Thông tư 20/2019/TT-BTC

Thông tư số 20/2019/TT-BTC

Thông tư 20/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Tóm tắt nội dung Thông tư 20/2019/TT-BTC

Từ 01/06/2019, tàu, thuyền đánh bắt thuỷ sản không được miễn lệ phí trước bạ

Đây là nội dung được thông qua tại Thông tư 20/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ ngày 09/04/2019, có hiệu lực từ ngày 01/06/2019.

Theo đó, các đối tượng sau không thuộc trường hợp được miễn lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, cụ thể:

Thứ nhất, tài sản của doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa thành sở hữu công ty cổ phần hoặc các hình thức sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước khác theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp mới không còn được miễn nộp lệ phí trước bạ.

Thứ hai, tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do giấy chứng nhận bị mất, rách nát, ố, nhòe, hư hỏng.

Thứ ba, tàu, thuyền đánh bắt thuỷ, hải sản; Nhà xưởng của cơ sở sản xuất, bao gồm cả nhà bảo vệ, nhà điều hành, nhà để máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh; nhà kho, nhà ăn, nhà để xe của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Thông tư này còn sửa đổi quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, tài sản khác và bãi bỏ quy định về kê khai, thu, nộp lệ phí trước bạ tại Thông tư 301/2016/TT-BTC.

Thông tư này:
- Làm hết hiệu lực một phần Thông tư 301/2016/TT-BTC;
- Hướng dẫn Nghị định 140/2016/NĐ-CP

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Thuế lệ phí được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 336
Bài liên quan