Thông tư 16/2019/TT-NHNN

Thông tư số 16/2019/TT-NHNN

Thông tư 16/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

Từ 09/12, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước có mệnh giá từ 100.000 đồng Đây là nội dung mới được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành tại Thông tư 16/2019/TT-NHNN quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước ngày 22/10/2019, có hiệu lực từ 09/12/2019.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VIỆT NAM

-------------

Số: 16/2019/TT-NHNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2019

THÔNG TƯ

Quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ngân hàng Nhà nước.

2. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng chính sách (sau đây gọi là tổ chức tín dụng).

3. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước là giấy tờ có giá ngắn hạn do Ngân hàng Nhà nước phát hành để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

2. Ngày thanh toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước là ngày tổ chức tín dụng phải chuyển tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước cho Ngân hàng Nhà nước.

3. Ngày phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước là ngày thanh toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và là căn cứ để xác định ngày tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đến hạn thanh toán.

4. Thời hạn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước là khoảng thời gian được tính từ ngày liền kề tiếp theo ngày phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đến ngày tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đến hạn thanh toán.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Các điều kiện, điều khoản cơ bản của tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

1. Đối tượng: Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được phát hành cho tổ chức tín dụng có tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước.

2. Đồng tiền phát hành: Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được phát hành, hạch toán và thanh toán bằng đồng Việt Nam.

3. Thời hạn: Thời hạn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước quyết định và không vượt quá 364 ngày.

4. Mệnh giá: Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước có mệnh giá là 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng) hoặc bội số của 100.000 đồng.

5. Hình thức: Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được phát hành dưới hình thức ghi sổ.

6. Lãi suất: Lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước quyết định, phù hợp với diễn biến thị trường tiền tệ và mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.

7. Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được phát hành với giá bán thấp hơn mệnh giá và được thanh toán một lần bằng mệnh giá vào ngày tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đến hạn thanh toán.

................................................

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Ngân hàng được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------------
Số: 16/2019/TT-NHNN
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2019
THÔNG
Quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà ớc ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu t chức của Ngân hàng Nhà ớc Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông quy định về phát hành tín
phiếu Ngân hàng Nhà nước.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi Ngân hàng
Nhà nước) phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Ngân hàng Nhà nước.
2. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, ngân hàng
hợp tác xã, ngân hàng chính ch (sau đây gọi t chức tín dụng).
3. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. n phiếu Ngân hàng Nhà ớc là giấy tờ giá ngắn hạn do Ngân hàng Nhà nước
phát hành để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
2. Ngày thanh toán tín phiếu Ngân hàng N nước ngày tổ chức n dụng phải chuyển
tiền mua tín phiếu Ngân ng Nhà nước cho Ngân hàng Nhà nước.
3. Ngày phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước ngày thanh toán tín phiếu Ngân
hàng Nhà nước căn cứ để xác định ngày tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đến hạn thanh toán.
4. Thời hạn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước khoảng thời gian được tính từ ngày liền kề
tiếp theo ngày phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đến ngày tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
đến hạn thanh toán.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Các điều kiện, điều khoản bản của tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. Đối tượng: Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được phát hành cho tổ chức tín dụng tài
khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước.
2. Đồng tiền phát hành: Tín phiếu Ngân ng Nhà nước được phát hành, hạch toán
thanh toán bằng đồng Việt Nam.
3. Thời hạn: Thời hạn tín phiếu Ngân ng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước quyết định
không vượt quá 364 ngày.
4. Mệnh giá: Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước mệnh giá 100.000 đồng (một trăm
nghìn đồng) hoặc bội số của 100.000 đồng.
5. Hình thức: Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được phát hành dưới hình thức ghi sổ.
6. Lãi suất: Lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước quyết định,
phù hợp với diễn biến thị trường tiền t mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ trong từng thời
kỳ.
7. Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được phát hành với giá bán thấp hơn mệnh giá được
thanh toán một lần bằng mệnh giá vào ngày tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đến hạn thanh toán.
Điều 5. Giá bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
1. Giá bán một (01) tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được xác định theo công thức sau:
Trong đó:
G: Giá bán một (01) tín phiếu Ngân hàng Nhà nước;
MG: Mệnh giá tín phiếu Ngân ng Nhà nước;
L: Lãi suất tín phiếu Ngân ng Nhà nước (%/năm);
t: Thời hạn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước (số ngày).
2. Số tiền bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được xác định theo công thức sau:
GG = G N
Trong đó:
GG: Số tiền bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước;
G: Giá bán một (01) tín phiếu Ngân hàng Nhà nước;
N: Số lượng tín phiếu Ngân ng Nhà nước phát hành.
Điều 6. Phương thức phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
1. Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được phát hành theo phương thức đấu thầu hoặc
phương thức bắt buộc.
2. Phát hành theo phương thức đấu thầu:
Việc phát hành tín phiếu Ngân ng Nhà nước theo phương thức đấu thầu được thực hiện
theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về đấu thầu qua nghiệp vụ thị trường mở.
3. Phát hành theo phương thức bắt buộc:
a) Căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ tình hình thực tế, Ngân
hàng Nhà nước quyết định phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước theo phương thức bắt buộc
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
đối với t chức tín dụng. Tổ chức tín dụng phải thực hiện mua n phiếu Ngân hàng Nhà nước
phát hành theo phương thức bắt buộc theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
b) Trường hợp cần thiết Ngân hàng Nhà nước có thể xem xét mua lại trước hạn n phiếu
Ngân hàng Nhà nước phát hành theo phương thức bắt buộc. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
quyết định việc mua lại trước hạn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành theo phương thức bắt
buộc.
Điều 7. Thanh toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
1. Tổ chức tín dụng thanh toán số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành theo
phương thức đấu thầu thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về nghiệp vụ thị trường
mở.
2. Tổ chức tín dụng thanh toán số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành theo
phương thức bắt buộc như sau: Tổ chức tín dụng phải chuyển tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà
nước vào tài khoản theo chỉ định của Ngân ng Nhà nước trong ngày thanh toán tín phiếu Ngân
hàng Nhà nước. Tổ chức tín dụng phải đảm bảo ghi đầy đủ thông tin trên lệnh chuyển tiền theo
yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
3. Vào ngày tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đến hạn thanh toán, Ngân ng Nhà nước
thực hiện thanh toán số tiền bằng mệnh giá tín phiếu Ngân hàng Nhà nước cho tổ chức tín dụng.
Trường hợp ngày tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đến hạn thanh toán là ngày nghỉ cuối tuần hoặc
ngày nghỉ lễ thì việc thanh toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được thực hiện vào ngày làm việc
liền kề tiếp theo ngày nghỉ đó.
Điều 8. Chi phí phát hành, trả lãi tín phiếu
Chi phí phát hành trả lãi tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được Ngân hàng Nhà nước
hạch toán vào chi phí nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước.
Điều 9. Sử dụng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước trong các giao dịch của Ngân hàng
Nhà nước
Tín phiếu Ngân ng Nhà nước được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà
nước theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.
Điều 10. Mua, bán, cầm cố tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
1. T chức n dụng được mua, bán, cầm cố tín phiếu Ngân hàng Nhà nước với nhau, phù
hợp với các quy định của pháp luật.
2. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước từ tổ chức tín
dụng trên sở thỏa thuận giữa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tổ chức tín dụng.
Điều 11. Lưu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được lưu tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định của
Ngân hàng Nhà nước về việc lưu sử dụng giấy tờ giá tại Ngân hàng Nhà nước.
Điều 12. Xử trường hợp t chức tín dụng không thanh toán hoặc thanh toán
không đủ số tiền mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
1. Việc xử lý đối với tổ chức tín dụng không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền
mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành theo phương thức đấu thầu được thực hiện theo
quy định của Ngân hàng Nhà nước về nghiệp vụ thị trường mở.
2. Việc xử lý đối với tổ chức tín dụng không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền
mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành theo phương thức bắt buộc được thực hiện như
sau:
Đánh giá bài viết
1 11
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo