Thông tư 52/2018/TT-BCT

Thông tư số 52/2018/TT-BCT

Thông tư 52/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm

Tóm tắt nội dung Thông tư 52/2018/TT-BCT

Định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản

Ngày 25/12/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 52/2018/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm, áp dụng với các cơ sở chế biến cá da trơn và tôm có quy mô từ 300 tấn sản phẩm/năm trở lên và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Cụ thể:

- Đến hết năm 2025, định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp sản phẩm cá da trơn là 1.050kWh/tấn sản phẩm cá tương đương và 2.050 kWh/tấn sản phẩm tôm tương đương;

- Giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2030, định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp sản phẩm cá da trơn là 900kWh/tấn cá tương đương và 1.625 kWh/tấn tôm tương đương.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18/02/2019.

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 52/2018/TT-BCT
Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018
THÔNG
QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG
NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN, ÁP DỤNG CHO QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN CÔNG
NGHIỆP CỦA CÁC NHÓM SẢN PHẨM DA TRƠN TÔM
Căn cứ Luật Sử dụng năng ợng tiết kiệm hiệu quả ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ Quy
định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả;
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của B Công Thương;
Thực hiện Quyết định số 1028/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 7 năm
2017 về việc phê duyệt khung chính sách năm 2018 thuộc Chương trình hỗ trợ ứng phó
với biến đổi khí hậu (SP-RCC);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng Phát triển bền vững;
Bộ trưởng B Công Thương ban hành Thông quy định định mức tiêu hao năng lượng
trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp
của các nhóm sản phẩm da trơn tôm.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định định mức tiêu hao năng lượng cho quá trình chế biến công nghiệp
của các nhóm sản phẩm da trơn tôm trong giai đoạn đến hết năm 2025 giai đoạn
từ năm 2026 đến hết năm 2030.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông này áp dụng đối với các sở chế biến da trơn tôm quy từ 300 tấn
sản phẩm/năm trở lên c quan, tổ chức liên quan.
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Suất tiêu hao ng lượng (SEC) tổng mức năng lượng tiêu hao trong quá trình chế
biến trực tiếp gián tiếp cho một đơn vị sản phẩm tương đương.
2. Định mức tiêu hao năng lượng suất tiêu hao năng lượng cần đạt theo từng giai đoạn
theo quy định của Thông này.
3. IQF (Individual Quick Freezing) phương pháp cấp đông nhanh các sản phẩm rời.
4. Sản phẩm tương đương là sản phẩm được chế biến quy đổi tương ứng với cá phi lê
được cấp đông trên băng chuyền IQF mạ băng tới 15%, tái đông 1 lần tôm tươi được
cấp đông trên băng chuyền IQF theo hệ số quy đổi về năng lượng được quy định tại Phụ
lục I của Thông này.
Chương II
ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU
QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN
THỦY SẢN
Điều 4. Phương pháp xác định suất tiêu hao năng lượng
Suất tiêu hao năng lượng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm
da trơn tôm được xác định theo phương pháp quy định tại Phụ lục I của Thông y.
Điều 5. Định mức tiêu hao năng lượng
1. Định mức tiêu hao ng lượng áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp sản phẩm
da trơn 1.050kWh/tấn sản phẩm tương đương 2.050 kWh/tấn sản phẩm tôm
tương đương giai đoạn đến hết năm 2025.
2. Định mức tiêu hao ng lượng áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp sản phẩm
da trơn 900 kWh/tấn tương đương sản phẩm tôm 1.625 kWh/tấn tôm tương
đương giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2030.
Điều 6. Yêu cầu về đảm bảo định mức tiêu hao năng lượng
1. sở chế biến thủy sản đang hoạt động suất tiêu hao năng lượng cao hơn định mức
tiêu hao năng lượng tương ứng đối với từng giai đoạn quy định tại Điều 5 Thông này
phải lập thực hiện kế hoạch nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng để đảm bảo định
mức tiêu hao năng lượng quy định tại Điều 5 Thông này.
2. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, sở chế biến thủy sản có trách nhiệm báo cáo Sở
Công Thương địa phương:
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng năm trước của đơn vị theo quy định
tại Phụ lục IV của Thông này.
- Ngoài nội dung o cáo nêu trên, sở chế biến thủy sản suất tiêu hao năng lượng
cao hơn định mức tiêu hao năng lượng quy định tại Thông này còn trách nhiệm báo
cáo kế hoạch nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, trong đó nêu các giải pháp tiết
kiệm năng lượng kế hoạch triển khai thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 7. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành chế
biến thủy sản
1. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng bao gồm:
- Xây dựng hệ thống quản năng lượng trong sở chế biến thủy sản thực hiện nâng
cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong quản lý năng lượng;
- Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả năng lượng mức đầu thấp (thay thế các
thiết bị đơn lẻ hiệu suất năng lượng cao hơn);
- Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả năng lượng mức đầu cao (thay thế một,
vài cụm thiết bị hiệu suất ng lượng cao hơn hoặc thay đổi công nghệ để cải thiện
hiệu suất năng lượng).
2. Khuyến khích cơ sở chế biến thủy sản áp dụng c giải pháp cải thiện, nâng cao hiệu
suất năng lượng quy định tại Phụ lục II của Thông này.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Trách nhiệm của Vụ Tiết kiệm năng lượng Phát triển bền vững
1. Chủ trì, phối hợp với các quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực
hiện các quy định của Thông này.
2. Phối hợp với Sở Công Thương các địa phương kiểm tra tình nh thực hiện định mức
tiêu hao năng lượng, tính khả thi của các kế hoạch nhằm đảm bảo định mức tiêu hao năng
lượng theo lộ trình.
3. Tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương tình hình thực hiện Thông đề xuất
biện pháp xử theo quy định pháp luật đối với những trường hợp không thực hiện đúng
các quy định của Thông tư.
Điều 9. Trách nhiệm của Sở Công Thương
Đánh giá bài viết
1 48
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo