Thông tư 13/2019/TT-BTNMT

Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT

Thông tư 13/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Tóm tắt nội dung Thông tư 13/2019/TT-BTNMT

Bộ TN-MT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Thông tư 13/2019/TT-BTNMT về việc ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ngày 07/8/2019.

Theo đó, Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất gồm các định mức thành phần sau:

Thứ nhất, định mức lao động: Nội dung công việc quy định các thao tác cơ bản, chủ yếu để thực hiện bước công việc; Định biên xác định cấp bậc lao động kỹ thuật để thực hiện từng nội dung công việc theo quy định; Định mức quy định thời gian lao động trực tiếp sản xuất một đơn vị sản phẩm, đơn vị tính là ngày công cá nhân hoặc ngày công nhóm/đơn vị sản phẩm, ngày công tính bằng 08 giờ làm việc.

Thứ hai, định mức vật tư và thiết bị: Định mức sử dụng vật liệu, định mức sử dụng dụng cụ và định mức sử dụng thiết bị (máy móc).

Cụ thể, định mức lao động đối với thống kê đất đai cấp xã bao gồm công tác chuẩn bị thu thập tài liệu kết quả thống kê đất đai năm trước, kết quả kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm gần nhất để đánh giá số lượng, chất lượng, khả năng sử dụng của từng loại bản đồ để lựa chọn sử dụng trong thống kê đất đai…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 23/9/2019.

Thông tư này:

- Làm hết hiệu lực Thông tư 42/2014/TT-BTNMT.

- Làm hết hiệu lực một phần Thông tư 02/2015/TT-BTNMT.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ TÀI NGUYÊN
MÔI TRƯỜNG
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 13/2019/TT-BTNMT
Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2019
THÔNG
BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THỐNG KÊ, KIỂM ĐẤT
ĐAI LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa
đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên Môi
trường;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản đất đai, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -
Tài chính Vụ trưởng V Pháp chế,
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông Quy định Định mức kinh tế -
kỹ thuật thống kê, kiểm đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê,
kiểm đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Điều 2. Thông này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2019.
Thông này thay thế Thông số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật
thống kê, kiểm đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; i bỏ Điều 23 Thông
số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ i nguyên Môi trường
quy định chi tiết một s điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Nghị định số
44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
Điều 3. Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc B Tài nguyên Môi trường các
tổ chức, nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông y.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trong quá trình áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật này, nếu vướng mắc hoặc phát
hiện bất hợp lý, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên Môi trường để tổng hợp, điều
chỉnh kịp thời./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ trưởng Bộ TNMT;
- Các Thứ trưởng B TNMT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ pháp);
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TNMT, Cổng TTĐT Bộ TNMT;
- Lưu: VT, KHTC, PC, TCQLĐĐ (CKSQLSDĐ).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
THỐNG KÊ, KIỂM ĐẤT ĐAI LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông số 13/2019/TT-BTNMT ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường)
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định định mức lao động, vật tư, thiết bị sử dụng trong thực hiện thống
đất đai định kỳ ng năm; kiểm đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định
kỳ 5 năm kiểm đất đai chuyên đề (k cả kiểm chuyên đề thực hiện gắn với việc
kiểm đất đai định kỳ) do Ủy ban nhân dân c cấp Bộ Tài nguyên Môi trường
thực hiện.
2. Đối tượng áp dụng
quan quản nhà nước, quan chuyên môn về tài nguyên môi trường các cấp;
công chức địa chính xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung công chức địa chính cấp
xã) các tổ chức, nhân khác liên quan đến việc thực hiện thống kê, kiểm đất
đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
3. sở xây dựng định mức
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a) Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị
trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
b) Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi an toàn
lao động, vệ sinh lao động;
c) Thông liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định số tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính;
d) Thông số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ i
nguyên Môi trường về việc quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài
nguyên môi trường;
đ) Thông số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ i
nguyên Môi trường quy định về thống kê, kiểm đất đai lập bản đồ hiện trạng sử
dụng đất;
e) Thông số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính về hướng
dẫn chế độ quản lý, nh hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại quan, tổ chức, đơn vị
tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản không tính thành phần vốn
Nhà nước tại doanh nghiệp.
4. Định mức này được s dụng để tính đơn giá sản phẩm thống kê, kiểm đất đai lập
bản đồ hiện trạng sử dụng đất; làm căn cứ giao dự toán quyết toán giá trị sản phẩm
thống kê, kiểm đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các vùng cả nước;
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung tỉnh); quận, huyện, thị xã, thành phố
trực thuộc tỉnh (gọi chung huyện); xã, phường, thị trấn (gọi chung xã).
Các công việc xây dựng dự án, hội nghị triển khai tập huấn, công tác chỉ đạo, hướng dẫn,
đôn đốc, kiểm tra, nghiệm thu, thông tin tuyên truyền về thống kê, kiểm đất đai lập
bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các cấp thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.
5. Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng
đất gồm các định mức thành phần sau:
5.1. Định mức lao động: là chi phí lao động trực tiếp để sản xuất ra một sản phẩm (thực
hiện một bước công việc). Nội dung của định mức lao động bao gồm:
a) Nội dung công việc: quy định các thao c bản, chủ yếu để thực hiện bước công
việc.
b) Định biên: xác định cấp bậc lao động kỹ thuật để thực hiện từng nội dung công việc
theo quy định tại Thông số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường B trưởng Bộ Nội vụ ban nh Thông
Đánh giá bài viết
1 125
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo