Thông tư 38/2020/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp

Thông tư số 38/2020/TT-BTTTT

Thông tư 38/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz”.

Ngày 16/11/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 38/2020/TT-BTTTT về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz”.

Cụ thể, Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu kỹ thuật về phổ tần, điều kiện kỹ thuật và phương pháp đo đối với thiết bị vô tuyến trong mạng diện rộng công suất thấp hoạt động tại băng tần 920MHz đến 923 MHz. Quy chuẩn này được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân Việt nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn trên lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc đo kiểm/thử nghiệm đối với các yêu cầu kỹ thuật trong Quy chuẩn được thực hiện bởi phòng thử nghiệm trong nước chỉ định hoặc phòng thử nghiệm nước ngoài được thừa nhận. Các thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp băng tần 920 MHz đến 923 MHz thuộc phạm vi điều chỉnh phải tuân thủ các quy định trong Quy chuẩn.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021.

Nội dung Thông tư 38 2020 BTTTT

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

__________

Số: 38/2020/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

THÔNG TƯ

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz”

___________

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz (QCVN 122:2020/BTTTT).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử của Bộ;

- Lưu: VT, KHCN (250).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

 

QCVN 122:2020/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN MẠNG DIỆN RỘNG CÔNG SUẤT THẤP (LPWAN)BĂNG TẦN 920 MHz ĐẾN 923 MHz

National technical regulation on radio equipment in the Low Power Wide Area Networks (LPWAN) operating in the 920MHz to923 MHz frequency band

Mục lục

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.2. Đối tượng áp dụng

1.3. Tài liệu viện dẫn

1.4.Thuật ngữ và định nghĩa

1.5. Ký hiệu

1.6. Chữ viết tắt

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Yêu cầu chung

2.1.1. Tính năng ngắt máy phát

2.1.2. Thiết bị đo kiểm phụ trợ

2.1.3. Phân loại máy thu

2.2. Các điều kiện đo kiểm, nguồn và nhiệt độ môi trường

2.2.1. Tín hiệu đo kiểm

2.2.2. Nguồn điện đo kiểm

2.2.3. Điều kiện đo kiểm thông thường

2.2.4. Điều kiện đo kiểm khắc nghiệt

2.2.5. Đo kiểm thiết bị với các mức công suất tương thích

2.2.6. Ăng ten giả

2.2.7. Thiết bị không có đầu kết nối RF ngoài

2.2.8. Phép đo dẫn và phép đo bức xạ

2.2.9. Máy thu đo

2.3. Giải thích kết quả đo

2.4. Yêu cầu và phương pháp đo

2.4.1. Tần số hoạt động

2.4.2. Phát xạ không mong muốn trong miền phát xạ giả

2.4.3. Công suất phát xạ hiệu dụng

2.4.4. Chu kỳ hoạt động

2.4.5. Băng thông chiếm dụng

2.4.6. Phát xạ ngoài băng của máy phát

2.4.7. Công suất tức thời

2.4.8. Hoạt động của máy phát dưới điều kiện điện áp thấp

2.4.9. Quá tải đầu vào máy thu

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phụ lục A (Quy định) Đặc tính kỹ thuật của thiết bị đo kiểm

Phụ lục B (Quy định) Hộp ghép đo

Phụ lục C (Quy định) Vị trí đo kiểm và sắp xếp cho phép đo bức xạ

Phụ lục D (Quy định) Mã số HS thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz

Thư mục tài liệu tham khảo

Mời các bạn sử dụng file Tải về để xem nội dung chi tiết Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (QCVN 122:2020/BTTTT).

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Số hiệu: 38/2020/TT-BTTTT Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Ngày ban hành: 16/11/2020 Ngày hiệu lực: 01/07/2021
Loại văn bản: Thông tư Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 8
0 Bình luận
Sắp xếp theo