Thông tư 35/2018/TT-BGTVT

Thông tư 35/2018/TT-BGTVT - Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải

Ngày 31/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành kèm theo Thông tư 35/2018/TT-BGTVT Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/07/2018.

BỘ GIAO THÔNG VẬN
TẢI
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 35/2018/TT-BGTVT
Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018
THÔNG
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM CỨU
NẠN HÀNG HẢI
Căn cứ
Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học-Công nghệ Cục trưởng Cục Hàng hải Việt
Nam,
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông ban hành Định mức kinh tế k thuật
hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm
cứu nạn hàng hải.
Điều 2. Thông này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2018.
Điều 3. Chánh n phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục
Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng quan, tổ chức nhân liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP;
- UBND c tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ pháp);
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Báo GT, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, KHCN.
Nguyễn Văn Công
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI
(Ban hành kèm theo Thông số 35/2018/TT-BGTVT ngày 31 tháng 05 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải (sau đây gọi tắt
Định mức) xác định định mức trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tìm kiếm, cứu nạn
hàng hải của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.
I.1 Đối tượng điều chỉnh phạm vi áp dụng
1. Đối tượng điều chỉnh
Thông này đưa ra các định mức về tiêu hao nhiên liệu tốc độ đối với tàu, ca tìm
kiếm cứu nạn; tiêu hao điện năng đối với các thiết bị thông tin liên lạc, tiêu hao nhiên liệu
đối với máy phát điện bờ, ô tô; phụ tùng thay thế đối với các tàu, ca tìm kiếm cứu nạn;
sửa chữa, bảo dưỡng đối với các thiết bị thông tin liên lạc, máy phát điện bờ; công tác
bảo dưỡng phương tiện thủy, huấn luyện nghiệp vụ; công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn
và, trực tìm kiếm cứu nạn trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải.
2. Phạm vi áp dụng
Thông này áp dụng đối với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam
trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải.
I.2 Giải thích từ ngữ
Trong Thông này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
- Trung tâm: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.
- Đơn vị: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực.
- Hoạt động bảo dưỡng kết hợp huấn luyện: hoạt động bảo dưỡng thường xuyên,
được thực hiện trên biển kết hợp huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn tìm kiếm, cứu nạn
(TKCN) hàng hải.
- Phương tiện thủy: tàu TKCN ca TKCN
- Chuẩn bị máy, nghỉ máy quá trình khởi động, tắt các máy máy chính hoạt động
không lai chân vịt.
- Chạy máy tại bến quá trình máy chính hoạt động không lai chân vịt.
- Ma quá trình điều động phương tiện thủy ra, vào vị trí neo đậu;
- Tiếp cận mục tiêu quá trình điều động phương tiện thủy áp sát đối tượng bị nạn.
- Hành trình trên luồng quá trình di chuyển của phương tiện thủy trên luồng.
- Hành trình trên biển quá trình di chuyển của phương tiện thủy trên biển.
- Hành trình tìm kiếm mục tiêu quá trình di chuyển của phương tiện thủy trong vùng
TKCN.
- Chế độ đặc biệt tình huống công tác TKCN khẩn cấp hoặc tình huống nguy cấp trong
quá trình di chuyển, yêu cầu phải khai thác y chính mức khoảng 95% công suất định
mức vẫn bảo đảm tàu hành trình an toàn hoàn thành nhiệm vụ.
- Công tác bảo dưỡng thường xuyên phương tiện thủy các công việc ng ngày bảo
quản, bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị của phương tiện thủy nhằm đảm bảo các
phương tiện thủy sẵn sàng thực hiện công tác phối hợp TKCN.
- Trực ban nghiệp vụ những viên chức thực hiện nghiệp vụ chuyên môn trong việc thu
nhận thông tin báo nạn tham mưu, giúp việc cho Trực Chỉ huy trong hoạt động xử
thông tin o nạn, tổ chức, điều hành lực lượng hoạt động TKCN các nhiệm vụ khác
được giao trong ca trực.
- Trực Chỉ huy người thay mặt Tổng Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Đơn vị chỉ huy,
điều hành Trực ban nghiệp vụ tiến hành các hoạt động nghiệp vụ theo thẩm quyền được
Đánh giá bài viết
1 77
Bài liên quan