Thông tư 32/2019/TT-NHNN sửa đổi thông tư 19/2013/TT-NHNN

Thông tư số 32/2019/TT-NHNN

Thông tư 32/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Tóm tắt Thông tư 32/2019/TT-NHNN

Thời hạn của trái phiếu đặc biệt tối đa là 10 năm

Ngày 31/12/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 32/2019/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Theo đó, thời hạn của trái phiếu đặc biệt được xác định theo thỏa thuận giữa Công ty Quản lý tài sản và tổ chức tín dụng bán nợ nhưng tối thiểu là 01 năm. Nếu số tiền thu hồi nợ chưa đủ để thanh toán trái phiếu đến hạn, thì Công ty Quản lý tài sản có thể gia hạn thời hạn của trái phiếu nhưng tối đa là 03 năm, nếu thời hạn gia hạn quá 03 năm thì phải có sự đồng ý của tổ chức sở hữu trái phiếu. Việc gia hạn này không được thực hiện để nhằm mục đích để tham gia nghiệp vụ thị trường mở.

Thời hạn của trái phiếu đặc biệt tối đa là 05 năm, trường hợp trái phiếu được phát hành để mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng đang thực hiện tái cơ cấu hoặc có khó khăn về tài chính thì thời hạn của trái phiếu đặc biệt tối đa là 10 năm. Trái phiếu này được lưu ký miễn phí tại Ngân hàng Nhà nước và sử dụng trong nghiệp vụ tái cấp vốn, nghiệp vụ thị trường mở theo quy định của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/02/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Ngân hàng được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

2
han no; giam mot phan hoac miSn toan b{>s6 lai da qua han thanh toan, phi, tiSn
phat vi pham; dieu chinh lai su~t cua khoan no x~u.
3. DiSu chinh ky han tra no la viec ch~p thuan keo dai them :m{>tkhoang
thai gian tra no m{>tphan hoac toan b{>no g6c va/hoac lai cua ky han tra no da
thoa thuan (bao g6m ca tnrong hop khong thay d6i vS s6 ky han tra no da thoa
thuan) trong pham vi thai han tra no da thoa thuan tnroc do trong hop d6ng tin
dung hoac thoa thuan cho vay, hop d6ng uy thac c~p tin dung, hop d6ng mua, uy
thac mua trai phieu doanh nghiep, rna thai han tra nQ'cu6i cimg khong thay d6i.
4. Gia h~n nQ'la vi~c ch~p thu~n keo dai them m{>tkhoang thai gian tra nQ'
g6c va/ho?c lai vuqt qua thai h~n tra nQ'da thoa thu~n truac do trong hqp d6ng
tin d\lng ho?c thoa thu~n cho yay, hqp d6ng uy thac c~p tin d\lllg, hqp d6ng
mua, uy thac mua trai phiSu doanh nghi~p."
2. B6 sung DiSu 4a vao sau DiSu 4 nhu sau:
"Di~u 4a. Quy dinh v~ qmin
Iy
ngo~i hBi trong ho~t dQng mua, ban nf}'
ella Cong ty Quan
Iy
tili san
1. Cong ty Quan ly tai san, t6 chuc tin d\lng ban nQ',ben mua nQ'tir Cong
ty Qwin ly tai san, khach hang yay va cac ben lien quan khac co trach nhi~m
tuan thu cac quy dinh cua phap lu~t vS h~n chS su d\lng ngo~i h6i tren lanh th6
Vi~t Nam khi th\l'c hi~n mua, ban nQ'va thu h6i khoan nQ'duQ'cmua.
2. Khi th\l'c hi~n mua, ban nQ'vai Cong ty Quan ly tai san:
a) Ben mua nQ'su d\lng tai khoan thanh toan b~ng d6ng Vi~t Nam
rna
t~i
ngan hang thuang m~i, chi nhanh ngan hang nuac ngoai t~i Vi~t Nam dS th\l'c
hi~n thanh toan cho Cong ty Quan ly tai san tiSn mua nQ'va cac chi phi co lien
quan thea hqp d6ng mua ban nQ'd6i vai truang hqp su d\lng d6ng tiSn mua nQ'la
d6ng Vi~t Nam;
b) Ben mua nQ'la nguai khong cu tru su d\lng tai khoan thanh toan b~ng
ngo~i t~
rna
t~i ngan hang thuO'ng m~i, chi nhanh ngan hang nuac ngoai duQ'c
phep ho~t d{>ngngo~i h6i tren lanh th6 Vi~t Nam ho?c tai khoan ngo~i t~ cua
ben mua nQ't~i nuac ngoai dS th\l'c hi~n thanh toan cho Cong ty Quan ly tai san
tiSn mua nQ'va cac chi phi lien quan thea hqp d6ng mua, ban nQ'd6i vai truang
hqp su d\lllg d6ng tiSn mua nQ'la ngo~i t~.
3. Khi thu h6i nQ'tir cac khoim nQ'duQ'cmua tir Cong ty Quan ly tai san,
s6 tiSn thu h6i nQ'phai duQ'c chuySn vao 01 (m{>t)tai khoan thanh toan b~ng
d6ng Vi~t Nam ho?c 01 (m{>t)tai khoan thanh toan b~ng ngo~i t~ (d6i vai
truang hqp khoan nQ'dUQ'cthu h6i b~ng ngo~i t~) cua ben mua nQ'
rna
t~i ngan
hang thuO'ng m~i, chi nhanh ngan hang nuac ngoai duQ'c phep ho~t d{>ng
ngo~i h6i tren lanh th6 Vi~t Nam.
4. Truang hqp mua, ban khoan nQ'phM sinh tir nghi~p V\lcho yay ra nuac
ngoai ho?c nQ'phM sinh do tra thay trong nghi~p V\lbao lanh cho ben duQ'cbao
lanh la nguai khong cu tru:
a) Ben ban nQ'(t6 chuc tin d\lng ban nQ'khi ban nQ'cho Cong ty Quan ly
3
tai san hoac Cong ty Quan ly tai san khi ban no) thirc hien dang ky thay d6i
khoan cho yay ra mroc ngoai, khoan thu h6i no bao lanh thea quy dinh hien
hanh v@quan ly ngoai h6i d6i voi viec cho yay ra mroc ngoai va thu h6i no bao
lanh cho ngiroi khong cu tru;
b) Ben mua no (Cong ty Quan ly tai san khi mua no hoac ben mua no nr
Cong ty Quan
Iy
tai san la ngiroi cu
tni)
thirc hien dang
ky
k@hoach thu h6i no
thea quy dinh hien hanh v@quan
ly
ngoai h6i d6i voi viec thu h6i no mroc ngoai
phat sinh tir nghiep V\1mua, ban no."
3. Khoan 2 Dieu 6 diroc sua d6i, b6 sung nhu sau:
"2. Truong hop Cong ty Quan ly tai san sir dung trai phieu d~c biet mua
khoan ng xfiu b~ng ngo~i t~ cua t6 chuc tin d\1ng, ty gia VND vai ngo~i t~ ap
d\1ngdS quy d6i sang VND nhu sau:
a) D6i vai khoan ng xfiu b~ng do la My (sau day vi@tt~t la USD) la ty gia
trung tam do Ngan hang Nha nuac cong b6 ap d\1ng t~i thai diSm ky k@thgp
d6ng mua, ban ng;
b) D6i vai khoan ng xfiu b~ng ngo~i t~ khong phai USD la ty gia quy d6i
cheo ngo~i t~ do sang d6ng Vi~t Nam thong qua USD vai ty gia quy d6i USD
sang VND la
tY
gia trung tam do Ngan hang Nha nuac cong b6 va ty gia quy d6i
ngo~i t~ do sang USD la ty gia dugc niem y@ttren man hinh Reuters ho~c
Bloomberg ho~c cac phuong ti~n khac d6i vai nhUng lo~i ngo~i t~ khong dugc
hiSn thi tren man hinh Reuters ho~c Bloomberg t~i thai diSm ky k@thgp d6ng
mua, ban ng."
4. Di@u11 dugc sua d6i, b6 sung nhu sau:
"Di~u
11.
Di~u ki~n
va
di~u
kho3n ella trai
phi~u,
trai
phi~u d~e bi~t
1. M~nh gia trai phi@u,trai phi@ud~c bi~t
a) M~nh gia trai phi@u co gia tri b~ng gia mua, ban cua khoan ng xfiu.
M~nh gia trai phi@ud~c bi~t co gia tri b~ng gia mua, ban cua khoan ng xfiu dugc
quy dinh t~i khoan 1 Di@u14 Nghi dinh s6 53/20 13/ND-CP;
b) D6i vai khoan ng xfiu dugc mua, ban la khoan cfip tin d\1ng hgp v6n,
m~nh gia trai phi@u,trai phi@ud~c bi~t phat hanh cho tUng t6 chuc tin d\1ngtham
gia cfip tin d\1ng hgp v6n co gia tri tuong Ung nhu sau:
(i) Gia tri ghi s6 s6 du ng g6c cua khoan ng xfiu sau khi khfiu tm s6 ti@n
d\l phong C\1thS da trich l~p chua su d\1llgcho khoan ng xfiu do dang dugc thea
d5i t~i t6 chuc tin d\1ngtham gia cfip tin d\1nghgp v6n trong truang hgp Cong ty
Quan ly tai san mua ng xfiu b~ng trai phi@ud~c bi~t;
(ii) Gia mua ng xAutinh thea ty 1~gop v6n cua tUng t6 chuc tin d\1ngtham
gia cfip tin d\1ng hgp v6n trong truang hgp Cong ty Quan ly tai san mua ng xAu
thea gia tfi thi truang b~ng trai phi@u.
Đánh giá bài viết
1 29
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo