Thông tư 33/2019/TT-BGTVT

Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT

Thông tư 33/2019/TT-BGTVT quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa do bộ giao thông vận tải ban hành.

Ngày 6 tháng 9 năm 2019, Bộ giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 33/2019/TT-BGTVT về quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa. Thông tư này quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa bao gồm: nạo vét duy tu khoán duy trì chuẩn tắc trong khoảng thời gian xác định, nạo vét duy tu đột xuất để đảm bảo an toàn giao thông; Hợp đồng thi công công trình nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa từ nguồn ngân sách nhà nước. Thông tư này áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước ngoài nước liên quan đến hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa. Sau đây là nội dung chi tiết Thông tư 33/2019/TT-BGTVT, mời các bạn cùng theo dõi.

Thuộc tính văn bản

Số hiệu:

33/2019/TT-BGTVT

Nơi ban hành:

Bộ Giao thông vận tải

Ngày ban hành:

06/09/2019

Loại văn bản:

Thông tư

Lĩnh vực:

Giao thông, vận tải

Ngày hiệu lực:

01/11/2019

Người ký:

Nguyễn Nhật

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bộ
GIAO
THÔNG
VÂN
TẢI
CỘNG
HÒA
HỘI
CHỦ
NGHĨA
VIỆT
NAM
Độc
lập
-
Tự
do
-
Hạnh
phúc
SỐ:
55
/201
9/TT-BGTVT
Nội,
ngày
06
tháng
9
nám
2019
THÔNG
TU
Quy
định
hoạt
động
nạo
vét
trong
vùng
nước
đường
thủy
nội
địa
Cán
cứ
Luật
Giao
thông
đường
thủy
nội
địa
ngày
15
thủng
6
năm
2004
Luật
sứa
đôi.
sung
một
sỏ
điều
của
Luật
Giao
thông
đường
thủy
nội
địa
ngày
17
tháng
6
nám
2014:
Càn
cứ
Nghị
định
số
12/201
7/NĐ-CP
ngày
10
tháng
02
năm
2017
cùa
Chính
phù
quỵ
định
chức
nâng,
nhiệm
vụ,
quyên
hạn
câu
chức
của
Bộ
Giao
thông
vận
tái;
Cân
cứ
Nghị
định
sổ
59/20
8/ND-CP
ngày
28
thảng
11
năm
2018
cùa
Chinh
phù
vẻ
quân
lỷ
hoạt
động
nạo
vét
trong
vùng
nước
càng
biên
vùng
nước
đường
thủy
nội
địa;
Can
cứ
Nghị
định
số
37/201
5/NĐ-CP
ngày
22
thảng
4
nàm
2015
cùa
Chinh
phũ
quy
định
chì
tier
về
hợp
đồng
xảy
dựng:
Theo
đẻ
nghị
cùa
Vụ
trường
Vụ
Kẻt
cấu
hạ
tầng
giao
tháng
Cục
trường
Cục
Đường
thủy
nội
dịa
Việt
Nam:
Bộ
trưởng
Bộ
Giao
thông
vận
tái
ban
hành
Thông
quy
đinh
về
hoạt
động
nạo
vét
trong
vùng
nước
đường
thúy
nội
địa.
Chương
I
QUY
ĐỊNH
CHUNG
Điểu
1.
Phạm
vi
điều
chình
Thông
này
quy
định
về
hoạt
động
nạo
vét
trong
vùng
nước
đường
thúy
nội
địa,
bao
gồm:
nạo
vét
duy
tu
khoán
duy
trì
chuẳn
tắc
ưong
khoảng
thời
gian
xác
định;
nạo
vét
duy
tu
dột
xuất
để
đảm
bão
an
toàn
giao
thông;
hợp
đồng
thi
công
công
trình
nạo
vét
duy
tu
luồng
đường
thúy
nội
địa
từ
nguồn
ngân
sách
nhà
nước
nội
dung
hợp
đông
dự
ản
hội
hóa
nạo
vét
vùng
nước
đường
thủy
nội
địa.
Điều
2.
Đối
tượng
áp
dụng
Thông
này
áp
dụng
đối
với
quan,
tố
chức,
nhân
trong
nước
nước
ngoài
liên
quan
đến
hoạt
động
nạo
vét
trong
vùng
nước
dtròng
thủy
nội
địa.
2
Điều
3.
Giãi
thích
từ
ngữ
Trong
Thòng
nảy,
các
từ
ngừ
dưới
đây
được
hiêu
như
sau:
1.
quan
quàn
đường
thúy
nội
địa
quan
thực
hiện
chức
năng
quản
nhà
nước
chuyên
ngành
giao
thông
đường
thủy
nội
địa,
gồm
Cực
Đường
thủy
nội
địa
Việt
Nam
Sở
Giao
thông
vận
tải.
2.
Nạo
vét
duy
tu
đột
xuất
cỏng
việc
nạo
vét
theo
các
nhiệm
vụ
đột
xuất
do
các
nguyên
nhân
bất
khà
kháng
gây
ra,
phài
thực
hiện
ngay
để
đảm
bào
an
toàn
giao
thông
đường
thủy
nội
địa.
3.
Sàn
phẩm
thu
hồi
các
chất
nạo
vét
dược
thu
hồi
từ
hoạt
động
nạo
vét
vùng
nước
đường
thủy
nội
địa.
4.
Nhà
dâu
doanh
nghiệp
được
quan
nhà
nước
thâm
quyên
lựa
chọn
đề
thực
hiện
hợp
đồng
dự
án
hội
hóa
nạo
vét
vùng
nước
đường
thủy
nội
địa.
Chương
11
NẠO
VÉT
DUY
TU
LUỒNG
ĐƯỜNG
THỦY
NỘI
ĐỊA
TƯNGUÒN
NGÂN
SÁCH
NHÀ
NƯỚC
MỤC
1
NẠO
VÉT
DUY
TU
LUÔNG
ĐƯỜNG
THỦY
NỘI
ĐỊA
THEO
HÌNH
THỨC
KHOÁN
DUY
TRÌ
CHUẢN
TÂC
TRONG
KHOẢNG
THỜI
GIAN
XẤC
ĐỊNH
Điều
4.
Nạo
vét
duy
tu
theo
hình
thức
khoán
duy
trì
chuẩn
tắc
trong
khoảng
thời
gian
xác
định
1.
Nạo
vét
duy
tu
luồng
đường
thúy
nội
dịa
lừ
nguồn
vốn
ngân
sách
nhà
nước
theo
hình
ĩhửc
khoán
duy
trì
chuẩn
tẳc
trong
khoảng
thời
gian
xác
định
được
thực
hiện
trên
luỏng
đường
thúy
nội
địa
tại
khu
vực
băi
cạn.
đoạn
cạn
hoặc
cừa
sông
thuộc
các
tuyến
vặn
tải
thúy
chính,
hướng
tuyến
luồng
ồn
định
tối
thiểu
03
năm
gần
nhất
thường
xuyên
bị
bồi
lấp.
2.
Bộ
Giao
thông
vận
tải
phê
duyệt
các
luồng
đường
thủy
nội
dịa
quổc
gia
thực
hiện
nạo
vét
duy
lu
theo
hình
thức
khoán
duy
trì
chuẩn
tắc
trong
khoảng
thời
gian
xác
định
(tôi
thiêu
03
năm)
ưong
hoạch
bảo
ưì
công
trình
đường
thủy
nội
dịa
hàng
năm
trên
sờ
đề
xuất
cùa
Cục
Đường
thủy
nội
địa
Việt
Nam.
3.
Uy
ban
nhân
dân
các
tỉnh,
thành
phố
trực
thuộc
Trung
ương
(sau
đây
gọi
tắt
lả
ủy
ban
nhân
dân
cấp
lính)
phê
duyệt
các
luồng
đường
thủy
nội
địa
địa
phương
thực
hiện
nạo
vét
duy
tu
theo
hình
thức
khoản
duy
tri
chuẩn
lăc
trong
3
khoảng
thời
gian
xác
định
(tôi
thiêu
03
năm)
trong
hoạch
bảo
tri
công
trinh
đường
thúy
nội
địa
hàng
năm
trên
sở
đề
xuất
cua
Sờ
Giao
thông
vận
tài.
Điều
5.
Thiết
kế
bàn
thi
công,
dự
toán
1.
Việc
lập,
thâm
định,
phê
duyệt
thiết
bản
vẽ
thi
công,
dự
toán
công
trình,
dự
toán
kinh
phí
bảo
vệ
môi
trường,
dề
cương
nhiệm
vụ
phương
án
kỹ
thuật
khảo
sát
đo
đạc
bàn
giao
mặt
bằng,
đề
cương
giám
sát.
dề
cương
nhiệm
vụ
phương
án
kỹ
thuặl
khào
sát
nghiệm
thu
còng
trình
nạo
vét
duy
tu
luồng
đường
thúy
nội
địa
theo
quy
định
tại
Điều
16
Nghị
định
159/20
18/NĐ-CP
ngày
28
tháng
1
1
năm
2018
cùa
Chính
phu
về
quản
hoạt
động
nạo
vét
trong
vùng
nước
câng
biển
vùng
nước
đường
thủy
nội
địa
(sau
đây
gọi
tắt
Nghị
định
số
159/20
18/NĐ-CP).
2.
Thiết
kể
bản
thi
công
được
lập
trên
sở:
a)
Vị
trí
đổ
chất
nạo
vét
được
ủy
ban
nhân
dân
cẩp
tinh
cỏng
bố.
chấp
thuận
đám
bảo
tiếp
nhận
chất
nạo
vét
trong
thời
gian
khoán
duy
tri
chuần
tăc;
b)
Chuẩn
tấc
duy
trì
của
luồng
đã
được
Bộ
Giao
thông
vận
tải
hoặc
ủy
ban
nhàn
dân
cấp
tinh
phê
duyệt
tại
kế
hoạch
bao
ưi
công
trình
đường
thủy
nội
địa
hoặc
chuẩn
tấc
luồng
theo
cấp
kỹ
thuật
được
quan
thẩm
quyển
cõng
bố;
c)
Khối
lượng
nạo
vét
bao
gồm:
khối
lượng
nạo
vét
ban
đầu
(được
chuẩn
xác
lại
khi
đo
dạc
bàn
giao
mặt
bằng)
khối
lượng
nạo
vét
duy
trì
chuẩn
tấc
trong
khoảng
thời
gian
từ
sau
dợl
nạo
vét
ban
đầu
đến
hểt
thời
gian
khoản
duy
trì
chuẩn
tac;
d)
Khối
lượng
nạo
vét
ban
đầu
được
xác
dịnh
trẻn
sở
binh
đò
khào
sát
thông
báo
độ
sâu
luồng
đường
thủy
nội
địa
gần
nhất
nhưng
không
quá
06
tháng
tính
đến
thời
điểm
duyệt
thiết
kế.
Trường
họp
binh
dồ
khảo
sát
thông
báo
độ
sâu
luồng
dường
thúy
nội
địa
quá
06
tháng
hoặc
không
sổ
liệu
bình
đồ
khảo
sát
thông
báo
dộ
sâu
luồng
đường
thúy
nội
địa
thì
phải
tiên
hành
kháo
sát
đê
tính
toán
khôi
lượng
nạo
vét
ban
đâu;
đ)
Khối
lượng
nạo
vét
duy
trì
chuân
tăc
được
xác
định
theo
khôi
lượng
nạo
vét
duy
lu
bình
quân
03
năm
gần
nhất
hoặc
khối
lượng
tính
toán
trên
sở
kết
quả
đo
đạc
sa
bòi
thực
tế
binh
quân
03
năm
gần
nhất
hoặc
thông
qua
kết
quă
quan
trắc
nghiên
cửu
limit.
3.
Dự
toán
kinh
phí
nạo
vét
duy
tu
theo
hình
thức
khoán
duy
trì
chuấn
lẩc
được
xác
định
theo
khối
lượng
nạo
vét
tương
ứng
với
chuân
tãc
thiêt
luông,
vị
trí
đồ
đất
nạo
vét
thời
gian
duy
trì
chuấn
tắc.
Điều
6.
Tố
chức
lựa
chọn
nhà
thầu
bàn
giao
mặt
bằng
thi
công
1.
Việc
tổ
chức
lựa
chọn
nhà
thầu
thực
hiện
theo
quy
định
tại
Điểu
17
Nghị
định
so
1
59/20
18/NĐ-CP.
Đánh giá bài viết
1 117
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo