Thông tư 23/2019/TT-BYT

Thông tư 23/2019/TT-BYT về giám định pháp y tâm thần

Thông tư 23/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình giám định pháp y tâm thần và Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần.

Bộ Y tế đã ra Thông tư 23/2019/TT-BYT về việc ban hành Quy trình giám định pháp y tâm thần và Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần ngày 28/8/2019. Theo đó, giám định nội trú là giám định tại cơ sở giám định pháp y tâm thần, áp dụng đối với những trường hợp chẩn đoán bệnh và xác định năng lực hành vi của đối tượng giám định khó khăn và phức tạp. Nội dung chính của thông tư bao gồm 2 phần chính: Thứ nhất là quy trình giám định pháp y tâm thần, thứ 2 là các văn bản biểu mẫu dùng trong giám định pháp y tâm thần. Sau đây là nội dung chi tiết Thông tư 23/2019/TT-BYT.

Nội dung Thông tư 23/2019/TT-BYT

Bộ Y tế hướng dẫn quy trình giám định pháp y tâm thần nội trú

Bộ Y tế đã ra Thông tư 23/2019/TT-BYT về việc ban hành Quy trình giám định pháp y tâm thần và Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần ngày 28/8/2019.

Theo đó, giám định nội trú là giám định tại cơ sở giám định pháp y tâm thần, áp dụng đối với những trường hợp chẩn đoán bệnh và xác định năng lực hành vi của đối tượng giám định khó khăn và phức tạp, gồm các bước như sau:

Bước thứ nhất, tiếp nhận hồ sơ trưng cầu hoặc yêu cầu giám định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trưng cầu hoặc yêu cầu giám định, Tổ chức pháp y tâm thần phải có văn bản trả lời người trưng cầu hoặc người yêu cầu giám định về việc tiếp nhận đối tượng giám định.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, tiếp nhận đối tượng giám định, phân công người tham gia giám định, nghiên cứu hồ sơ trưng cầu hoặc yêu cầu giám định; bước tiếp theo, đối tượng giám định được đưa vào buồng theo dõi, trường hợp cần thiết phải theo dõi bằng camera. Thời gian theo dõi giám định tối đa là 06 tuần/01 đối tượng giám định (có thể kéo dài thời gian theo dõi không quá 03 tuần)…

Bên cạnh việc quy định quy trình giám định pháp y tâm thần, Thông tư này còn ban hành các biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu của cơ quan có thẩm quyền như: Biên bản giao, nhận hồ sơ trưng cầu giám định; Biên bản tiếp nhận đối tượng giám định đang bị giam giữ;…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 18/2015/TT-BYT.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 23/2019/TT-BYT
Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2019
THÔNG
BAN HÀNH QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN BIỂU MẪU SỬ
DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN
Căn cứ Luật giám định pháp số 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản Khám, chữa bệnh;
Bộ trưởng B Y tế ban hành Thông tư ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần
biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần.
Điều 1. Quy trình giám định pháp y tâm thần Biểu mẫu sử dụng trong giám định
pháp y tâm thần
1. Ban hành kèm theo Thông Phụ lục 1: Quy trình giám định pháp y tâm thần.
2. Ban hành kèm theo Thông Phụ lục 2; Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm
thần theo trưng cầu của quan thẩm quyền (sau đây viết tắt theo trưng cầu) cụ thể
như sau:
a) Mẫu số 1: Biên bản giao, nhận hồ trưng cầu giám định.
b) Mẫu s 2: Biên bản tiếp nhận đối tượng giám định đang bị giam giữ.
c) Mẫu số 3: Biên bản bàn giao đối tượng giám định đang bị giam giữ.
d) Mẫu s 4: Biên bản tiếp nhận đối tượng giám định không đang trong thời gian bị giam
giữ.
đ) Mẫu s 5: Biên bản n giao đối tượng giám định không đang trong thời gian bị giam
giữ.
e) Mẫu số 6: Văn bản ghi nhận quá trình giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu.
g) Mẫu s 7: Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
h) Mẫu s 8: n bản ghi nhận quá trình giám định pháp y tâm thần lại lần II hoặc giám
định đặc biệt theo trưng cầu.
i) Mẫu số 9: Kết luận giám định pháp y tâm thần lại lần II hoặc giám định đặc biệt theo
trưng cầu.
k) Mẫu s 10: Biên bản c minh đối tượng giám định theo trưng cầu hoặc theo yêu cầu.
3. Ban hành kèm theo Thông Phụ lục 3: Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm
thần theo yêu cầu của các tổ chức, nhân (sau đây viết tắt theo yêu cầu) cụ thể như
sau:
a) Mẫu số 1: Biên bản giao, nhận hồ yêu cầu giám định.
b) Mẫu s 2: Biên bản tiếp nhận đối tượng giám định theo yêu cầu.
c) Mẫu số 3: Biên bản bàn giao đối tượng giám định theo yêu cầu.
d) Mẫu s 4: n bản ghi nhận quá trình giám định pháp y tâm thần theo yêu cầu.
đ) Mẫu s 5: Kết luận giám định pháp y tâm thần theo yêu cầu.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019.
2. Thông số 18/2015/TT-BYT ngày 14 tháng 7 năm 2015 của B trưởng B Y tế ban
hành quy trình giám định pháp y tâm thần biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y
tâm thần hết hiệu lực kể từ ngày Thông này hiệu lực.
Điều 3. Điều khoản tham chiếu
Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông các Phụ lục ban hành kèm
theo Thông này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản đã thay
thế hoặc sửa đổi, bổ sung đó.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
1. Cục Quản Khám, chữa bệnh - B Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông
này.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục
trưởng thuộc B Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ
chức giám định pháp y, pháp y tâm thần các quan, tổ chức, nhân liên quan
chịu trách nhiệm thực hiện Thông này.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Trong quá trình thực hiện, nếu khó khăn, vướng mắc, đề nghị các quan, tổ chức,
nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản Khám, chữa bệnh) để xem t, giải
quyết./.
Nơi nhận:
- Ủy ban về c vấn đề hội của Quốc hội, Ủy ban tư pháp
(để giám sát);
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông tin điện tử CP);
- Viện Kiểm t nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Bộ pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Cục Bổ trợ
pháp);
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Viện PYTTTW, Viện PYTTTW Biên Hòa, Cổng TTĐT
BYT;
- Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- TTPYTT khu vực trực thuộc BYT;
- Bộ Y tế: Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra
Bộ (để thực hiện);
- Lưu; VT, KCB, PC.
KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến
PHỤ LỤC 1
QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN
(Ban hành kèm theo Thông số: 23/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Y tế)
A. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành giám định
I. Người tham gia giám định
1. Người giám định pháp y tâm thần người được cấp thẩm quyền bổ nhiệm làm
Giám định viên pháp y tâm thần (sau đây gọi tắt giám định viên, viết tắt GĐV) theo
quy định của Luật giám định pháp số 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 m 2012 (sau
đây viết Luật giám định pháp). Mỗi trường hợp giám định pháp y tâm thần thông
thường 03 GĐV tham gia. Trường hợp phức tạp, khó khăn trong việc xác định bệnh,
đánh giá năng lực nh vi, sự tham gia của nhiều chuyên khoa khác nhau, giám định
lại lần thứ nhất (giám định lại lần I) thì thể 05 GĐV tham gia. Trường hợp giám
định lại lần thứ hai (giám định lại lần II), giám định đặc biệt thì thể mời thêm chuyên
gia về giám định pháp y tâm thần, nhưng tổng s không quá 09 GĐV/01 ca giám định.
2. Điều dưỡng quản lý, theo dõi chăm sóc đối tượng giám định. Mỗi trường hợp giám
định cần phải có 02 điều dưỡng viên giúp việc.
II. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, thuốc
Đánh giá bài viết
1 76
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo