Thông tư 4/2020/TT-BNV hướng dẫn thi hành Nghị định 93/2019 về quỹ từ thiện

Thông tư số 4 2020/TT-BNV

Thông tư 4/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Hướng dẫn thông báo việc thành lập pháp nhân trực thuộc quỹ xã hội

Ngày 13/10/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 4/2020/TT-BNV về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành lập pháp nhân thì quỹ gửi hồ sơ thông báo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Hồ sơ thông báo bao gồm: Quyết định thành lập pháp nhân (bản chính) và bản sao Giấy phép hoạt động; Bản sao các tài liệu sau: điều lệ hoặc quy chế, quy định về tổ chức, hoạt động của pháp nhân, quyết định bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân.

Ngoài ra, thành viên Hội đồng quản lý quỹ nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ trước khi gửi hồ sơ về cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Đồng thời, thông tư ban hành danh mục mẫu văn bản áp dụng cho quỹ và cá nhân, tổ chức liên quan; mẫu văn bản áp dụng cho cơ quan quản lý Nhà nước.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Phụ lục I
DANH MỤC MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG
CHO QUỸ VÀ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC LIÊN QUAN
(Kèm theo Thông tư số /2020/TT-BNV ngày tháng năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
––––––––––––––
Mẫu 1.1 - Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ
Mẫu 1.2 - Điều lệ mẫu của quỹ xã hội
Mẫu 1.3 - Điều lệ mẫu của quỹ từ thiện
Mẫu 1.4 - Cam kết tài sản đóng góp thành lập quỹ
Mẫu 1.5 - Biên bản bầu các chức danh Ban sáng lập quỹ
Mẫu 1.6 - n bản đnghị gia hạn thời gian chuyn quyn sở hữu tài sản
đóng góp tnh lập quỹ
Mẫu 1.7 - Đơn đề nghị thay đổi giấy phép thành lập công nhận điều lệ
(sửa đổi, bổ sung) quỹ
Mẫu 1.8 - Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập công nhận điều lệ quỹ
trên cơ sở mở rộng phạm vi hoạt động
Mẫu 1.9 - Thông báo thành lập của chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện)
của quỹ
Mẫu 1.10 - Đơn đề nghị giải thể quỹ
Mẫu 1.11 - Đơn đề nghị đổi tên quỹ và công nhận Điều lệ quỹ
Mẫu 1.12 - Đơn đề nghị tách quỹ
Mẫu 1.13 - Đơn đề nghị chia quỹ
Mẫu 1.14 - Đơn đề nghị hợp nhất quỹ
Mẫu 1.15 - Đơn đề nghị sáp nhập quỹ
Mẫu 1.16 - Đơn đề nghị cho quỹ hoạt động trở lại
Mẫu 1.17 - Báo cáo quỹ đã khắc phục sai phạm
Mẫu 1.18 - Báo cáo về tổ chức, hoạt động của quỹ
Đánh giá bài viết
1 19
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo