết, tng kết, báo o; thực hiện công c thi đua,
khen tởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, x vi phm về công c quốc png
theo quy định của pháp luật;
b) Ch trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan để chỉ đạo, hưng dẫn và
tổ chức thc hiện các nhiệm vụ sau:
- Ban hành hoặc trình cấp thẩm quyền các chương trình, kế hoạch, hướng
dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng;
- Tun truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chtrương ca Đảng, chính
sách, pp luật ca Nhà nước quôc phòng; thực hin giáo dục qc png và an
ninh theo quy định của pháp luật;
- Xây dựng kế hoạch huy động lực ợng dbị động viên; động viên
nguồn lực ca bộ, nnh Trung ương bảo đảm cho quốc phòng; động viên bảo đảm
nhu cầu quốc png m đầu chiến tranh; động viên công nghiệp; chuyênchức,
hot động ca bộ, ngành Trung ương t thời bình sang thời chiên;
- Xây dựng, kiện toàn tchc và hoạt động ban chỉ huy qn sự bộ, ngành
Trung ương và quan, tổ chức thuộc bộ, nnh quản lý;
- Chi đạo, hướng dẫn ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ,
nnh quản thc hiện ng tác dân quân t vệ, go dục quốc png và an ninh,
tuyển chn và gọi công dân nhập ngũ;
- Chỉ đạo, hướng dẫn ban chhuy quân sự quan, tổ chức thuộc bộ, ngành quản
phối họp với quan, tổ chức' địa phương liêri quan tham gia dựng hệ thốrig
chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng sở vững mạnh toàn diện,
y dựng nn quốc phòng toàn n, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ;
- Chỉ đạo, hướng dẫn thc hin nhiệm vụ phòng thn sự;
- Hng năm thực hiện lập d toán, chấp hành và quyết tn ngân sách bảo
đảm thc hiện nhiệm v quốc png;
- Phi hợp với chính trị vn tiến hành công tác tuyên tuyền, giáo dục ong
thc hiện công tác quốc phòng;
- Chỉ đạo và tổ chức thc hin nhiệm vụ kc vquốc phòng theo quy định
của pháp lut cấp thẩm quyền giao.
Đánh giá bài viết
1 79
Bài liên quan