Thông tư 18/2019/TT-BGTVT

Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT

Thông tư 18/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Tóm tắt nội dung Thông tư 18/2019/TT-BGTVT

Một dây chuyền kiểm định phải có ít nhất 03 đăng kiểm viên

Ngày 20/05/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Theo đó, trên một dây chuyền kiểm định, đơn vị kiểm định phải phân công tối thiểu 03 kiểm định viên thực hiện kiểm tra trực tiếp xe cơ giới. Đơn vị đăng kiểm phải đảm bảo các điều kiện về nhân lực theo đúng quy định của pháp luật trong suốt quá trình hoạt động.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định, người thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới phải được tập huấn lý thuyết nghiệp vụ và thực hành kiểm định xe cơ giới trong ít nhất là 12 tháng. Người hướng dẫn thực tập phải là đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao hoặc đăng kiểm viên xe cơ giới có kinh nghiệm từ 36 tháng trở lên và phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá tình trạng kỹ thuật xe cơ giới vào kiểm định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/07/2019.

Thông tư này:

- Làm hết hiệu lực Thông tư 51/2016/TT-BGTVT

- Hướng dẫn Nghị định 139/2018/NĐ-CP

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ GIAO THÔNG VẬN
TẢI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 18/2019/TT-BGTVT
Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019
THÔNG
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH S 139/2018/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 10
NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH
XE GIỚI
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định s 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của B Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định s 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy
định v kinh doanh dịch vụ kiểm định xe giới;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ Cục trưởng Cục Đăng kiểm
Việt Nam;
Bộ trưởng B Giao thông vận tải ban hành Thông ớng dẫn thực hiện Nghị định số
139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh
dịch vụ kiểm định xe giới.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm
2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe giới (sau đây viết
tắt Nghị định 139/2018/NĐ-CP).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thông này áp dụng đối với các quan, tổ chức, nhân liên quan đến kinh
doanh dịch vụ kiểm định xe giới.
2. Thông này không áp dụng đối với các Cơ quan, tổ chức, nhân thực hiện kiểm
định xe giới thuộc quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Chương II
THỰC TẬP NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN
Điều 3. Thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe giới
Người thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe giới (sau đây gọi đăng kiểm viên thực
tập) đáp ứng các quy định tại điểm a d khoản 1 Điều 14 của Nghị định số
139/2018/NĐ-CP được tập huấn thuyết nghiệp vụ thực hành kiểm định xe cơ giới
trong thời gian tối thiểu 12 tháng.
Điều 4. Tập huấn thuyết nghiệp vụ
Đăng kiểm viên thực tập được tập huấn thuyết nghiệp vụ bao gồm các nội dung sau:
1. Tổng quan: hệ thống mạng lưới, t chức kiểm định xe giới; đạo đức nghề nghiệp;
quy định về trách nhiệm xử lý vi phạm trong công tác kiểm định; quy định về xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm xe giới;
2. Văn bản pháp lý: các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ trong hoạt
động kiểm định xe giới;
3. Tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình trong công tác kiểm định;
4. Hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm tra;
5. Hướng dẫn kiểm tra xe giới theo hạng mục kiểm tra, phương pháp kiểm tra; công
đoạn quy trình kiểm tra xe giới; đánh giá kết quả kiểm tra;
6. Hướng dẫn sử dụng chương trình, phần mềm quản kiểm định xe giới, tra cứu
thông tin phương tiện.
Điều 5. Thực hành kiểm định xe cơ giới tại đơn vị đăng kiểm
1. Sau khi hoàn thành tập huấn thuyết nghiệp vụ, trong thời gian không quá 10 ngày
làm việc, đăng kiểm viên thực tập phải triển khai thực hành kiểm định xe giới tại đơn
vị đăng kiểm.
2. Trong thời gian thực tập, đăng kiểm viên thực tập phải thực hành các nội dung sau:
kiểm tra 05 công đoạn trên dây chuyền kiểm định, sử dụng thiết bị kiểm tra các
chương trình, phần mềm quản kiểm định xe giới.
3. Đăng kiểm viên thực tập phải lập báo cáo thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe
giới theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban nh kèm theo Thông này. Báo cáo thực tập
nghiệp vụ đăng kiểm viên xe giới căn cứ để đơn vị đăng kiểm xe giới c nhận
thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe giới.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
4. Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm phân công đăng kiểm viên hướng dẫn thực tập chịu
trách nhiệm về nội dung thực tập của đăng kiểm viên thực tập tại đơn vị đăng kiểm với số
lượng xe thực tập: tối thiểu 400 xe/mỗi công đoạn của nhiều loại xe khác nhau (có thể
thực tập nhiều công đoạn trên một xe), trong đó mỗi công đoạn thực tập tối thiểu 100 xe
tải, 100 xe khách. Riêng việc lập hồ sơ phương tiện phải được thực hiện cho 400 xe.
5. Người hướng dẫn thực tập phải đăng kiểm viên xe giới bậc cao hoặc đăng kiểm
viên xe cơ giới kinh nghiệm tối thiểu 36 tháng. Đăng kiểm viên thực tập được kiểm tra
đánh giá xe giới vào kiểm định dưới sự hướng dẫn, giám sát của người hướng dẫn
thực tập; người hướng dẫn thực tập phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá tình trạng
kỹ thuật xe giới vào kiểm định.
6. Các công đoạn kiểm tra phương tiện trên dây chuyền kiểm định bao gồm:
a) Công đoạn 1: lập hồ phương tiện kiểm tra nhận dạng, tổng quát;
b) Công đoạn 2: kiểm tra phần trên của phương tiện;
c) Công đoạn 3: kiểm tra hiệu quả phanh trượt ngang;
d) Công đoạn 4: kiểm tra môi trường;
đ) Công đoạn 5: kiểm tra phần dưới của phương tiện.
Chương III
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ
Điều 6. Tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên
1. Trong suốt quá trình giữ hạng, các đăng kiểm viên phải tham gia tập huấn cập nhật, bổ
sung nghiệp vụ kiểm định xe giới khi sự thay đổi về tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy
định của pháp luật liên quan tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác kiểm định xe
giới.
2. Đăng kiểm viên xe giới được thực hiện kiểm tra 05 công đoạn trong kiểm định xe
giới, đáp ứng quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 14 của Nghị định
139/2018/NĐ-CP có nhu cầu tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên xe giới bậc cao sẽ
được tập huấn các nội dung sau:
a) Văn bản pháp lý: cập nhật các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ, tiêu chuẩn, quy chuẩn
kỹ thuật trong kiểm định kiểm tra chứng nhận kiểu loại xe giới;
b) Nghiệp vụ kỹ thuật: phân tích kết cấu; chẩn đoán trạng thái kỹ thuật, hỏng
nguyên nhân hỏng của các chi tiết, hệ thống, tổng thành xe giới biện pháp khắc
Đánh giá bài viết
1 84
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo