Thông tư 41/2019/TT-BCT

Thông tư số 41/2019/TT-BCT

Thông tư 41/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Danh sách chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương.

Bổ sung Danh mục chi tiết mã HS của một số hàng hóa xuất nhập khẩu

Ngày 16/12/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 41/2019/TT-BCT về việc bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương.

Theo đó, Bộ Công Thương bổ sung: Danh mục chi tiết mã HS đối với thóc, gạo xuất khẩu quy định tại Thông tư 30/2018/TT-BCT; Danh mục chi tiết mã HS đối với tinh dầu xá xị tạm nhập, tái xuất quy định tại Thông tư 14/2009/TTLT-BCT-BTC; Danh mục chi tiết mã HS đối với xăng, dầu quy định tại Thông tư 38/2014/TT-BCT; Danh mục chi tiết mã HS đối với khoáng sản xuất khẩu quy định tại phụ lục Thông tư 12/2016/TT-BCT…

Việc áp dụng danh mục nói trên được thực hiện như sau: Trường hợp chỉ liệt kê mã HS 4 số hoặc 6 số thì toàn bộ mã HS 8 số thuộc nhóm này được áp dụng; Trường hợp liệt kê chi tiết đến mã HS 8 số thì chỉ mã 8 số đó mới được áp dụng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 29/01/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xuất nhập khẩu được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ CÔNG THƯƠNG
----------
Số: 41/2019/TT-BCT
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019
THÔNG
Bổ sung Danh mục chi tiết theo số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu quy định tại một số Thông của Bộ Công Thương
Căn cứ Luật Quản ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu t chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Quản ngoại thương;
Thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy chế một cửa quốc gia, Cơ chế
một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông bổ sung Danh mục chi tiết theo số
HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông của Bộ Công Thương, cụ
thể như sau:
Điều 1. Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng
Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15
tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo (Thông tư số
30/2018/TT-BCT)
Ban hành kèm theo Thông này Phụ lục I - Danh mục chi tiết theo HS đối với thóc,
gạo xuất khẩu quy định tại Thông số 30/2018/TT-BCT.
Điều 2. Thông số 10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của B trưởng Bộ
Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh
vực xuất, nhập khẩu theo Ngh quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính
phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ
Công Thương (Thông số 10/2011/TT-BCT)
Ban nh kèm theo Thông này Phụ lục II - Danh mục chi tiết theo mã HS đối với tinh
dầu xị tạm nhập, tái xuất quy định tại Thông số 10/2011/TT-BCT.
Điều 3. Thông liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Công Thương Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng
nhận thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của
quy chế chứng nhận quy trình Kimberley (Thông liên tịch số
14/2009/TTLT-BCT-BTC)
Ban hành kèm theo Thông này Phụ lục III - Danh mục chi tiết theo HS đối với
kim cương thô quy định tại Thông liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC.
Điều 4. Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng
Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03
tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (Thông tư số
38/2014/TT-BCT)
Ban hành kèm theo thông này Phụ lục IV - Danh mục chi tiết theo HS đối với
xăng, dầu quy định tại Thông tư số 38/2014/TT-BCT.
Điều 5. Thông số 12/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của B trưởng Bộ
Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông số 41/2012/TT-BCT ngày 21
tháng 12 năm 2012 của B trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản
(Thông số 12/2016/TT-BCT)
Bổ sung HS chi tiết đối với khoáng sản xuất khẩu quy định tại Phụ lục 1 Thông số
12/2016/TT-BCT như tại Phụ lục V - Danh mục chi tiết theo HS đối với khoáng sản xuất
khẩu ban hành kèm theo Thông này. Những nội dung khác về tiêu chuẩn chất lượng, thời hạn
xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1 Thông số 12/2016/TT-BCT các quy định
của pháp luật liên quan.
Điều 6. Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng
Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh
doanh thuốc (Thông số 57/2018/TT-BCT)
1. Ban hành m theo Thông này Phụ lục VI - Danh mực chi tiết theo HS đối với
nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc quy định tại Thông số 57/2018/TT-BCT.
2. Bổ sung HS chi tiết đối với máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc quy định tại
Phụ lục 72 Thông số 57/2018/TT-BCT như tại Phụ lục VII - Danh mục chi tiết theo HS
đối với máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc ban hành kèm theo Thông này.
Điều 7. Thông số 15/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của B trưởng Bộ
Công Thương quy định về xuất khẩu than (Thông số 15/2013/TT-BCT)
Bổ sung HS chi tiết đối với than xuất khẩu quy định tại Phụ lục I Thông số
15/2013/TT-BCT như tại Phụ lục VIII - Danh mục chi tiết theo HS đối với than xuất khẩu
ban hành kèm theo Thông này. Những nội dung khác về cờ hạt, độ tro khô, trị số tỏa nhiệt,
tiêu chuẩn chất lượng, thời hạn xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Thông số
15/2013/TT-BCT các quy định của pháp luật liên quan.
Điều 8. Nguyên tắc áp dụng danh mục
1. Trường hợp chỉ liệt HS 4 số thì toàn bộ các HS 8 số thuộc nhóm HS 4 số
này đều được áp dụng.
2. Trường hợp chỉ liệt HS 6 số thì toàn bộ các HS 8 số thuộc phân nhóm HS 6
số này đều được áp dụng.
3. Trường hợp liệt chi tiết đến HS 8 số thì chỉ HS 8 số đó mới được áp dụng.
Điều 9. Hiệu lực thi hành
1. Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2020.
2. Trong quá trình thực hiện Thông này, nếu có phát sinh vướng mắc, thương nhân,
các quan, tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh về Bộ Công Thương để xử lý./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
BỘ TRƯỞNG
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Văn phòng Tổng thư , Văn phòng Chủ
tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng
TW các Ban của Đảng;
- Viện KSND tối cao, Tòa án ND tối cao;
- Bộ pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về chế một cửa
ASEAN, chế một cửa quốc gia tạo
thuận lợi thương mại;
- Tổng cục Hải quan;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử B Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các Thứ
trưởng, Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ;
- Lưu: VT, XNK (05).
Trần Tuấn Anh
Đánh giá bài viết
1 39
Bài liên quan