Thông tư 43/2018/TT-BGTVT

Thông tư 43/2018/TT-BGTVT - Cục Hàng hải chủ trì lập Quy chế phối hợp hoa tiêu hàng hải

Thông tư 43/2018/TT-BGTVT quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam hành ngày 01/08/2018. Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định trong một vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc có từ 02 tổ chức hoa tiêu hàng hải hoạt động trở lên, các tổ chức hoa tiêu hàng hải phải có Quy chế phối hợp hoạt động dịch vụ hoa tiêu hàng hải.

BỘ GIAO THÔNG VẬN
TẢI
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 43/2018/TT-BGTVT
Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2018
THÔNG
QUY ĐỊNH VỀ VÙNG HOA TIÊU HÀNG HẢI BẮT BUỘC CỦA VIỆT NAM
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều
kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải;
Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông quy định về vùng hoa tiêu hàng hải
bắt buộc của Việt Nam.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông này áp dụng đối với:
1. Chủ tàu hoặc người khai thác tàu, người quản lý, thuyền trưởng của tàu thuyền hoạt
động trong vùng hoa tiêu ng hải bắt buộc của Việt Nam.
2. Tổ chức hoa tiêu hàng hải hoa tiêu ng hải.
3. quan, t chức nhân liên quan đến vùng hoa tiêu ng hải bắt buộc của Việt
Nam.
Điều 3. Nguyên tắc xây dựng, công bố, giao vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc
tuyến dẫn tàu
1. Vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc được xây dựng trên sở phạm vi hoạt động, ng
lực hoạt động của t chức hoa tiêu hàng hải, đặc thù vùng nước cảng biển trong đó
vùng đón trả hoa tiêu, mật độ tàu thuyền, điều kiện khí tượng thủy văn trong vùng hoa
tiêu hàng hải bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải phòng ngừa ô
nhiễm môi trường.
2. Một vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc bao gồm một hoặc nhiều tuyến dẫn tàu.
3. Việc công bố tuyến dẫn tàu, tổ chức giao vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải bắt buộc
hoặc tuyến dẫn tàu cho tổ chức hoa tiêu hàng hải bảo đảm ổn định, an toàn hàng hải, an
ninh hàng hải phòng ngừa ô nhiễm môi trường, không xáo trộn các tuyến dẫn tàu hiện
đã giao cho các tổ chức hoa tiêu hàng hải.
Điều 4. Các vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc
1. Vùng 1: Vùng hoa tiêu hoa hàng hải bắt buộc từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Nam Định:
Từ các vùng đón trả hoa tiêu đến cầu cảng, bến phao, bến cảng, khu neo đậu, khu chuyển
tải, khu tránh bão, nhà máy đóng - sửa chữa tàu biển trong vùng nước cảng biển thuộc địa
phận các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định thành phố Hải Phòng.
2. Vùng 2: Vùng hoa tiêu ng hải bắt buộc từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Quảng Trị:
Từ các vùng đón trả hoa tiêu đến cầu cảng, bến phao, bến cảng, khu neo đậu, khu chuyển
tải, khu tránh bão, nhà máy đóng - sửa chữa tàu biển trong vùng nước cảng biển thuộc địa
phận các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Tĩnh, Quảng Bình Quảng Trị.
3. Vùng 3: Vùng hoa tiêu ng hải bắt buộc từ tỉnh Thừa Thiên Huế đến tỉnh Quảng Ngãi:
Từ các vùng đón trả hoa tiêu đến cầu cảng, bến phao, bến cảng, khu neo đậu, khu chuyển
tải, khu tránh bão, nhà máy đóng - sửa chữa tàu biển trong vùng nước cảng biển thuộc địa
phận thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam Quảng Ngãi.
4. Vùng 4: Vùng hoa hàng hải tiêu bắt buộc từ tỉnh Bình Định đến tỉnh Phú Yên:
Từ các vùng đón trả hoa tiêu đến cầu cảng, bến phao, bến cảng, khu neo đậu, khu chuyển
tải, khu tránh bão, nhà máy đóng - sửa chữa tàu biển trong vùng nước cảng biển thuộc địa
phận các tỉnh Bình Định Phú Yên.
5. Vùng 5: Vùng hoa tiêu ng hải bắt buộc từ tỉnh Khánh Hòa đến tỉnh Ninh Thuận:
Từ các vùng đón trả hoa tiêu đến cầu cảng, bến phao, bến cảng, khu neo đậu, khu chuyển
tải, khu tránh bão, nhà máy đóng - sửa chữa tàu biển trong vùng nước cảng biển thuộc địa
phận các tỉnh Khánh Hòa Ninh Thuận.
6. Vùng 6: Vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc thuộc địa phận các tỉnh Bình Thuận, Rịa -
Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, thành phố Hồ Chí Minh các tỉnh dọc
theo sông Tiền:
Từ các vùng đón trả hoa tiêu đến cầu cảng, bến phao, bến cảng, khu neo đậu, khu chuyển
tải, khu tránh bão, nhà máy đóng - sửa chữa tàu biển trong vùng nước cảng biển thuộc địa
phận các tỉnh Bình Thuận, Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, thành
phố Hồ Chí Minh các tỉnh dọc theo sông Tiền.
7. Vùng 7. Vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc thuộc các tỉnh, thành phố dọc theo sông Hậu,
các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Kiên Giang Cà Mau:
Từ các vùng đón trả hoa tiêu đến cầu cảng, bến phao, bến cảng, khu neo đậu, khu chuyển
tải, khu tránh bão, nhà máy đóng - sửa chữa tàu biển trong vùng nước cảng biển thuộc địa
phận các tỉnh, thành phố dọc theo sông Hậu, các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Kiên Giang
Mau.
8. Vùng 8: Vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc tại các khu vực khai thác dầu khí ngoài khơi
trong vùng biển Việt Nam:
Từ các vùng đón trả hoa tiêu đến vị trí tàu chứa dầu khí tại các cảng dầu khí ngoài khơi,
các công trình dầu khí tại các mỏ khai thác dầu khí trong vùng biển Việt Nam.
Điều 5. Hoạt động liên quan đến dịch vụ hoa tiêu hàng hải trong ng hoa tiêu hàng
hải bắt buộc
1. Tổ chức hoa tiêu hàng hải hoạt động trong vùng hoa tiêu ng hải bắt buộc có nghĩa vụ
cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải trên tuyến dẫn tàu được giao, bảo đảm chất lượng dịch
Đánh giá bài viết
1 38
Bài liên quan