Thông tư 12/2021/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn

Thông tư số 12 năm 2021 BTNMT

Ngày 17/8 năm 2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 12/2021/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS.

Theo đó, định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn được áp dụng đối với cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

Thông tư 12/2021/TT-BTNMT chính thức có hiệu lực từ 05/10/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

B
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI T
NG C
NG HÒA XÃ H
I CH
NGA VI
T NAM
Độc lp - T do - Hạnh phúc
Số: /2021/TT-BTNMT Hà Nội, ngày tháng năm 2021
THÔNG TƯ
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng
sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản đa chất về khoáng sản; công
c bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên t
hóa học bằng phương pháp ICP-MS
n cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
n cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Khoáng sản;
Căn c Ngh định s 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 m 2017 của
Chính ph quy định chức năng, nhiệm v, quyền hạn cấu tchức của
Bội nguyên và Môi tờng;
Theo đề nghcủa Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
Việt Nam, Vụ trưng VKế hoạch - Tài chính Vụ trưởng Vụ Pp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông ban hành
định mức kinh tế - kỹ thuật công c đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần
đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo t
trọng lực; công c xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng
phương pháp ICP-MS.
Điu 1. Ban hành m theo Thông này định mức kinh tế - kỹ thuật công
tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra bản địa
cht về khoáng sản; công tác bay đo ttrng lực; công tác xác định hàm
lượng một snguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm 2021.
2. Bãi b Mục 3 Chương I Phần II Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ny 05
tháng 7 năm 2010 ban hành định mức kinh tế - kỹ thutc công tnh địa chất.
Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
Trong trưng hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong
Thông tư này được sửa đi, bổ sung hoặc ban hành mi, thay thế thì thực hiện
theo văn bản mới.
12
17
8
05
10
2
Điều 4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nn
n các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tng cục Địa chất và Khoáng sản
Vit Nam, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường các tổ chức,
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các
quan, t chức, cá nhân phản ánh kịp thời về B Tài nguyên Môi tng để
xem t, giải quyết./.
i nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang B, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT;
-
Lưu: VT, KHTC, PC, ĐCKS.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trn Quý Kiên
3
BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
CNG H XÃ HỘI CHNGA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỊNH MC KINH TẾ - KỸ THUẬT
CÔNG TÁC ĐÁNH G TIM NĂNG KHOÁNG SN RẮN PHN ĐT
LIỀN TRONG ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐA CHẤT VỀ KHOÁNG SN; CÔNG
TÁC BAY ĐO T VÀ TRỌNG LỰC; CÔNG C XÁC ĐỊNH HÀM ỢNG
MỘT SỐ NGUYÊN TỐ HÓA HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ICP-MS
(Ban nh m theo Thông s /2021/TT-BTNMT ngày tháng năm 2021
ca Btng Bộ Tài nguyên Môi tng)
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho công tác đánh giá tiềm năng
khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản (chỉ áp
dụng cho ng tác địa chất về đánh giá khoáng sản, không bao gồm các dạng
công tác trắc địa, địa vật lý, địa chất thủy văn, khoan, khai đào); công tác bay đo
từ trọng lực; công tác xác định hàm ợng mt số nguyên t hóa học bằng
phương pháp ICP-MS, gồm 03 hạng mục công việc chính sau:
1.1. Công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rn phần đất liền trong điều
tra cơ bản địa chất v khoáng sản.
1.2. Công tác bay đo từ và trọng lực.
1.3. Công tác xác đnh hàm lưng một số nguyên tố hóa học bằng phương
pháp ICP-MS.
2. Đốiợng áp dng
Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm ng khoáng sản rắn
phn đt liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sn; công tác bay đo từ và
trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương
pháp ICP-MS được áp dụng đối với quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp
công lập, các tổ chức nhân liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ
về công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.
3. sở xây dựng chỉnh lý định mức kinh tế - k thuật
3.1. Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012.
3.2. Nghđịnh số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phvề
chế độ tiền lương đối với cán b, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Đánh giá bài viết
1 11
Bài liên quan