Thông tư 12/2019/TT-BTNMT

Thông tư số 12/2019/TT-BTNMT

Thông tư 12/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám.

Tóm tắt Thông tư 12/2019/TT-BTNMT

Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám

Ngày 05/8/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Thông tư 12/2019/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám.

Theo đó, định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám bao gồm: Định mức lao động công nghệ, định mức sử dụng vật liệu, định mức sử dụng dụng cụ, định mức sử dụng thiết bị.

Định mức lao động công nghệ là thời gian lao động trực tiếp để sản xuất ra một sản phẩm. Bao gồm: Nội dung công việc, phân loại khó khăn, định biên, định mức. Ngày công (ca) sử dụng để tính định mức này được tính bằng 08 giờ làm việc.

Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định mức sử dụng vật liệu, định mức sử dụng dụng cụ và máy móc. Định mức sử dụng vật liệu là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất 01 đơn vị sản phẩm. Định mức sử dụng dụng cụ/thiết bị là thời gian người lao động sử dụng dụng cụ/thiết bị sản xuất ra 01 đơn vị sản phẩm.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/9/2019.

Thông tư này dẫn chiếu tới Nghị định 204/2004/NĐ-CP, Thông tư 39/2015/TT-BTNMT, Thông tư 04/2017/TT-BTNMT.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ TÀI NGUYÊN
MÔI TRƯỜNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 12/2019/TT-BTNMT
Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2019
THÔNG
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - K THUẬT VẬN HÀNH TRẠM THU DỮ LIỆU
VIỄN THÁM
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định s 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu t chức của B Tài nguyên Môi trường;
Căn cứ Nghị định s 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy
định v hoạt động viễn thám;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính
Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng B Tài nguyên Môi trường ban hành Thông ban hành định mức kinh tế -
kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám.
Điều 1. Ban hành m theo Thông y Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu
dữ liệu viễn thám.
Điều 2. Thông này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2019.
Điều 3. Bộ, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, y ban nhân n các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường,
Sở i nguyên Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các tổ chức,
nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông này./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ các P Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ pháp;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng thông tin điện tử Bộ
TN&MT;
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Công Thành
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
- Lưu: VT, KH-TC, PC, VTQG.
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
VẬN HÀNH TRẠM THU D LIỆU VIỄN THÁM
(Ban hành kèm theo Thông số 12/2019/TT-BTNMT ngày 05 tháng 08 năm 2019 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường)
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh: Định mức kinh tế - kỹ thuật vận nh trạm thu dữ liệu viễn
thám (sau đây gọi tắt Định mức KT-KT) áp dụng cho các bước công việc (các nguyên
công công việc vận hành 01 trạm thu dữ liệu viễn thám) sau:
a) Công tác chuẩn bị trước khi thu nhận.
b) Thu nhận xử lý tín hiệu vệ tinh.
c) Đánh giá chất lượng nh viễn thám.
d) Đánh giá độ che phủ mây.
đ) Cập nhật danh mục dữ liệu ảnh viễn thám.
e) Sao lưu dữ liệu viễn thám mức 0.
g) Theo dõi đánh giá đơn hàng chụp ảnh viễn thám.
h) Báo cáo kết quả thu nh viễn thám.
i) Xử lý dữ liệu viễn thám từ mức 0 lên các mức bản (theo Thông quy định hiện
hành).
k) Vận hành trạm thu theo chế độ khẩn cấp.
l) Phối hợp vận hành giữa trạm thu dữ liệu viễn thám trạm điều khiển vệ tinh viễn
thám.
m) Xử lý sự cố kỹ thuật
n) Bảo trì hệ thống trạm thu dữ liệu viễn thám.
Các bước công việc được chia thành 03 nhóm như sau:
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
- Công việc theo quy trình hàng ngày bắt buộc thực hiện Công tác chuẩn bị trước khi thu
nhận; Thu nhận xử tín hiệu vệ tinh; Đánh giá chất lượng ảnh viễn thám; Đánh giá
độ che phủ mây; Cập nhật danh mục dữ liệu nh viễn thám; Sao lưu dữ liệu viễn thám
mức 0; Phối hợp vận hành giữa trạm thu dữ liệu viễn thám trạm điều khiển vệ tinh
viễn thám.
- Công việc mang tính đột xuất (Xử sự cố kỹ thuật; Vận nh trạm theo chế độ khẩn
cấp).
- Công việc thực hiện hàng tháng, quý hoặc theo đơn hàng (Báo cáo kết quả thu ảnh viễn
thám; Bảo trì hệ thống trạm thu dữ liệu viễn thám; Theo dõi đánh giá đơn hàng chụp
ảnh viễn thám).
1.2. Đối tượng áp dụng
a) Định mức kinh tế - kỹ thuật (KT-KT) này áp dụng đối với các quan quản nhà
nước, tổ chức liên quan đến việc quản vận nh trạm thu dữ liệu viễn thám
Việt Nam.
b) Định mức KT-KT được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán
quyết toán cho việc quản vận hành cho 01 trạm thu dữ liệu viễn thám Việt Nam.
c) Định mức KT-KT được sử dụng để phục vụ công tác điều hành sản xuất của các đơn vị
sản xuất cơ sở biên soạn định mức tổng hợp phục vụ công tác quản sản xuất của Bộ
Tài nguyên Môi trường.
1.3. sở xây dựng định mức
a) Quyết định số 1340/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 04 năm 2018 phê duyệt điều chỉnh
Chương trình y dựng Định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên Môi trường
giai đoạn 2016-2020.
b) Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về việc quy
định mức lương sở đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng trang (từ
ngày 01 tháng 7 m 2018, mức lương sở 1.390.000 đồng/tháng).
c) Ngh định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về Chế độ tiền lương
đối với n bộ, công chức, viên chức lực lượng trang.
d) Thông tư số 39/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 7 m 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên Môi trường quy định kỹ thuật vận nh trạm thu ảnh vệ tinh.
đ) Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 m 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên Môi trường quy định xây dựng định mức ngành tài nguyên môi trường.
Đánh giá bài viết
1 16
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo