Thông tư 16/2020/TT-BLĐTBXH Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng cho 46 nghề

Thông tư số 16/2020/TT-BLĐTBXH

Thông tư 16/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề.

Ngày 28/12/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra Thông tư 16/2020/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề.

Theo đó, định mức kinh tế-kỹ thuật ngành, nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành, nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ do cơ quan có thẩm quyền ban hành; được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 18 học sinh, thời gian đào tạo là 1585 giờ chưa bao gồm 6 môn học chung.

Ngoài ra, đối với ngành, nghề Công nghệ thực phẩm trình độ Cao đẳng, định mức giờ dạy lý thuyết là 14,49 giờ, định mức giờ dạy thực hành là 71,94 giờ. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Công nghệ thực phẩm trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên, lớp học thực hành 18 sinh viên, thời gian đào tạo là 1800 giờ chưa bao gồm 6 môn học chung;…

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021.

Mời các bạn tải Thông tư 16/2020/BLĐTBXH tại Đây.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BỘ LAO ĐỘNG
-
THƯƠNG
BINH
VÀ XÃ HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:
16/2020/TT-BL
Đ
TBXH
Hà Nội, ngày
28 tháng 12
năm 2020
THÔNG TƯ
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp,
trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề
n cứ Luật Giáo dục nghnghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
n cứ Ngh định số 14/2017/-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chc
của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;
n cứ Ngh định số 15/2019/-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành Luật Giáo dục
nghnghiệp;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông Quy
định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
cho 46 ngành, nghề.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 86 định mức kinh tế - kỹ thuật v
đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề gồm:
1. Kỹ thuật điêu khắc gỗ trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 1a;
2. Kỹ thuật điêu khắc gỗ trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 1b;
3. Thanh nhạc trình độ trung cp được quy định tại Ph lục 2a;
4. Thanh nhạc trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 2b;
5. Chạm khắc đá trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 3a;
6. Chm khắc đá trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 3b;
7. Logistic trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lc 4a;
8. Logistic trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 4b;
9. Kế toán doanh nghiệp trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 5a;
10. Kế toán doanh nghiệp trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 5b;
11. Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trình đ trung cấp được quy định
tại Phụ lục 6a;
12. Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trình độ cao đẳng được quy định
tại Phụ lục 6b;
13. Công nghệ sinh học trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 7a;
14. Công nghệ sinh học trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 7b;
15. K thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính trình độ trung cấp được quy định
tại Phụ lục 8a;
16. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính trình độ cao đẳng được quy định
tại Phụ lục 8b;
17. Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 9;
18. Lập trình máy tính trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 10a;
19. Lập trình máy tính trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 10b;
20. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng trình độ trung cấp được quy
định tại Phụ lục 11a;
21. Công nghệ k thuật công trình xây dng trình độ cao đẳng được quy
định tại Phụ lục 11b;
22. ng nghk thuật cơ khí trình đ trung cp được quy đnh tại Phlc 12a;
23. ng nghk thuật cơ khí trình đ cao đẳng được quy đnh ti Phlục 12b;
24. Công nghệ kỹ thuật ô tô - y kéo trình độ trung cấp được quy định
tại Phụ lục 13a;
25. ng nghệ kỹ thuật ô trình đcao đẳng được quy đnh ti Ph lục 13b;
26. Công ngh chế to dng c trình đ trung cấp đưc quy định ti Ph lc 14a;
27. ng nghệ chế to máy trình đcao đng được quy đnh ti Phlục 14b;
28. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ trung cấp được quy định tại
Phụ lục 15a;
29. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ cao đẳng được quy định tại
Phụ lục 15b;
30. Công nghkthuật đin t- viễn thông trình độ trung cấp được quy
định tại Phụ lục 16a;
31. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông trình đcao đẳng được quy
định tại Phụ lục 16b;
32. Công nghệ kỹ thuật môi trường trình độ trung cấp được quy định tại
Phụ lục 17a;
33. Công nghkỹ thuật môi trường trình độ cao đẳng được quy đnh ti
Phụ lục 17b;
34. Sản xuất Phân bón trình độ trung cấp được quy định tại Ph lục 18a;
35. Sản xuất Phân bón trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 18b;
36. Khoan đào đường hầm trình đ trung cấp được quy định tại Phụ lục 19a;
37. Khoan đào đường hầm trình đ cao đẳng được quy định ti Phlục 19b;
38. Chế tạo khuôn mẫu trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 20a;
39. Chế tạo khuôn mẫu trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 20b;
40. Lắp đặt thiết bcơ khí trình đ trung cấp được quy định ti Phlc 21a;
41. Lắp đặt thiết bcơ khí trình đ cao đẳng được quy định ti Ph lc 21b;
42. Lắp đặt thiết bị lạnh trình đ trung cấp được quy định tại Phụ lục 22a;
43. Lắp đặt thiết bị lạnh trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 22b;
44. Nguội chế to trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 23a;
45. Nguội chế to trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 23b;
46. Bảo trì hệ thống thiết bị k trình độ trung cấp được quy đnh tại
Phụ lục 24a;
47. Bảo trì hệ thống thiết bkhí trình độ cao đẳng được quy định tại
Phụ lục 24b;
48. Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông trình độ trung cấp được quy định
tại Phụ lục 25a;
49. Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông trình độ cao đẳng được quy định
tại Phụ lục 25b;
50. Vn hành nhà máy thy đin trình đ trung cấp đưc quy đnh tại Ph lc 26a;
51. Vn hành nhà máy thy đin trình đ cao đẳng đưc quy đnh ti Ph lc 26b;
52. điện lạnh thủy sn tnh độ trung cấp được quy định ti Phlục 27a;
53. điện lạnh thủy sn trình đ cao đng đưc quy định tại Phlc 27b;
54. Luyện gang trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 28a;
55. Luyện gang trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 28b;
56. Kỹ thuật lò hơi trình độ trung cấp được quy định tại Phụ lục 29a;
57. Kỹ thuật lò hơi trình độ cao đẳng được quy định tại Phụ lục 29b;
58. Kỹ thuật thiết bị sản xuất Dược trình độ trung cấp được quy định tại
Phụ lục 30a;
59. Kỹ thuật thiết bị sản xuất ợc trình độ cao đẳng được quy định tại
Phụ lục 30b;
Đánh giá bài viết
1 157
Bài liên quan