Thông tư 93/2018/TT-BQP

Thông tư 93/2018/TT-BQP

Thông tư 93/2018/TT-BQP ban hành để bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành. Mời các bạn theo dõi nội dung thông tư để biết thêm chi tiết.

Nội dung thông tư 93/2018/TT-BQP

BỘ QUỐC PHÒNG

-------

Số: 93/2018/TT-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2018

THÔNG TƯ

BÃI BỎ MỘT PHẦN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

1. Bãi bỏ số thứ tự 130 Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 52/2018/TT-BQP ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành.

2. Bãi bỏ Điều 7 Quy định quản lý tài chính các hoạt động có thu tại các đơn vị dự toán quân đội ban hành kèm theo Quyết định số 3365/2001/QĐ-BQP ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 178/2007/QĐ-BQP ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 8 năm 2018.

2. Các quy định tại Điều 1 Thông tư này được áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Các Lãnh đạo Bộ Quốc phòng;

- Tòa án nhân dân Tối cao;

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tư pháp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;

- Cục Kiểm tra văn bản BTP;

- Vụ Pháp chế BQP; /

- Công báo; cổng TTĐTBQP;

- Trung tâm lưu trữ/C20;

- Lưu: VT, PC; Nhung 97

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng

Lê Chiêm

Đánh giá bài viết
1 36
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo