Thông tư 19/2020/TT-BGDĐT về chế độ báo cáo định kỳ thuộc quản lý của Bộ GDĐT

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT

Thông tư 19/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chế độ báo cáo định kỳ của Bộ giáo dục

Báo cáo tình hình HS-SV về Bộ trước 31/1 và 30/6 hằng năm

Ngày 29/6/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 19/2020/TT-BGDĐT quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ, trong đó đáng lưu ý là nội dung báo cáo tình hình học sinh, sinh viên.

Theo đó, yêu cầu báo cáo tình hình học sinh, sinh viên và kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên; đánh giá chung; phương hướng, nhiệm vụ trong học kỳ năm học tiếp theo; kiến nghị, đề xuất nếu có.

Đối với loại báo cáo này, Phòng GDĐT gửi báo cáo giấy đến Sở GDĐT trước ngày 25/1 và ngày 25/6 hằng năm. Sở GDĐT, cơ sở giáo dục đại học gửi báo cáo đến Bộ GDĐT trước ngày 31/1 và 30/6 hằng năm.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ nội dung báo cáo về phổ cập giáo dục, xóa nạn mù chữ; báo cáo thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của các đơn vị trực thuộc Bộ; báo cáo về việc triển khai các quy định về việc thực hiện đạo đức nhà giáo…

Các chế độ báo cáo định kỳ phải được cập nhật, công bố, công khai thường xuyên khi có sự thay đổi về một trong các nội dung của chế độ báo cáo định kỳ. Quyết định công bố chế độ báo cáo định kỳ của Bộ trưởng phải được ban hành chậm nhất trước 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ báo cáo định kỳ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/8/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 27
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo