Thông tư 12/2018/TT-BTTTT

Thông tư số 12/2018/TT-BTTTT

Thông tư 12/2018/TT-BTTTT quy định về mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập do bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông ban hành.

Tóm tắt nội dung Thông tư 12/2018/TT-BTTTT

Mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập

Từ ngày 01/12/2018, mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập được áp dụng theo Thông tư 12/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản (gồm cả bưu thiếp) trong nước cho lần lượt các nấc khối lượng đến 20g; trên 20g đến 100g; trên 100g đến 250g là 4.000 đồng; 6.000 đồng; 8.000 đồng. Mỗi 250g tiếp theo đến 2000g là 2.000 đồng.

Mức giá cước tối đa cho dịch vụ thư cơ bản từ Việt Nam đi các nước dao động từ 15.000 đồng - 23.000 đồng ở nấc khối lượng 20g tùy thuộc vào quốc gia và vùng lãnh thổ…

Bộ Thông tin và Truyền thông giao Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện:

- Quyết định giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập bảo đảm không cao hơn mức giá cước tối đa nêu trên;

- Báo cáo Bộ về giá cước dịch vụ 30 ngày trước khi triển khai dịch vụ;

- Niêm yết, công khai giá cước dịch bưu chính phổ cập theo quy định.

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/12/2018.

130 THONG TIN VA TRUYEN THONG
CONG 116A X.A. HOI CHU NCI liA V11!_,T NAM
hoc lap - Tu- do - Hanh phtic
SO:
42)
/2018/TT-MITT
Ha NOi, ngay
i
Althcingjo
11 a1712018
THONG TU
Quy dinh mire gii ctrac tai da dich vu burn chinh phi; Op
Can ca. Luat Bwu chinh ngay 17 thcing 6 nam 2010;
Can ca- Luat Gia ngay 20 thong 6 nam 2012;
Can ca. Nghi dinh so 177/2013/ND-CP ngay 14 thong 11 nam 2013 czia Chinh
phi:1 quy dinh chi tat va htrong dein thi hanh mot so dieu czia Luat Gici; Nghi dinh
so 149/2016/ND-CP ngay 11 thong 11 nam 2016 czia Chinh phii seta doi, bo sung
mot so dieu cua Nghi dinh so 177/2013/ND-CP;
Can cu Nghi dinh se
,
17/2017/ND-CP ngay 17 thong 02 nam 2017 cz:ta Chinh
phu quy dinh chtic ruing, nhiem vu, quye'n han va ca cOu to chic cz"la BO Thong tin
va Truyen thong;
Can cit. Quyit dinh so 45/2015/QD-TTg ngay 24 thong 9 nam 2015 czia Aft
twang Chinh phu ve cung zing dich vu buu chinh cong ich va dich vu cong ich trong
hoed clOng phcit hanh boo chi;
Theo de nghi cita Vu trift'mg Vu Buu chinh,
BO truOng BO Thong tin va Truyen thong ban hanh Thong tit' quy dinh mar gici
cu-ac tai da dich vu bitu chinh pha cap.
Dieu 1. Phamyi dieu chinh
1. Thong to nay quy dinh mire gia cuoc tai da dich vu buu chinh phO cap,
gOrn:
a)
Mirc gia cuCfc tai da dich vu thu co
.
ban (gom ca buu thiep) trong nuerc;
b)
Mirc gia cuot tai da dich vu thu co
.
ban (gam ca buu thiep) tin Viet Nam di
cac nuov.
2. Mirc gia cuot tai da dich vu buu chinh phO cap quy dinh tai khoan 1 Dieu
nay thrac dieu chinh khi cac yeu to hinh thanh gia thay doi va phii hop ved chu
truang, chinh sach phat trien kinh to xa
Dieu 2. DOi ttryng ap dung
1.
To chirc, ca nhan sir dung dich vu buu chinh phO cap.
2.
TOng cong ty Rau dien Viet Nam.
2
u 3.
Mtic gia ctro
.
c t6i da dich vu thin co
.
ban trong ntro
.
c
Mirc gia
cu*c
tOi da dich vu thu co ban trong nuot dugc quy dinh nhu sau:
'FT
1
N'Ae
khi luvng
Mire gia ciferc tiii da (deng)
Den 20g
4.000
2
Tren 20g den 100g
6.000
3
Teen 100g den 250g
8.000
4
Mgi 250g tiep theo den 2.000g
2.000
Dieu 4. Mire gia culk toi da dich vu thtr co
-
ban tir Viet Nam di cac 'luck
Mirc
gia ctrot t6i da dich
vu thu co ban dr Viet Nam di cac nuerc dugc quy
Binh nhu
.
sau:
TT
NAc khOi luvng
Mti.c gia ctreec tiii da (deng)
Wing 1
Wing 2
Wing 3
Wing 4
1
Den 20g
15.000
19.000
21.000
23.000
2
Tren 20g den 100g
37.000
46.000
59.000
63.000
3
Tren 100g den 250g
90.000
109.000
140.000
155.000
4
M6i 250g tiep theo den 2.000g
84.000
115.000
136.000
136.000
Danh sach cac quac gia va \ding lanh thO phan theo Wing dugc quy dinh tai
Phu luc ban hanh kern theo Thong tu nay.
Dieu 5. TO chfic thuc hien
1.
Vu
Buu chinh (BO Thong tin va Truyen thong) có trach nhiem kiem tra,
giam sat viec thut hien cac quy dinh ve gia cuot dich vu buu chinh phO cap va
huOng d'an thuc hien Thong tu nay.
2.
SO
.
Thong tin va Truyen thong cac tinh, thanh ph'6 trtrc thuec Trung uong
có trach nhiem kiem tra, giam sat viec thuc hien gia cuoc dich vu buu chinh phi; cap
teen dia ban.
3.
TOng cong ty Rim dien Viet Nam có trach nhiem:
a)
Quyet dinh gia cuot dich vu buu chinh phO cap theo tham quyen, bao dam
khOng cao hon. mire gia cu&c t'
sM da quy dinh tai Dieu 3, Dieu 4 Thong tu nay;
b)
Bac) cao BO Thong tin va Truyen thong ve gia cuot dich vu buu chinh phO
cap 30 ngdy truac khi trien khai. op dung;
c)
Niem yet, cong khai gia cu6c dich vu buu chinh phO cap theo quy dinh cua
phap 1114 ve gia va buu chinh;
3
d) Xay dung phuang an gia cu6c truth Bo Thong tin va Truyen thong de dieu
chinh mire gia cuoc tOi da dich vu buu chinh phe cap khi cac yeu to hinh thanh gia
thay dei va phit hop chit trucrng, chinh sach phat trien kinh to - xa hei.
Dieu 6. Dieu khoin thi hanh
1.
Thong tu nay c6 hieu luc thi hanh to ngay 01 thang 12 nam 2018.
2.
Thong tu so 20/2013/TT-RITTT ngay 05 thong 12 narn 2013 cua BO
Thong tin va Truyen thong quy dinh mire gia cuOt t6i da doi v6i dich vu buu chinh
phe cap het hieu luc ke tir ngay Thong tu nay c6 hieu luc thi hanh.
3.
Charth Van phong, Vu tru6ng Vu Btru chinh, Thu tnr&ng cac don vi lien
quan thuec Be Th'Ong tin ye. Truyen thong, Tong giam dec Tong ding ty Btru dien
Viet Nam va cac to chuc, ca nhan lien quan chiu trach nhiem thi hanh Thong tu nay.
4.
Trong qua trinh trien khai thuc hien, neu co van de phat sinh, vuong mac, to
chirc, ca nhan phan anh kip thed ve BO 'Thong tin va Truyen thong de xem xet, sira
doi, bo sung./.-
2(
nhjn:
Q BO TRUbNG
- Thti Wong va. cac Pho Thit toting Chinh pH;
- Van phong Trung ucmg va cac Ban cua Dang;
- Van phong Tong Bi thu;
-
Van phOng Quec hOi;
- Van phong Chit tjch flare;
- Vien Kiern sat nhan dart toi cao;
-
Toa an nhan dan
tOi
cao;
-
Mem town Nha ntrac;
- Cac BO, ca quan ngang Be, ca quan
guyen Manh Ming
thuOc Chinh pha;
- UBND cac tinh, Utah phe truc thuOc TW;
- Ca quan trung ucrng cua cac down the;
-
Cuc Quin ly gia, Cuc TCDN (BO Tai chinh);
-
Cuc Mtn' tra van ban QPPL (BO Tu phap);
-
11T1 cac tinh, thanh pho trirc thuOc TW;
- Cong bao, Cong Thong tin dien to Chinh pH;
-
BO I
-
TIT: BO truong va cac Thfr truing;
cac ca quan,
don vi
thuOc Be,, COng TTDT BO;
- Lul: VT, BC (240).
Đánh giá bài viết
1 30
Bài liên quan