Thông tư 88/2018/TT-BQP

Thông tư 88/2018/TT-BQP - Mức lương mới của sĩ quan quân đội từ ngày 1/7/2018

Thông tư 88/2018/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được ban hành ngày 28/6/2018. Mời các bạn tham khảo.

BỘ QUỐC PHÒNG
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 88/2018/TT-BQP
Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018
THÔNG
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC ƠNG SỞ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG
ĐANG HƯỞNG LƯƠNG HOẶC PHỤ CẤP QUÂN HÀM TỪ NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC TRONG CÁC QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG
Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B Quốc phòng;
Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định
mức lương sở đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng trang;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính Bộ Quốc phòng;
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông ớng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối
với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước
trong các quan, đơn v thuộc Bộ Quốc phòng.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư y hướng dẫn thực hiện mức lương sở đối với các đối tượng đang hưởng
lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các quan, đơn vị thuộc B
Quốc phòng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ quan, binh sĩ, công nhân quốc phòng, viên
chức quốc phòng công chức quốc phòng.
2. Người làm công tác yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân; người làm
công tác khác trong tổ chức yếu, học viên yếu hưởng phụ cấp sinh hoạt phí (sau
đây viết gọn học viên yếu).
3. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số
204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối
với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng trang (sau đây viết gọn là Nghị định số
204/2004/NĐ-CP).
Điều 3. Cách tính mức lương, phụ cấp trợ cấp
1. Mức lương sở: 1.390.000 đồng/tháng.
2. Cách tính mức lương, phụ cấp quân hàm, hệ số chênh lệch bảo lưu phụ cấp, trợ cấp
của các đối tượng quy định tại Điều 2 Thông này như sau:
a) Mức lương
Mức lương thực hiện từ
ngày 01/7/2018
=
Mức lương sở
1.390.000 đồng/tháng
x
Hệ số lương hiện
hưởng
b) Mức phụ cấp quân hàm hạ quan, binh học viên yếu
Mức phụ cấp quân hàm
thực hiện từ ngày
01/7/2018
=
Mức lương sở
1.390.000 đồng/tháng
x
Hệ số phụ cấp quân
hàm hiện hưởng
c) Mức tiền của hệ s chênh lệch bảo lưu
Mức tiền của hệ số chênh
lệch bảo lưu thực hiện từ
ngày 01/7/2018
=
Mức lương sở
1.390.000 đông/tháng
x
Hệ số chênh lệch bảo
lưu hiện hưởng
d) Mức phụ cấp tính theo mức lương s
- Đối với người hưởng lương
Mức phụ cấp thực hiện từ
ngày 01/7/2018
=
Mức lương sở
1.390.000 đồng/tháng
x
Hệ số phụ cấp được
hưởng theo quy định
- Đối với hạ quan, binh học viên yếu
Mức phụ cấp thực hiện từ
ngày 01/7/2018
=
Mức phụ cấp quân hàm
binh nhì (tính theo mức
lương sở 1.390.000
đồng/tháng)
x
Hệ số phụ cấp được
hưởng theo quy định
đ) Mức phụ cấp tính theo tỷ lệ %
- Đối với người hưởng lương
Mức phụ cấp
thực hiện từ
ngày
01/7/2018
Mức lương
thực hiện từ
ngày
01/7/2018
+
Mức phụ cấp
chức vụ lãnh
đạo thực hiện từ
ngày 01/7/2018
+
Mức phụ cấp
thâm niên vượt
khung thực
hiện từ ngày
01/7/2018
x
Tỷ lệ %
phụ cấp
được
hưởng theo
quy định
- Đối với hạ quan, binh học viên yếu
Mức phụ cấp thực
hiện từ ngày
01/7/2018
=
Mức phụ cấp quân hàm hiện
hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh
đạo (nếu có) tính theo mức lương
sở 1.390.000 đồng/tháng
x
Tỷ lệ % phụ cấp được
hưởng theo quy định
e) Mức trợ cấp tính theo mức lương sở
Mức trợ cấp thực hiện từ
ngày 01/7/2018
=
Mức lương sở
1.390.000 đồng/tháng
x
Số tháng được hưởng
trợ cấp theo quy định
3. Các mức lương, phụ cấp, trợ cấp của quan, người hưởng lương cấp hàm cơ yếu,
quân nhân chuyên nghiệp, người hưởng lương chuyên môn kỹ thuật yếu, công nhân
quốc phòng, hạ quan, binh học viên yếu được quy định c thể tại c bảng của
Phụ lục 1 ban hành m theo Thông này.
4. Đối với viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng, người làm công tác khác trong
tổ chức yếu người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo quy định
tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được áp dụng cách nh mức lương, phụ cấp, trợ cấp
như quy định tại khoản 2 Điều này hoặc thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thực
hiện mức lương sở.
5. Các khoản phụ cấp, trợ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể, giữ nguyên theo quy định
hiện hành.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ vào nội dung hướng dẫn tại Thông này, các quan, đơn vị lập bảng lương,
phụ cấp, cấp phát cho các đối tượng được hưởng.
2. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều 2 Thông này quyết
định điều động công tác sang cơ quan, đơn vị khác trước khi Thông tư này hiệu lực thi
hành, thì quan, đơn vị tiếp nhận đối tượng căn cứ vào yếu tố ghi trong “Giấy giới
Đánh giá bài viết
1 287
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo