Thông tư 18/2018/TT-NHNN

Thông tư 18/2018/TT-NHNN - Quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng

Ngày 21/8/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 18/2018/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Mời các bạn tham khảo.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 18/2018/TT-NHNN
Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2018
THÔNG
QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN
HÀNG
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà ớc Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin;
Thống đốc Ngân hàng N nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về an toàn hệ thống
thông tin trong hoạt động ngân hàng.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng
1. Thông này quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân
hàng.
2. Thông này áp dụng đối với các tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân n, tổ chức tài
chính vi mô), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian
thanh toán (sau đây gọi chung là tổ chức).
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hệ thống thông tin một tập hợp các trang thiết bị phần cứng, phần mềm, sở dữ liệu
hệ thống mạng để tạo lập, truyền nhận, thu thập, xử lý, lưu trữ trao đổi thông tin số
phục vụ cho một hoặc nhiều hoạt động kỹ thuật, nghiệp vụ của tổ chức.
……………………
Quý khách vui lòng xem nội dung tại file đính m
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
Thuộc tính văn bản: Thông 18/2018/TT-NHNN
Số hiệu
18/2018/TT-NHNN
Loại văn bản
Thông
Lĩnh vực, ngành
Tiền tệ - Ngân hàng, Công nghệ thông tin
Nơi ban hành
Ngân ng Nhà nước Việt Nam
Người
Nguyễn Kim Anh
Ngày ban hành
21/08/2018
Ngày hiệu lực
01/01/2019
Xem thêm các văn bản pháp luật tại: https://vndoc.com/van-ban-phap-luat
Đánh giá bài viết
1 269
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo