Thông tư 42/2020/TT-BTC chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa

Thông tư số 42/2020/TT-BTC

Thông tư 42/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan.

Ban hành mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa

Ngày 22/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 42/2020/TT-BTC về việc quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan.
Cụ thể, chỉ tiêu thông tin đăng ký Tờ khai quá cảnh hải quan thông qua Hệ thống ACTS gồm: Số tham chiếu doanh nghiệp; Tên loại hình hồ sơ khai báo; Mã nước đích của hành trình quá cảnh; Mã quốc gia xuất khẩu; Mã địa điểm xếp hàng của doanh nghiệp ưu tiên; Thời gian nộp tờ khai; Cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai; Vị trí, tên địa điểm xếp hàng.

Bên cạnh đó, chỉ tiêu về hủy, sửa đổi bổ sung tờ khai quá cảnh hải quan thông qua Hệ thống ACTS; đăng ký thông báo hàng đến tại cơ quan hải quan điểm đích thông qua Hệ thống ACTS gồm các chỉ tiêu thông tin sau: Đề nghị hủy (Chọn “đề nghị hủy” trên trường “actions”); Nhập thủ công (Chọn cách thức yêu cầu hủy tờ khai: “nhập thủ công”); Lý do hủy tờ khai; Nộp đề nghị hủy;…

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng ban hành các mẫu đăng ký tài khoản người sử dụng; sửa đổi, bổ sung thông tin và hủy thông tin người sử dụng trên Hệ thống ACTS; Mẫu chứng từ in; Mẫu văn bản áp dụng chế độ ưu tiên; Mẫu văn bản đề nghị cung cấp hồ sơ, chứng từ; Mẫu chứng từ bảo lãnh.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06/7/2020.

B TÀI CHÍNH

__________

Số: 42/2020/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020

THÔNG TƯ

Quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan.

____________________

Căn cứ Luật hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2020NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan.

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN (sau đây gọi là Hệ thống ACTS) để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan quy định tại Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

3. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.

4. Cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về thực hiện hoạt động quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS.

5. Người bảo lãnh.

Điều 3. Ban hành kèm theo Thông tư này các phụ lục sau:

1. Phụ lục I: Mẫu đăng ký tài khoản người sử dụng; sửa đổi, bổ sung thông tin và hủy thông tin người sử dụng trên Hệ thống ACTS.

2. Phụ lục II: Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS.

3. Phụ lục III: Mẫu chứng từ in.

4. Phụ lục IV: Mẫu văn bản áp dụng chế độ ưu tiên.

5. Phụ lục V: Mẫu văn bản đề nghị cung cấp hồ sơ, chứng từ.

6. Phụ lục VI: Mẫu chứng từ bảo lãnh.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 07 năm 2020.

2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, cơ quan hải quan, người khai hải quan và tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, phản ánh, đề xuất cụ thể về Bộ Tài chính để được xem xét, hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Quốc Hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Tòa án Nhân dân Tối cao;

- Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban TW mặt trận tổ quốc Việt Nam;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;

- Website Tổng cục Hải quan;

- Lưu; VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

Phụ lục I

MẪU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG; ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ HỦY HIỆU LỰC TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG TRÊN HỆ THỐNG ACTS

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Tên biểu mẫu

Số hiệu

1

Đăng ký tài khoản người sử dụng

Mẫu số 01/ĐKTKNSD

2

Đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin người sử dụng

(Mẫu số 02/SĐTTNSD)

3

Đề nghị hủy tài khoản người sử dụng

(Mẫu số 03/HHLTKNSD)

Phụ lục II

CHỈ TIÊU THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HÓA QUÁ CẢNH THÔNG QUA HỆ THỐNG ACTS

Phụ lục III

MẪU CHỨNG TỪ IN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Tên chứng từ

1

Tờ khai quá cảnh hải quan đã được cơ quan hải quan nơi đi phê duyệt (TAD).

Phụ lục IV
MẪU VĂN BẢN VỀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT

Tên biểu mẫu

Số hiệu

1

Văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên

Mẫu số 01/VBĐNADCĐƯT

2

Văn bản thông báo về kế hoạch kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp

Mẫu số 02/TBKT

3

Biên bản kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp

Mẫu số 03/BBKT

4

Quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên

Mẫu số 04/QĐCNDNƯT

5

Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung số niêm phong đặc biệt

Mẫu số 05/VBBSNPĐB

6

Văn bản đề nghị từ bỏ quyền ưu tiên

Mẫu số 06/VBTBCĐƯT

7

Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên.

Mẫu số 07/BCHĐDNƯT

8

Văn bản thông báo các điều kiện không còn đáp ứng chế độ ưu tiên

Mẫu số 08/VBTBKPĐKCĐƯT

9

Văn bản thông báo đã khắc phục được các điều kiện không đáp ứng chế độ ưu tiên

Mẫu số 09/ VBTBĐĐƯCĐƯT

10

Quyết định đình chỉ hoặc thu hồi Quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên

Mẫu số 10/QĐĐC/THDNƯT

11

Quyết định thu hồi Quyết định đình chỉ Quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên

Mẫu số 11/QĐTHQĐĐC

Phụ lục V

MẪU VĂN BẢN Đ NGHỊ CUNG CẤP HỒ , CHỨNG TỪ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Tên biểu mẫu

Số hiệu

1

Đề nghị người khai hải quan cung cấp hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa đã được hoàn thành thủ tục hải quan ACTS

(Mẫu 01/VBĐNCCCT)

2

Đề nghị cơ quan hải quan xác minh tình trạng hàng hóa

Mẫu số 02/VBĐNCCCT)

Phụ lục VI

MẪU CHỨNG TỪ BẢO LÃNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tài chính)

TT

Tên biểu mẫu

Số hiệu

1

Thông báo về hoạt động quá cảnh chưa hoàn thành

Mẫu số 01/TBCHTQC

2

Thông báo về thanh toán nợ thuế hải quan

Mẫu số 02/TBNKHQ

3

Thông báo về thanh toán nợ thuế hải quan

Mẫu số 03/TBNBL

4

Thông báo về không chấp nhận Thư bảo lãnh

Mẫu số 04/TBKCNBL

5

Thông báo về hoạt động quá cảnh đã hoàn thành

Mẫu số 05/TBHTQC

6

Thông báo về chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân sách

Mẫu số 06/TBCTĐC

7

Văn bản đề nghị miễn bảo lãnh

Mẫu số 07/CVMBL

8

Thông báo về miễn bảo lãnh đối với hàng hóa quá cảnh

Mẫu số 08/TBMBL

9

Văn bản đề nghị giảm bảo lãnh

Mẫu số 09/CVGBL

10

Thông báo về giảm bảo lãnh đối với hàng hóa quá cảnh

Mẫu số 10/TBGBL

11

Văn bản đề nghị hủy bảo lãnh

Mẫu số 11/CVHBL

12

Thông báo về hủy bảo lãnh đối với hàng hóa quá cảnh

Mẫu số 12/TBHBL

13

Thông báo về tạm dừng thu hồi nợ thuế hải quan

Mẫu số 13/TBTDTHNT

Nội dung chi tiết các biểu mẫu đính kèm Thông tư 42/2020/BTC mời các bạn sử dụng file tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xuất nhập khẩu được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
BỘ TÀI CHÍNH
__________
Số: 42/2020/TT-BTC
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020
THÔNG
Quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa
theo quy định tại Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ quy định
thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ
thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh
Hải quan.
____________________
Căn cứ Luật hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 46/2020NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy
định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ
thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan.
Căn cứ Nghị định s 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng
từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày
09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo để thực hiện thủ
tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN (sau đây gọi H thống
ACTS) để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan quy định tại Nghị định số
46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, nhân thực hiện quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS.
2. Tổ chức, nhân quyền nghĩa vụ liên quan.
3. quan hải quan, công chức hải quan.
4. quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản nhà nước về thực hiện hoạt
động quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS.
5. Người bảo lãnh.
Điều 3. Ban hành kèm theo Thông này các phụ lục sau:
1. Phụ lục I: Mẫu đăng tài khoản người sử dụng; sửa đổi, bổ sung thông tin hủy
thông tin người sử dụng trên Hệ thống ACTS.
2. Phụ lục II: Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá
cảnh thông qua Hệ thống ACTS.
3. Phụ lục III: Mẫu chứng t in.
4. Phụ lục IV: Mẫu n bản áp dụng chế độ ưu tiên.
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
5. Phụ lục V: Mẫu văn bản đề nghị cung cấp hồ sơ, chứng từ.
6. Phụ lục VI: Mẫu chứng từ bảo lãnh.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 07 năm 2020.
2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, quan hải quan, người khai hải
quan tổ chức, nhân liên quan báo cáo, phản ánh, đề xuất cụ thể về Bộ i chính để
được xem xét, hướng dẫn thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng thư;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án Nhân dân Tối cao;
- Viện kiểm sát Nhân n Tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc
Chính phủ;
- Ủy ban TW mặt trận tổ quốc Việt Nam;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại Công nghiệp Việt
Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ pháp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Website Tổng cục Hải quan;
- Lưu; VT, TCHQ.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thị Mai
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Phụ lục I
MẪU ĐĂNG TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG; ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
HỦY HIỆU LỰC TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG TRÊN H THỐNG ACTS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)
STT
Tên biểu mẫu
1
Đăng tài khoản người sử dụng
2
Đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin người sử dụng
3
Đề nghị hủy tài khoản người s dụng
Đánh giá bài viết
1 51
Bài liên quan