Thông tư 13/2018/TT-BTTTT

Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT

Thông tư 13/2018/TT-BTTTT quy định về danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông ban hành.

Tóm tắt nội dung Thông tư 13/2018/TT-BTTTT

Máy xử lý dữ liệu tự động phải nhập khẩu theo giấy phép

Ngày 15/10/2018, Bộ Thông tin truyền thông ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.
Theo đó, khi các doanh nghiệp nhập máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu thì đều phải nhập khẩu theo giấy phép nhập khẩu.

Cũng trong Thông tư mới, khi các doanh nghiệp được thực hiện hoạt động nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tại Cục An toàn thông tin; trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục An toàn thông tin tiến hành kiểm tra; trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy phép nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2018.

VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 13/2018/TT-BTTTT
Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG NHẬP KHẨU
THEO GIẤY PHÉP TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP
KHẨU SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật quản ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 108/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy
định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng;
Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật quản ngoại thương;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ Thông tin Truyền
thông;
Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ về
tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp ch yếu cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thông tin,
Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Thông quy định Danh mục sản
phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép trình tự, thủ tục, hồ cấp
Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy
phép trình tự, thủ tục, hồ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin
mạng (sau đây gọi tắt Giấy phép nhập khẩu).
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông y áp dụng đối với các doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh sản
phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng thực hiện hoạt động nhập khẩu sản phẩm an toàn
thông tin mạng thuộc Danh mục.
Điều 3. Sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép
1. Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép được quy định
tại Phụ lục I của Thông này.
2. Sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép thiết bị hoàn chỉnh
đặc tính kỹ thuật, tả hàng hóa theo đúng chỉ tiêu kỹ thuật, cấu trúc thiết kế, thể
hoạt động độc lập; không áp dụng đối với linh kiện hoặc phụ kiện hoặc bộ phận của sản
phẩm.
Điều 4. Hiệu lực của Giấy phép nhập khẩu
Thời hạn hiệu lực của Giấy phép nhập khẩu 02 (hai) năm hoặc bằng thời hạn hiệu lực
của Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng của doanh nghiệp
trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn
thông tin mạng còn ít hơn 02 (hai) năm.
Điều 5. Lệ phí cấp, cấp lại Giấy phép nhập khẩu
Doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng nghĩa vụ nộp lệ phí cấp,
cấp lại Giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông s 269/2016/TT-BTC ngày 14
tháng 11 năm 2016 của B trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản
sử dụng phí lệ phí thuộc nh vực an toàn thông tin.
Chương II
CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
Điều 6. quan cấp Giấy phép nhập khẩu
Bộ Thông tin Truyền thông (Cục An toàn thông tin) cơ quan cấp Giấy phép nhập
khẩu.
Điều 7. Hồ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu
Hồ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu được lập thành 01 (một) bộ, bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu theo Mẫu số 01 tại Phụ lục II của Thông này.
2. Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng: bản sao.
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
3. Giấy chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy: bản sao chứng thực, trường
hợp bản sao không chứng thực thì mang bản chính để đối chiếu.
4. Tài liệu kỹ thuật tả chức năng của sản phẩm đề nghị nhập khẩu: bản sao, bằng
tiếng Việt Nam hoặc tiếng Anh.
Điều 8. Tiếp nhận hồ cấp Giấy phép nhập khẩu
1. Doanh nghiệp nộp hồ theo một trong các nh thức sau đây:
a) Nộp trực tiếp;
b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ,
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp
luật;
c) Nộp trực tuyến.
2. Địa chỉ tiếp nhận đối với hồ nộp trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính: Cục An
toàn thông tin, Tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng,
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Nội.
3. Đối với hồ nộp trực tiếp, ngày nhận hồ ngày Cục An toàn thông tin nhận được
hồ do doanh nghiệp trực tiếp nộp.
4. Đối với hồ nộp thông qua dịch vụ bưu chính, ngày nhận hồ ngày Cục An toàn
thông tin nhận được hồ do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính chuyển đến.
5. Đối với hình thức nộp trực tuyến, Cục An toàn thông tin triển khai theo lộ trình cung
cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin Truyền thông.
6. Doanh nghiệp nhận Giấy phép nhập khẩu trực tiếp tại trụ sở Cục An toàn thông tin
hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.
7. Giấy phép nhập khẩu cấp cho doanh nghiệp được công khai trên Cổng thông tin một
cửa Quốc gia, Cổng dịch vụ công Quốc gia Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin
Truyền thông.
Điều 9. Thẩm định cấp Giấy phép nhập khẩu
1. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục An toàn thông tin
kiểm tra gửi thông báo cho doanh nghiệp về tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại
Điều 7 của Thông này bằng văn bản hoặc hình thức điện tử.
2. Trường hợp hồ chưa đầy đủ, doanh nghiệp trách nhiệm thực hiện bổ sung theo
yêu cầu của Cục An toàn thông tin.
Đánh giá bài viết
1 122
Bài liên quan