Thông tư 77/2018/TT-BTC

Thông tư số 77/2018/TT-BTC

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 77/2018/TT-BTC quy định phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong năm.

Tóm tắt nội dung Thông tư 77/2018/TT-BTC

Theo đó, số lượng thời gian lao động đã bỏ ra cho từng loại công việc, từng khâu khác nhau trong một ngày nên cần phải quy về ngày lao động trong 8 giờ và việc quy đổi được tính dựa theo công thức:

VTC = Vn x Tt/Tq

Trong đó, Vn là số ngày công đầu tư thực tế và được xác định như sau:

  • Trường hợp đã có định mức ngày công lao động trong định mức kinh tế - kỹ thuật do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thì thực hiện theo định mức đó;

  • Trường hợp chưa có các định mức kinh tế kỹ thuật hướng dẫn thì căn cứ vào kết quả điều tra ngày công thực tế hộ sản xuất đã đầu tư, hoặc số liệu thống kê gần nhất.

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 77/2018/TT-BTC
Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2018
THÔNG
QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA, XÁC ĐỊNH CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN XUẤT THÓC HÀNG HÓA CÁC VỤ SẢN XUẤT TRONG NĂM
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013
của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh
doanh xuất khẩu gạo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản giá,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông quy định về phương pháp điều tra, xác định
chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong năm.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá
thành sản xuất thóc hàng hóa (sau đây gọi tắt thóc) thực tế xác định giá thành sản
xuất thóc bình quân dự tính của các vụ sản xuất trong năm trong điều kiện sản xuất bình
thường, không thiên tai, dịch bệnh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Thông này áp dụng đối với các quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan
đến quản lý, sản xuất kinh doanh thóc, gạo tại Việt Nam.
Điều 3. Nguyên tắc điều tra, khảo sát, tổng hợp số liệu điều tra, xác định chi phí sản
xuất, tính giá thành sản xuất thóc thực tế giá thành sản xuất thóc bình quân dự tính
1. Thực hiện điều tra, khảo sát tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát dựa trên các căn cứ:
a) Trình độ điều kiện sản xuất, cụ thể là: Quy sản xuất, sở vật chất kỹ thuật,
điều kiện cung ng vật tư; số lượng, chất lượng lao động; hệ thống sinh thái, hệ thống
canh tác, trình độ thâm canh, mức độ áp dụng tiến bộ khoa học k thuật, mức độ chủ
động v hạ tầng s những khó khăn, thuận lợi trong quá trình sản xuất tiêu thụ
sản phẩm;
b) H thống định mức kinh tế - kỹ thuật: Căn cứ các định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ
quan thẩm quyền ban hành để hướng dẫn áp dụng tại địa bàn khảo sát, gồm: Định
mức đầu giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, định mức tưới tiêu, định mức đầu
công lao động các định mức khác liên quan (nếu có). Trường hợp không có định
mức kinh tế - kỹ thuật thì căn cứ vào các chi phí quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông
này để tính toán;
c) Tài liệu ghi chép, phỏng vấn, điều tra, xác minh trực tiếp từ tổ chức (nếu có), h sản
xuất người lao động;
d) Các số liệu thống kê tối đa trong 03 năm liền kề;
đ) Giá thị trường tại thời điểm hoặc gần nhất với thời điểm cần xác định chi phí sản xuất
tính giá thành thóc.
2. Chi phí sản xuất giá thành sản xuất thóc được tính toán trên sở kết quả điều tra,
khảo sát thực tế sản xuất của từng hộ sản xuất thóc tiến hành tổng hợp số liệu theo
phương pháp tính bình quân gia quyền.
3. Giá thành sản xuất thóc bình quân dự tính được tính toán trên sở giá thành sản
xuất thóc bình quân thực tế của toàn khu vực sản xuất chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự
kiến của c nước của năm kế hoạch do Quốc hội công bố.
Chương II
QUY ĐỊNH C THỂ
Điều 4. Phương pháp điều tra, khảo sát tổng hợp số liệu, kết quả điều tra khảo sát
để xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc thực tế, giá thành sản xuất
thóc bình quân dự tính
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
1. Chọn mẫu điển hình suy rộng để chọn đối tượng khảo sát, c thể:
a) Chọn vùng (hoặc địa bàn) khảo sát trong tỉnh: Gồm tối thiểu 3 huyện/tỉnh
b) Chọn vùng (hoặc địa bàn) khảo sát trong huyện: Gồm tối thiểu 3 xã/huyện.
Việc chọn các vùng khảo sát trên do y ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn đại diện cho ba
vùng thực tế sản xuất thóc, gồm: Vùng điều kiện sản xuất thuận lợi, vùng điều
kiện sản xuất trung bình, vùng điều kiện sản xuất khó khăn kết hợp với tiêu chí về hệ
thống sinh thái hệ thống canh tác thóc.
Trường hợp trong vùng (hoặc địa bàn) khảo sát không đủ số xã, huyện t khảo sát theo
số lượng xã, huyện hiện có.
c) Chọn đối tượng khảo sát: Đối tượng khảo sát được chọn hộ thực tế sản xuất
thóc thuộc vùng khảo sát thuộc địa bàn được lựa chọn nói trên để khảo sát thu thập
số liệu. Mỗi địa bàn chọn tối thiểu 15 hộ sản xuất thóc theo tiêu chí do Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh lựa chọn đại diện cho ba nhóm hộ sản xuất thóc (mỗi nhóm chiếm khoảng
1/3 tổng số hộ sản xuất được lựa chọn): Gồm nhóm hộ sản xuất năng suất thóc cao,
nhóm hộ sản xuất năng suất thóc trung bình nhóm hộ năng suất thóc dưới
trung bình, kết hợp với các tiêu chí về chất lượng thóc.
2. Tổng hợp số liệu ghi chép ban đầu, phương pháp phỏng vấn hồi tưởng của hộ sản
xuất kết hợp với xác minh thực tế điều kiện sản xuất kinh doanh, tình hình thị trường
đối chiếu với các định mức kinh tế - kỹ thuật do quan thẩm quyền ban hành áp
dụng trong vùng (hoặc địa bàn) khảo sát (nếu có);
3. So sánh, đối chiếu
So sánh, đối chiếu kết quả điều tra thực tế với các số liệu thống kê, giá thị trường tại
thời điểm hoặc gần nhất với thời điểm cần xác định chi phí sản xuất tính giá thành
thóc.
Trường hợp chi phí vật chất, công lao động giá thị trường t lấy theo giá thị trường.
Nếu không xác định được giá thị trường thì lấy giá trung bình giữa số liệu thống tối
đa 3 năm liền k trước giá bình quân của các hộ được điều tra, phỏng vấn cung cấp.
4. Tổng hợp s liệu, kết quả điều tra
a) Tổng hợp kết quả điều tra khảo sát trong một
- Tổng hợp chi phí sản xuất: Cộng dồn từng yếu tố chi phí hợp đã chi ra cho sản xuất
thóc của tất cả các hộ sản xuất được điều tra thành mức tổng chi phí sản xuất sau đó
chia (:) cho tổng diện tích cộng dồn của các hộ điều tra tương ứng để tìm mức chi phí
Đánh giá bài viết
1 133
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo