Thông tư 91/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư chế độ báo cáo của công ty quỹ đầu tư chứng khoán

Thông tư số 91/2019/TT-BTC

Thông tư 91/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

Ngày 31/12/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 91/2019/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

Theo quy định mới, chế độ báo cáo áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán được sử dụng bản sao hợp lệ. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính. Quy định trước đây, bản sao hợp lệ là bản sao được chứng thực theo quy định pháp luật.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2019/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG VỚI CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Căn cứ Luật Chứng khon ngày 29 thng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 thng 6 năm 2015 của Chnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 thng 7 năm 2012 của Chnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khon;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 thng 7 năm 2017 của Chnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chnh;

Theo đề nghị của Chủ tịch y ban Chứng khon Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ bo cáo và thủ tục hành chnh áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ (sau đây gọi là Thông tư số 212/2012/TT-BTC) như sau:

1. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“2. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính.”

2. Khoản 7 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“7. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này, bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

3. Khoản 5 Điều 10 được sửa đổi như sau:

“5.Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính, công ty quản lý quỹ phải lập báo cáo kiểm soát nội bộ và gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Báo cáo phải chỉ rõ các rủi ro tiềm ẩn trong các hoạt động của công ty, hoạt động quản lý tài sản khách hàng ủy thác và các hoạt động kiểm tra, giám sát ở từng đơn vị, từng bộ phận, từng hoạt động nghiệp vụ được cấp phép. Báo cáo kiểm soát nội bộ phải có nội dung báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ, trong đó phải nêu rõ ý kiến đánh giá, kết luận kiểm toán nội bộ, cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán; ý kiến giải trình của đối tượng kiểm toán; các biện pháp khắc phục và xử lý vi phạm (nếu có).”

4. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 01 về mẫu Báo cáo hoạt động của công ty quản lý quỹ, thay thế Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC.

5. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 02 về mẫu Báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư, thay thế Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC.

6. Bãi bỏ khoản 7 Điều 9, khoản 4 Điều 26.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở (sau đây gọi là Thông tư số 183/2011/TT-BTC) như sau:

1. Khoản 8 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“8. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.”

2. Bổ sung khoản 31 tại Điều 2 như sau:

“31. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính.”

3. Thay thế cụm từ “bản sao có chứng thực” tại điểm c khoản 3 Điều 39 Thông tư số 183/2011/TT-BTC bằng cụm từ “bản sao hợp lệ”.

4. Điểm d khoản 3 Điều 39 được sửa đổi như sau:

“d) Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật, tổ chức nhân sự tại các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ theo mẫu quy định tại phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư này; danh sách nhân sự có chứng chỉ môi giới chứng khoán và hồ sơ cá nhân theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Thông tư này;”

5. Điểm a khoản 1 Điều 45 được sửa đổi như sau:

“a) Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ mở, định kỳ hàng tháng, quý, năm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 34 ban hành kèm theo Thông tư này”

6. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 03 về mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ mở, thay thế Phụ lục số 31, Phụ lục số 34 ban hành kèm theo Thông tư số 183/2011/TT-BTC.

7. Bãi bỏ điểm c, điểm d khoản 1 Điều 45.

........................................................

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung biểu mẫu đính kèm thông tư.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 91/2019/TT-BTC
Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019
THÔNG
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THÔNG QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG VỚI CÔNG TY QUẢN QUỸ, QUỸ ĐẦU
CHỨNG KHOÁN CÔNG TY ĐẦU CHỨNG KHOÁN
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật sửa đổi, ổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm
2010;
Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định
chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, ổ
sung một s điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi,
ổ sung một s điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của
Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
Luật sửa đổi, ổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu t chức của B Tài chính;
Theo đề nghị của Chủ tịch y an Chứng khoán N nước;
Bộ trưởng Bộ Tài chính an hành Thông sửa đổi, ổ sung một số Thông quy định về
chế độ áo cáo thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản  quỹ, quỹ đầu chứng
khoán công ty đầu chứng khoán.
Đ      ộ   c Thn   TT-BTC n 
hn  n  c Bộ T chnh hn dn hnh lập  chc  hoạ ộn
cn  n l     l Thn   TT-BTC nh 
1. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi như sau:
2. Bản sao hợp ệ bản sao được cấp t sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi
quan, tổ chức có thm quyền hoặc bản sao đã được đối chiu khớp đúng với bản chính.”
2. Khoản 7 Điều 2 được sửa đổi như sau:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
7. Hồ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03
ban hành kèm theo Thông này, bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc n cước
công dân hoặc hộ chiu hoặc chứng thực nhân hợp pháp khác.
3. Khoản 5 Điều 10 được sửa đổi như sau:
“5.Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ khi kt thúc năm tài chính, công ty quản
quỹ phải lập báo cáo kiểm soát nội bộ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Báo cáo
phải chỉ các rủi ro tiềm n trong các hoạt động của công ty, hoạt động quản tài sản
khách hàng ủy thác các hoạt động kiểm tra, giám sát từng đơn vị, từng bộ phận, từng
hoạt động nghiệp vụ được cấp phép. Báo cáo kiểm soát nội bộ phải nội dung báo o
kt quả kiểm toán nội bộ, trong đó phải nêu ý kin đánh giá, kt luận kiểm toán nội bộ,
sở đưa ra ý kin kiểm toán; ý kin giải trình của đối tượng kiểm toán; các biện pháp
khc phục xử vi phạm (nu có).”
. Ban hành m theo Thông tư này Phụ lục số 01 về mẫu Báo cáo hoạt động của công ty
quản quỹ, thay th Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông số 212/2012/TT-BTC.
5. Ban hành m theo Thông tư này Phụ lục số 02 về mẫu Báo cáo hoạt động quản
danh mục đ狀u tư, thay th Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông số 212/2012/TT-
BTC.
6. Bãi bỏ khoản 7 Điều 9, khoản Điều 26.
Đ     n   ộ   c Thn   ᦙ䁤TT-BTC
n  hn  n  c Bộ T chnh hn dn  c hnh lập  n
l      l Thn   ᦙ䁤TT-BTC nh ⿏
1. Khoản 8 Điều 2 được sửa đổi như sau:
“8. Hồ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 07
ban hành kèm theo Thông này; bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước
công dân hoặc hộ chiu hoặc chứng thực nhân hợp pháp khác.”
2. Bổ sung khoản 31 tại Điều 2 như sau:
“31. Bản sao hợp ệ bản sao được cấp t sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi
quan, tổ chức có thm quyền hoặc bản sao đã được đối chiu khớp đúng với bản chính.”
3. Thay th cụm từ “bản sao chứng thực” tại điểm c khoản 3 Điều 39 Thông số
183/2011/TT-BTC bằng cụm từ bản sao hợp lệ”.
. Điểm d khoản 3 Điều 39 được sửa đổi như sau:
“d) Bản thuyt minh sở vật chất kỹ thuật, tổ chức nhân sự tại các địa điểm phân phối
chứng chỉ quỹ theo mẫu quy định tại phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông này;
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
danh sách nhân sự chứng chỉ môi giới chứng khoán hồ nhân theo quy định tại
khoản 8 Điều 2 Thông này;”
5. Điểm a khoản 1 Điều 5 được sửa đổi như sau:
“a) Báo cáo hoạt động đ狀u của quỹ mở, định kỳ hàng tháng, quý, năm theo mẫu quy
định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông này”
6. Ban hành m theo Thông tư này Phụ lục số 03 về mẫu Báo cáo hoạt động đ狀u của
quỹ mở, thay th Phụ lục s 31, Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông số
183/2011/TT-BTC.
7. Bãi bỏ điểm c, điểm d khoản 1 Điều 5.
Đ 䁤   ộ   c Thn   4TT-BTC n  hn 
n  c B T chnh hn dn hnh lập  n l  ón  hnh
ên    l Thn   4TT-BTC nh 
1. Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi như sau:
“1. Bản sao hợp ệ bản sao được cấp t sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi
quan, tổ chức có thm quyền hoặc bản sao đã được đối chiu khớp đúng với bản chính.”
2. Khoản 5 Điều 2 được sửa đổi như sau:
“5. Hồ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 19
ban hành kèm theo Thông này; bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước
công dân hoặc hộ chiu hoặc chứng thực nhân hợp pháp khác.”
3. Thay th cụm từ “bản sao chứng thực” tại điểm đ khoản 3 Điều 21 Thông số
22/2012/TT-BTC bằng cụm từ bản sao hợp lệ”.
. Ban hành m theo Thông tư này Phụ lục số 0 về mẫu Báo cáo hoạt động đ狀u của
quỹ đóng, quỹ thành viên, thay th Phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông số
22/2012/TT-BTC.
Đ 4    n ộ   c Thn   TT-BTC n 
hn  n  c Bộ T chnh hn dn hnh lập  chc hoạ ộn 
n l cn    chn hon    l Thn   TT-BTC
nh ⿏
1. Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi như sau:
“3. Hồ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 21
ban hành kèm theo Thông này; bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước
công dân hoặc hộ chiu hoặc chứng thực nhân hợp pháp khác.”
Đánh giá bài viết
1 11
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo