Thông tư 14/2019/TT-NHNN

Thông tư số 14/2019/TT-NHNN

Thông tư 14/2019/TT-NHNN sửa đổi thông tư có quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng nhà nước.

Nội dung Thông tư 14/2019/TT-NHNN

Số hiệu:

14/2019/TT-NHNN

Loại văn bản:

Thông tư

Nơi ban hành:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày ban hành:

30/08/2019

Người ký:

Đào Minh Tú

Lĩnh vực:

Ngân hàng, tiền tệ, Tổ chức bộ máy nhà nước

Ngày hiệu lực:

15/10/2019

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính ngân hàng được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

NGAN HANG NHA NUOC
VItTNAM
S6: 4~
12019/TT-NHNN
CQNG HOA XA HQI
cnu
NGHiA VItT NAM
DQc l,p - TV do - H\lDh phuc
Ha NQi, ngay)tl thdng gnam 2019
Can cu Ludt Ngdn hang Nha
nutrc
Vi?t Nam ngay
16
thdng
6
nam 2010;
Can cu Ludt Cdc t6 chuc tin dung ngay
16
thdng
6
nam 2010;
Can cu Ludt sua a6i, b6 sung mot
s6
aidu cua Ludt Cdc t6 chuc tin dung
ngay 20 thdng
11
nam 2017;
Can cu Nghi
dinh
s6
09120191ND-CP ngay 24 thdng 01 nam 2019
cua
Chinh phu quy dinh
vd
chi aQ bao cdo cua
co
quan hanh chinh nha
nuoc;
Can cu Nghi dinh
s6
16120171ND-CP ngay
17
thang 02 nam 2017 cua
Chinh phu quy dinh chtec nang, nhiem v¥, quyen han va ca cdu t6 chuc cua Ngdn
hang Nha nuac Vi?t Nam;
Theo ad nghi cua Chdnh Vanphong Ngdn hang Nha nude Viet Nam;
Th6ng a6c Ngdn hang Nha nuac Vi?t Nam ban hanh Thong tu sua a6i, b6
sung mQt
s6
aidu t(,licac Thong tu co quy ainh
vd
chi aQ bao cao ainh
kY
cua Ngan
hang Nha nuac.
I>i@u
1.
Sfra d6i, b6 sung cac quy djnh ch~ dQ bao cao
1. Sua d6i, b6 sung eh~ dQ bao eao ho~t dQng thong tin tin d\lng t~i Thong
tu s6
16/2010/TT-NHNN
ngay 25 thang 6 nam 2010 eua Th6ng d6e Ngan hang
Nha nu6e Vi~t Nam huang ddn thi hanh Nghi dinh s6
10/20101ND-CP
ngay 12
thang 02 nam 2010 eua Chinh phu v~ ho~t dQng thong tin tin d\lng (sau day gQi t~t
la Thong
tu
s6
16/2010/TT-NHNN)
nhu sau:
Di~u 17 Thong tu s6
16/201 O/TT-
NHNN (d§ dUQ'esua d6i, b6 sung ~i
kh~an 6 ~i~u 1 Thong tu s6
27/2014/TT-N~
ngay 18 !han~ 09 nam 201,4 e~a
Thong doc Ngan hang Nha nu6e Vi~t Nam ve vi~e sua doi, bo sung mQt so dieu
eua Thong tu s6
16/2010/TT-NHNN)
dUQ'esua d6i, b6 sung nhu sau:
"I>i@u17. Bao cao ho~t dQng thong tin tin d\lng
1. Cong ty thong tin tin d\lng co traeh nhi~m gui tIVe ti~p ho~e qua dieh V\l
buu ehinh d~n Ngan hang Nha nu6e (Co quan Thanh tra, giam sat ngan hang) cae
bao eao b~ng van ban gi§.ysau:
a) Bao eao tai ehinh quy, nam theo quy dinh phap lu~t;
R
I
i
f
!
L..:..:
.J
, 'r
2
b) Bao cao tinh hinh hoat dQng theo M~u s6 06/TTTD ban hanh kern theo
Thong tu nay;
c) Bao cao dQt xufit khi xay ra S\Ic6 100 vS tin hoc (nhu hong, true tr~c vS
phan mem/phan cirng; h~ thong mang bi tfin cong khien h~ thong khong con dang
tin cay, hoat dQng bfit binh thirong) theo M~u s6 07/TTTD kern theo Thong tu nay;
d) Bao cao theo M~u s6 07/TTTD kern theo Thong tu nay khi co mot trong
nhtrng thay d6i sau:
- Ngiroi quan ly;
- S6 hrong t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai cam kSt cung
cfip thong tin tin dung;
- Thoa thuan vS quy trinh thu thap, xu ly, hru giU va cung cfip thong tin tin
dung giira cong ty thong tin tin dung voi cac t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang
mroc ngoai d8:cam kSt;
- CO'sa ha t~ng thong tin.
2. Thai han giri bao cao:
a) Bao cao quy dinh tai diem a, b khoan 1 DiSu nay th\Ic hi~n dinh ky hAng
quy, nam nhu sau:
- Bao cao quy gui truac ngay 20 clla thang liSn kS sau quy bao cao;
- Bao cao tinh hinh ho~t dQng theo nam gui truac ngay 15 thang 2 clla nam
liSn kS sau nam bao cao;
- Bao cao tai chinh nam phai duQ'ckiSm toan va gui truac ngay 15 thang 4
clla nam liSn kS sau nam bao cao.
b) Bao cao quy dinh t~i diSm c khoan 1 DiSu nay phai bao cao ngay trong
ngay xay ra S\Ic6. NSu S\Ic6 xay ra vao ngay nghi hang tu~n ho~c ngay ISthi bao
cao trong ngay lam vi~c d~u tien sau ngay nghi.
c) Bao cao quy dinh t~i diSm d khoan 1 DiSu nay th\Ic hi~n ch~m nhfit 07
ngay lam vi~c kS tir ngay co thay d6i.
3. Thai gian ch6t s61i~u bao cao:
a) D6i vai bao cao quy dinh t~i diSm a, diSm b khoan 1 DiSu nay, thai gian
ch6t s6 li~u clla tUng ky bao cao tUO'llgUng vai ky kS toan theo quy dinh t~i Lu~t
kS toano
b) D6i vai cac bao cao quy dinh t~i diSm c, diSm d khoan 1 DiSu nay, thai
gian ch6t s6 li~u bao cao duQ'cxac dinh theo tUng nQi dung duQ'cyeu c~u bao cao
khi phat sinh ho~c khi co thay d6i."
2. Sua d6i, b6 sung chS dQ bao cao tinh hinh ho~t dQng ATM t~i Thong tu
s6 36/20 12/TT-NHNN ngay 28 thang 12 nam 2012 clla Th6ng d6c Ngan hang Nha
nuac Vi~t Nam quy dinh vS trang bi, quan ly, v~n hanh va dam bao an toan ho~t
3
dong cua may giao dich tu dQng (sau day goi t~t hi Thong tu s6 36/2012/TT-
NHNN) nhu sau:
DiSu 10 Thong tu s6 36/2012/TT-NHNN (da diroc sua d6i, b6 sung tai
khoan 4 DiSu 1 Thong tu s6 44/2018/TT-NHNN ngay 28 thang 12 nam 2018 cua
Th6ng d6c Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam sua d6i, b6 sung mot s6 diSu cua
Thong tu s6 36/2012/TT-NHNN)diroc sua d6i, b6 sung nhu sau:
"Di~u
10. Thong tin,
bao cao
1. T6 chirc cung irng dich vu thanh toan, chi nhanh Ngan hang Nha mroc
tren dia ban noi triSn khai, l~p d~t ATM co trach nhiem bao cao Ngan hang Nha
mroc Viet Nam nhu sau:
a) Bao cao then quy dinh cua Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam vSchSdQbao
cao thong ke ap dung d6i voi t6 chirctin dung va chi nhanh ngan hang mroc ngoai
va khi co yeu cAucua co quan co tham quyen then quy dinh cua phap lu~t;
b) Bao cao tinh hinh ho~t dQngATM 6 thang dAunam va bao cao nam nhu
sau:
- Phuong thuc gui, nh~n bao cao: Bao cao duQ'cl~p bAngvan ban gui dSn
Ngan hang Nha nu6c Vi~tNam (V\l Thanh toan) theo mQttrong cac hinh thuc: gui
tf\lCtiSp, qua dich
V\l
buu chinh ho~c qua h~th6ng thu di~ntu clla Ngan hang Nha
nu6c.
- Thai gian ch6t s6 li~u:tinh tiI ngay 15 thang 12nam tru6c ky bao cao dSn
ngay 14 thang 6 clla ky bao cao d6i v6i bao cao 6 thang va tiI ngay 15 thang 12
nam tru6c ky bao cao dSnngay 14thang 12clla nam bao cao d6i v6i bao cao nam.
- Thai h~n gui bao cao: ch~mnh~tvan ngay 15thang 7 clla nam bao cao d6i
v6i bao cao 6 thang va ch~mnh~t van ngay 15thang 01 clla nam tiSp then d6i v6i
bao cao nam.
- DS cuong bao cao then M&us6 4 (d6i v6i t6 chuc cung lIng dich
V\l
thanh
toan) va M&us6 5 (d6i v6i Ngan hang Nha nu6c chi nhanh) ban hanh kern then
Thong tu nay.
2. T6 chuc cung lIng dich V\lthanh toan co trach nhi~m bao cao Ngan hang
Nha nu6c (V\l Thanh toan) nhu sau:
a) Bao cao tinh hinh nang c~p h~ th6ng ATM bAngvan ban gi~y, gui tf\lC
tiSp ho~c qua dich V\lbuu chinh trong thai h~n 10ngay tru6c ngay th\}'chi~n nang
c~ph~th6ng ATM.
b) Bao cao v~n dS b~t thuang phat sinh d6i v6i h~ th6ng ATM: Khi phat
hi~n nhUngv~n dSb~tthuang, co thS gay riii ro, m~t an toan trong h~th6ng ATM
clla minh va d6i v6i h~ th6ng ATM clla cac t6 chuc cung lIng dich V\lthanh toan
khac, T6 chuc cung lIng dich V\lthanh toan thong bao cho Ngan hang Nha nu6c
qua dia chi thu di~ntu tt@sbv.gov.vn trong vong 24 gia vS cac nQidung bao g6m -
thai diSmxay ra V\lvi~c, mo ta
V\l
vi~c, anh huemg,riii ro trong h~th6ng ATM clla
Đánh giá bài viết
1 44
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo