Thông tư 67/2020/TT-BTC Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan Nhà nước

Thông tư 67/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Từ 01/9, áp dụng Quy chế mẫu mới về kiểm toán nội bộ

Ngày 10/7/2020, Bộ Tài chính đã ra Thông tư 67/2020/TT-BTC ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong đó, ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cụ thể, Quy chế mẫu gồm 03 chương: Chương I quy đinh chung về mục tiêu, vị trí, phạm vi, nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn của kiểm toán nội bộ; Chương II quy định hoạt động kiểm toán nội bộ gồm phương pháp thực hiện, kế hoạch, quy trình, báo cáo, đảm bảo, nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ; Chương III quy định trách nhiệm của các bên đối với kiểm toán nội bộ.

Đáng chú ý, tiêu chuẩn tối thiểu của người làm công tác kiểm toán nội bộ đó là: Có bằng đại học trở lên; Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh tra; Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế toán hoặc không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/9/2020.

Nội dung Thông tư 67 2020 BTC

B TÀI CHÍNH

___________

Số: 67/2020/TT-BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

__________________

Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ làm cơ sở cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tham chiếu trong việc xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ của đơn vị.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 và Điều 9 Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.

2. Các đơn vị không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này được khuyến khích xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ quy định tại Phụ lục Thông tư này.

Điều 3. Quy chế kiểm toán nội bộ

1. Quy chế kiểm toán nội bộ của đơn vị phải bao gồm các nội dung tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 05/2019/NĐ-CP.

2. Các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này tham chiếu mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ tại Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 Thông tư này để xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ, đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ, các quy định pháp luật hiện hành và cơ cấu tổ chức, hoạt động của đơn vị.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán) để xem xét, hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Website Chính phủ;

- Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Website Bộ Tài chính, UBCKNN;

- Lưu: VT, QLKT.

KT. B TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết các mẫu quy chế kiểm toán nội bộ ban hành kèm theo Thông tư 67 2020 BTC mời các bạn xem trong file Tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Kế toán kiểm toán được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Số hiệu: 67/2020/TT-BTC Lĩnh vực: Kiểm toán
Ngày ban hành: 10/07/2020 Ngày hiệu lực: 01/09/2020
Loại văn bản: Thông tư Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 21
Văn bản liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo