Thông tư 35/2019/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn Trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng

Thông tư số 35/2019/TT-BCT

Thông tư 35/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn Trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng.

Kiểm tra định kỳ Hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng ít nhất 03 năm/lần

Ngày 29/11/2019, Bộ Công Thương ra Thông tư 35/2019/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn Trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng.

Theo đó, Hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), bồn chứa, đường ống LPG phải được kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng. Thời hạn kiểm định định kỳ không quá 3 năm. Ngoài ra, người vận hành phải kiểm tra tình trạng làm việc của các thiết bị trong trạm nạp LPG theo quy trình vận hành để đảm bảo các thiết bị làm việc an toàn và hoạt động tốt, không bị rò rỉ LPG.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định mức nạp LPG lớn nhất là 90% dung tích bồn chứa và trước khi tiến hành LPG. Không được nạp LPG vào chai và phải thực hiện đánh giá loại bỏ chai hoặc sửa chữa/kiểm định chai nếu: khối lượng vỏ không đọc được hoặc không có; chai có khuyết tật hoặc hư hỏng ở tay cầm hoặc vành chân đai; chai có khuyết tật vật lý ở thành chai; chai bị ăn mòn nhìn thấy được; chai có vết cháy do hồ quang, hỏa hoạn; chai quá thời hạn kiểm định; chai, van hoặc các cơ cấu giảm áp suất (nếu được trang bị) bị rò rỉ hoặc hư hỏng…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/5/2020.

B CÔNG THƯƠNG

---------

Số: 35/2019/TT-BCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn Trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng

-------------

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng.

Ký hiệu: QCVN 02:2019/BCT

Điều 2. Thông tư và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng này có hiệu lực thi hành ngày 30 tháng 5 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận: Văn phòng Tống Bí thư;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Lãnh đạo Bộ Công Thương;

- Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;

- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Sở Công Thương tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Bộ Tư pháp;

- Website: Chính phủ; Bộ Công Thương;

- Công báo;

- Lưu: VT, ATMT.

B TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Trần Tuấn Anh

 

 

 

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
BỘ CÔNG THƯƠNG
---------
Số: 35/2019/TT-BCT
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019
THÔNG
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn Trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng
-------------
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B Công Thương;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn c Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật Nghị định số
78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số
127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật tiêu chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Nghị định số
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định số
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Chất ợng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh
doanh khí;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp
khí dầu mỏ hóa lỏng.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm
nạp khí dầu mỏ hóa lỏng.
hiệu: QCVN 02:2019/BCT
Điều 2. Thông Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa
lỏng này hiệu lực thi hành ngày 30 tháng 5 năm 2020.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn Môi trường công
nghiệp, Vụ trưởng V Khoa học Công nghệ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các quan, tổ chức cá nhân liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: Văn phòng Tống thư;
- c Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
BỘ TRƯỞNG
- Sở Công Thương tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ pháp;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Bộ
pháp;
- Website: Chính phủ; B Công Thương;
- Công báo;
- Lưu: VT, ATMT.
Trần Tuấn Anh
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QCVN 02:2019/BCT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ AN TOÀN TRẠM NẠP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
National technical regulation on safety for filling plant
of Liquefied Petroleum Gas
NỘI-2019
Đánh giá bài viết
1 7
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo