Thông tư 32/2021/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý tiền thu từ cổ phần hóa DNNN

Thông tư số 32/2021/TT-BTC

Thông tư 32/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 32/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc huớng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần ngày 17/5/2021.

Cụ thể, cuộc bán đấu giá cổ phần không thành công là cuộc đấu giá thuộc một trong 04 trường hợp sau đây: Không có nhà đầu tư đăng ký tham gia; Chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia; Tất cả các nhà đầu tư không nộp phiếu tham dự đấu giá; Tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cổ phần hóa chỉ đạo doanh nghiệp cổ phần hóa triển khai phương án bán cổ phần lần đầu theo các phương thức sau: Phương thức bán đấu giá; Phương thức thỏa thuận trực tiếp; Phương thức bảo lãnh phát hành; Phương thức dựng sổ. Doanh nghiệp cổ phần hóa phải hoàn thành việc bán cổ phần theo các phương thức đã phê duyệt trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày phương án cổ phần hóa được phê duyệt.

Ngoài ra, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo phương thức đấu giá có trách nhiệm nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đặt mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày đấu giá theo quy định. Đối với phương thức bảo lãnh, tổ chức bảo lãnh phát hành nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần bảo lãnh đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo lãnh tại thời điểm ký hợp đồng bảo lãnh phát hành.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

B
TI
CHÍNH
CNG
HÒA
XÃ
HI
CH
NGHĨA
VIT
NAM
Đc
lp
-
T
do
-
Hnh
phúc
S:
32/2021/TT-BTC
Ni,
ngày
17
thng
5
năm
2021
THÔNG
ng
dn
bán
c
phn
ln
đu
qun
lý,
s
dng
tin
thu
t
c
phn
hóa
ca
doanh
nghip
nhà
c
công
ty
trách nhim
hu
hn
mt
thành
viên
do
doanh
nghip
nhà
c
đu
10%
vn
điu
l
chuyn
đi
thành
công
ty
c
phn
Căn
c
Ngh
đnh
s
87/2017/NĐ-CP
ngày
26
tháng
7
năm
2017
ca
Chính ph
quy
đnh
chc
năng,
nhim
v,
quyn
hn
cu
to
chc
ca
B
Tài
chính;
Căn
c
Ngh
đnh
s
126/2017/NĐ-CP
ngày
16
tháng
11
năm
2017
ca
Chính
ph
v
chuyn
doanh
nghip
nhà
c
công
ty
trách
nhim
hu
hn
mt
thành
viên
do
doanh
nghip
nhà
c
đu
100%
vn
điu
ỉệ
thành
công
ty
phân;
Căn
c
Ngh
đnh
s
140/2020/NĐ-CP
ngày
30
tháng
11
năm
2020
ca
Chính
ph
sa
đi,
bo
sung
mt
s
điu
ca
Ngh
đnh
126/2017/NĐ-CP
ngày
16
tháng
11
năm
2017
ca
Chính
ph
v
chuyến
doanh
nghip
nhà
c
công
ty
trách
nhim
hu
hn
mt
thành
viên
do
doanh
nghip
nhà
c
đu
100%
vn
điu
l
thành
công
ty
c
phn;
Ngh
đnh
s
91/2015/NĐ-CP
ngày
13
tháng
10
năm
2015
ca
Chnh
ph
v
đu
vn
nhà
c
vào
doanh
nghip
qun
lý,
s
dng
von,
tài
sn
ti
doanh
nghip
Ngh
đnh
s
32/2018/NĐ-CP
ngày
08
tháng
3
năm
2018
ca
Chính
ph
sa
đi,
bo
sung
mt
s
điu ca
Ngh
đnh
s
91/2015/NĐ-CP
ngày
13
tháng
10
năm
2015
ca
Chính
ph
v
đu
vn
nhà
c
vào
doanh
nghip
qun
l,
s
dng
vn,
tài
sn
ti
doanh
nghip;
Theo
đ
ngh
ca
Cc
trưng
Cc
Tài
chính
doanh
nghip,
B
trưng
B
Tài
chính
ban
hành
Thông
ng
dn
bán
c
phn
ln
đu
qun
lý,
s
dng
tin
thu
t
c
phn
hóa
ca
doanh
nghip
nhà
c
công
ty
trách
nhim
hu
hn
mt
thành
viên
do
doanh
nghip
nhà
c
đâu
100%
von
điu
l
chuyến
đi
thành
công
ty
phân:
Chương
I
QUY
ĐNH
CHUNG
Điu
1.
Phm
vi
điu
chnh
đi
ng
áp
dng
1.
Thông
này
ng
dn
các
ni
dung
sau:
2
a)
Trình
t,
th
tc,
phương
thc
bán
c
phn
ln
đu
qun
lý,
s
dng
tin
thu
t
c
phn
hóa;
gn
đăng
ký
đu
giá
c
phn
vi
đăng
ký,
lưu
ký
đăng
ký
giao
dch
c
phn
trúng
đu
giá
ca
các
đi
ng
thc
hin
c
phn
hoá
theo
quy
đnh
ti
Điu
2
Ngh
đnh
s
126/2017/NĐ-CP
ngày
16
tháng
11
năm
2017
ca
Chính
ph
v
chuyn
doanh
nghip
nhà
c
công
ty
trách
nhim
hu
hn
mt
thành
viên
do
doanh
nghip
nhà
c
đu
100%
vn
điu
l
thành
công
ty
c
phn
(sau
đây
gi
Ngh
đnh
s
126/2017/NĐ-CP),
khon
1
Điu
1
Ngh
đnh
s140/2020/NĐ-CP
ngày 30
tháng
11
năm
2020
ca
Chính
ph
sa
đi,
b
sung
mt
s
điu
ca
Ngh
đnh
s
126/2017/NĐ-CP
ngày
16
tháng
11
năm
2017
ca
Chính
ph
v
chuyn
doanh nghip
nhà
c
công
ty
trách
nhim
hu
hn
mt
thành
viên
do
doanh
nghip
nhà
c
đu
100%
vn
điu
l
thành
công
ty
c
phn;
Ngh
đnh
s
91/2015/NĐ-CP
ngày
13
tháng
10
năm
2015
ca
Chính
ph
v
đu
vn
nhà
c
vào
doanh nghip
qun
lý,
s
dng
vn,
tài
sn
ti
doanh
nghip
Ngh
đnh
s
32/2018/NĐ-CP
ngày
08
tháng
3
năm
2018
ca
Chính
ph
sa
đi,
b
sung
mt
s
điu
ca
Ngh
đnh
s
91/2015/NĐ-CP
ngày
13
tháng
10
năm
2015
ca
Chính
ph
v
đu
vn
nhà
c
vào
doanh
nghip
qun
lý,
s
dng
vn,
tài
sn
ti
doanh
nghip
(sau
đây
gi
Ngh
đnh
so
140/2020/NĐ-CP);
'
b)
Quyết toán,
x
lý
s
Qu
h
tr
sp
xếp
doanh
nghip
ti
các
công
ty
m
ca
tp
đoàn
kinh
tế,
công
ty
m
ca
tng
công
ty
nhà
c,
công
ty
m
trong
t
hp
công
ty
m
-
công
ty
con
ti
thi
đim
ngày
31
tháng
12
năm
2017.
2.
Đi
ng
áp
dng:
a)
Các
doanh
nghip
quy
đnh
ti
khon
2,
khon
3
Điu
2
Ngh
đnh
s
126/2017/NĐ-CP, khon
1
Điếu
i
Ngh
đnh
s
140/2020/NĐ-CP
(sau
đây
gi
doanh
nghip
c
phn
hóa),
bao
gm:
-
Doanh
nghip
do
Nhà
c
nm
gi
100%
vn
điu
l
(sau đây
gi
doanh
nghip
cp
I),
bao
gm:
Công
ty
trách
nhim
hu
hn
mt
thành
viên
do
Nhà
c
nm
gi
100%
vn
điu
l
công
ty
m
ca
tp
đoàn
kinh
tế,
công
ty
m
ca
tng
công
ty
nhà
c,
công
ty
m
trong
nhóm
công
ty
m
-
công
ty
con;
Công
ty
trách
nhim
hu
hn
mt
thành
viên
đc
lp
do
Nhà
c
năm
gi
100%
vn
điu
l.
-
Công
ty
trách
nhim
hu
hn
mt
thành
viên
do
doanh
nghip
cp
I
đu
100%
vn
điu
l
(sau
đây
gi
doanh
nghip
cp
II)
b)
quan
đi
din
ch
s
hu
các
quan,
t
chc,
nhân
liên
quan
quy
đnh
ti
khon
1,
khon
4
Điu
2
Ngh
đnh
s
126/2017/NĐ-CP.
Điu
2.
Gii
thích
t
ng
l
"Bán
c
phn
ln
đu"
vic
các
doanh
nghip
c
phn
hóa
bán
c
phn
theo
các
hình
thc
quy
đnh
ti
Thông
này
đê
chuyên
đôi
thành
công
ty
c
phn.
3
2.
Cuc
đu
giá
bán c
phn
không
thành
công
cuc
đu
giá
thuc
mt
trong
nhng
trưng
hp
sau:
a)
Không
nhà
đu
đăng
ký
tham
gia;
b)
Ch
có 01
nhà
đu
đăng
ký
tham
gia;
c)
Tt
c
các
nhà
đu
không
np
phiếu
tham
d
đu giá;
d)
Tt
c
các
nhà
đu
trúng
đu
giá
trong
cuc
đu
giá
công
khai
nhưng
t
chi
mua.
3.
T
chc
bo
lãnh
phát
hành
mt
hoc
mt
nhóm
các
công
ty
chng
khoán
đưc
cp
phép
thc
hin
nghip
v
bo
lãnh
phát
hành
cho
doanh
nghip
theo
quy
đnh
ca
pháp
lut
v
chng
khoán.
4.
Tin
đt
cc
mt
khon
tin
ng
trưc
ca
nhà
đu
tham
gia
mua
c
phn
đ
đm
bo
quyn
mua
c
phn.
Chương
II
QUY
ĐNH
C
TH
Mc
1
ĐI
NG
MUA
VA
GIÁ
BÁN
C
PHÀN
Điu
3.
Đi
ng
mua
c
phn
1.
Nhà
đu
trong
c,
nhà
đu
c
ngoài
theo
quy
đnh
ti
khon
1,
khon
2
Điu
6
Ngh
đnh
s
126/2017/NĐ-CP,
khon
3
Điu
1
Ngh
đnh
s
140/2020/NĐ-CP
các
t
chc,
nhân,
bao
gm
c
ngưi
lao
đng
ngưi
qun
lý
doanh
nghip
trong
doanh
nghip c
phn
hóa.
2.
Nhà
đu
chiến
c
nhà
đu
trong
c
nhà
đu
c
ngoài,
đáp
ng
đ
các
điu
kin
theo
quy
đnh
ti
đim
a
khon
3
Điu
6
Ngh
đĩnh
s
126/2017/NĐ-CP.
3.
Các
đi
ng
theo
quy
đnh
ti
Điu
42
Ngh
đnh
s
126/2017/NĐ-
CP,
khon
21
Điu
1
Ngh
đnh
s
140/2020/NĐ-CP.
4.
T
chc
công
đoàn
ti
doanh
nghip
c
phn
hóa
theo
quy
đnh
ti
đim
b
khon
2
Điu
33
Ngh
đnh
s
126/2017/NĐ-CP.
T
chc
công
đoàn
ủỵ
quyn
cho
ngưi
thm
quyn
ca
t
chc
công
đoàn
ti
doanh
nghip
phn
hóa
thc
hin
các
th
tc
liên
quan
đến
vic
mua
c
phn.
Điu
4.
Giá
bán
c
phn
ỉần
đu
1
Giá
bán
c
phn
cho
các
nhà
đu
qua
đu
giá
giá
nhà
đu
đt
mua
ti
cuc
đu
giá
đưc
xác
đnh
trúng
đu
giá
theo
kêt
qu
đâu
giá
quy
đnh
ti
khon
5
Điu
6
Thông
này.
Trưng
hp
bán
c
phn
theo
hình
thc
Đánh giá bài viết
1 120
Bài liên quan