Thông tư 16/2019/TT-BYT

Thông tư số 16/2019/TT-BYT

Thông tư 16/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật.

Tóm tắt nội dung Thông tư 16/2019/TT-BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật

Bộ Y tế đã ra Thông tư 16/2019/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật ngày 12/7/2019.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 3-7:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật, bao gồm: retinol, retinyl acetat và retinyl palmitat.

Vitamin A là chất lỏng dạng dầu, màu vàng hay nâu vàng, thực tế không tan trong nước, tan hoặc tan một phần trong ethanol khan, trộn lẫn được với dung môi hữu cơ. Chỉ số acid không được quá 2,0 (đây là số miligam kali hydroxyd cần thiết để trung hòa các acid tự do chứa trong 1g chế phẩm). Bên cạnh đó, chỉ số peroxyd không được quá 10,0 (là số mili đương lượng gam oxygen hoạt tính biểu thị lượng peroxyd chứa trong 1000g chế phẩm).

Tùy theo đặc điểm của vitamin A mà áp dụng 1 trong 3 phương pháp dưới đây để định lượng: Phương pháp 1 là phương pháp đo quang trực tiếp, có thể áp dụng đối với nguyên liệu là retinol và các ester của retinol đậm đặc dạng dầu với hàm lượng lớn; Phương pháp 2 là phương pháp sắc ký lỏng trực tiếp và phương pháp 3 là phương pháp sắc ký lỏng sau khi thủy phân.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/01/2020.

Thông tư này dẫn chiếu tới Nghị định 43/2017/NĐ-CPNghị định 15/2018/NĐ-CP.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 16/2019/TT-BYT
Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019
THÔNG
BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI VITAMIN A ĐỂ BỔ SUNG
VÀO DẦU THỰC VẬT
Căn c Nghị định số 09/2016/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định v
tăng cường vi chất dinh dưỡng thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn k thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu
thực vật.
Điều 1. Ban hành quy chuẩn k thuật quốc gia
Ban hành kèm theo Thông này QCVN 3-7:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với
vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật, bao gồm: retinol, retinyl acetat retinyl palmitat.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông này hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2020
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc
Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức, nhân liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Thông này.
Trong quá trình thực hiện nếu khó khăn, vướng mắc, các quan, tổ chức, nhân phản ánh
về B Y tế (Cục An toàn thực phẩm) để nghiên cứu, giải quyết.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ
(để báo o);
- Ủy ban các vấn đề hội của Quốc hội;
- VPCP (Công báo, Cổng TTĐT Chính
phủ);
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc
CP;
- B pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- B trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ Y tế;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Chi cục ATVSTP các tỉnh, thành phố trực
thuộc TW;
- Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất
lượng (để đăng bạ);
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, K2ĐT, PC, ATTP.
QCVN 3-7: 2019/BYT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI VITAMIN A ĐỂ BỔ SUNG VÀO DẦU
THỰC VẬT
National technical regulation for vitamin A added to vegetable oils
Lời nói đầu
QCVN 3-7:2019/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn k thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ
sung vào dầu thực vật biên soạn, Cục An toàn thực phẩm trình duyệt được ban hành theo
Thông số 16/2019/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2019 của B trưởng Bộ Y tế.
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI VITAMIN A Đ BỔ SUNG VÀO
DẦU THỰC VẬT
National technical regulation for vitamin A added to vegetable oils
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này (sau đây gọi tắt Quy chuẩn) quy định yêu cầu kỹ thuật,
phương pháp thử, yêu cầu quản trách nhiệm của tổ chức, nhân sản xuất, kinh doanh đối
với vitamin A để bổ sung o dầu thực vật.
2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với:
2.1. Tổ chức, nhân sản xuất, kinh doanh vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật (sau đây gọi
tắt tổ chức, cá nhân).
2.2. quan quản nhà nước liên quan.
3. Giải thích từ ngữ chữ viết tắt:
IU (International-Unit): đơn vị quốc tế dùng để biểu thị hoạt lực của vitamin A.
1 IU vitamin A tương đương với 0,300 µg retinol; 0,344 µg retinyl acetat; 0,550 µg retinyl
palmitat.
II. YÊU CẦU KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP THỬ
Yêu cầu kỹ thuật phương pháp thử đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật được quy
định tại Phụ lục ban nh kèm theo Quy chuẩn này.
III. YÊU CẦU QUẢN LÝ
1. Vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật phải được tổ chức, nhân tự công bố sản phẩm dựa
trên kết quả kiểm nghiệm của phòng kiểm nghiệm được ch định hoặc được công nhận phù hợp
tiêu chuẩn ISO 17025; thủ tục tự công bố sản phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật an toàn thực phẩm.
2. Ghi nhãn: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của
Chính phủ về nhãn hàng hóa các quy định của pháp luật khác liên quan.
IV. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, NHÂN
Quy định trách nhiệm của tổ chức, nhân như sau:
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
1. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, bảo đảm sản phẩm phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật tại Quy
chuẩn y các quy định của pháp luật liên quan.
2. Thực hiện công bố hợp quy dựa trên tự công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 4, Điều 5
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật an toàn thực phẩm.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Cục An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp với các quan chức năng liên quan hướng
dẫn triển khai tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn này.
2. Căn c vào yêu cầu quản lý, Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi
Quy chuẩn này.
3. Trường hợp các quy định của pháp luật viện dẫn trong Quy chuẩn này được sửa đổi hoặc thay
thế thì áp dụng theo văn bản mới.
PHỤ LỤC
YÊU CẦU KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI VITAMIN A
1. Định nghĩa
Vitamin A chứa dạng retinol thích hợp (C
20
H
30
O) hoặc ester của retinol
với các acid béo acid acetic, acid palmitic (retinyl acetat, retinyl
palmitat), được pha loãng bằng dầu thực vật hoặc không pha loãng;
thể chứa các chất kháng khuẩn, chất phân tán, chất chống oxy hóa phù
hợp.
Tên hóa học
Retinol: (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6
trimethylcyclohex-1-enyl) nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol
Retinyl acetat:
(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)
nona-2,4,6,8-tetraen-1-yl acetat
Retinyl palmitat: (2E, 4E, 6E,
8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl) nona-2,4,6,8-
tetraenyl] hexadecanoat
Tên gọi khác
Retinol: All-trans-retinol; All-trans-retinyl-alcohol; vitamin A alcohol;
15-apo-(3-caroten-15-ol); axerol; axerophthol; axerophtholum;
biosterol;
(E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-enyl)-2,4,6,8-nonatetraeno
l; (E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-l-yl)-2,4,6,8
nonatetraenol;
(E)-9-hydroxy-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclo-hexenyl)-1,3,5,7-n
onatetraene; oleovitamin A; trans-retinol; 2-trans, 4-trans vitamin A;
vitaminum A.
Retinyl acetat: All-trans-vitamin A acetat; vitamin A acetat; acetic acid
(E) -3, 7-dimethyl-9-(2, 6, 6-trimethyl-cyclohexenyl)-2, 4, 6,
8-nonatetraenylester; acetic acid retinyl ester; All-trans-retinyl acetat;
O-acetoxy-all-trans-retinol; O-acetyl-all-trans-retinol; 2-trans, 4-trans,
6-trans, 8-trans-retinyl acetat; RAC.
Retinyl palmitat: AII-trans-Retinyl palmitat; palmitic acid
(E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-cyclohexenyl)-2,4,6,8-nonatetraeny
l ester; palmitic acid retinyl ester; O-palmitoyl-all-trans-retinol;
O-palmitoyl-retinol; 2-trans, 4-trans, 6-trans, 8-trans-retinyl palmitat;
retinol hexadecanoat; trans-retinyl palmitat; RP.
Đánh giá bài viết
1 73
Bài liên quan