Thông tư 11/2020/TT-BNNPTNT định mức hoạt động quy hoạch thủy lợi

Thông tư 11/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi.

Ngày 27/10/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Thông tư 11/2020/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi.

Cụ thể, điều kiện chuẩn cho công việc khảo sát, đo đạc đó là: Đập, hồ chứa có chiều cao nhỏ hơn 10 m hoặc dung tích toàn bộ nhỏ hơn 500.000 m3; Trạm bơm có tổng lưu lượng nhỏ hơn 3.600 m3 /h; Cống có tổng chiều rộng thoát nước nhỏ hơn 10 m đối với cống thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhỏ hơn 5 m đối với các vùng còn lại; Đường ống dẫn nước có lưu lượng nhỏ hơn 0,25 m3 /s hoặc đường kính ống nhỏ hơn 500 mm;…

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng quy định yêu cầu đo mặn, trong đó: Điểm đo phải mang tính đặc trưng, đại diện cho khu vực và được phân bố theo không gian bảo đảm phân tích, xác định được ranh giới mặn xâm nhập. Tại vị trí lấy nước của trạm bơm, cống, hệ thống dẫn, chuyển nước và công trình cấp nước tập trung nông thôn từ sông, kênh, mương; tại vị trí hợp lưu và phân lưu của sông, kênh, mương; tại vị trí cửa sông. Khoảng cách giữa các mặt cắt đo độ mặn tính từ cửa sông tối thiểu 5 km.

Thông tư này có hiệu lực từ 15/12/2020.

Nội dung Thông tư 11 năm 2020 BNNPTNT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

________

Số: 11/2020/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi

_______________

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2019 quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cở bản thủy lợi.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi, bao gồm các nội dung sau:

1. Quy hoạch thủy lợi

a) Lập quy hoạch và rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi lưu vực sông liên tỉnh;

b) Lập quy hoạch và rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi của hệ thống công trình thủy lợi liên quan từ 02 tỉnh trở lên.

2. Điều tra cơ bản thủy lợi

a) Điều tra hiện trạng số lượng, chất lượng và năng lực phục vụ của công trình thủy lợi; nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi;

b) Điều tra hiện trạng cơ cấu tổ chức; cơ chế chính sách trong hoạt động thủy lợi;

c) Điều tra, đánh giá tác động của công trình thủy lợi đến môi trường và đời sống của người dân;

d) Điều tra, thu thập thông tin quan trắc, giám sát về số lượng, chất lượng nước, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, lũ, ngập lụt, úng, bồi lắng, xói lở công trình thủy lợi, bờ sông, bờ biển phục vụ hoạt động thủy lợi.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi.

Điều 3. Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi

Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động thủy lợi được quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động điều tra cơ bản thủy lợi

Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động điều tra cơ bản thủy lợi được quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngay 15 tháng 12 năm 2020.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Cơ quan TW các đoàn thể;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND, HĐND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường;

- Các Thứ trưởng;

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo, Cổng thông tin điện tử CP;

- Website Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Các Chi cục Thủy lợi, Công ty KTCTTL;

- Lưu: VT, TCTL (350b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục I

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO HOẠT ĐỘNG LẬP QUY HOẠCH THỦY LỢI

(Kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

I.1. Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

- Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

- Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

- Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

- Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

- Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

- Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

- Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

I.2. Quy định viết tắt

TT

Chữ viết tắt

Nội dung viết tắt

1

QHTL

Quy hoạch thủy lợi

2

CTTL

Công trình thủy lợi

3

HTCTTL

Hệ thống công trình thủy lợi

6

ĐMC

Đánh giá môi trường chiến lược

7

KS1

Kỹ sư bậc 1/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương

8

KS2

Kỹ sư bậc 2/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương

9

KS3

Kỹ sư bậc 3/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương

10

KS4

Kỹ sư bậc 4/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương

11

KS5

Kỹ sư bậc 5/9 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương

12

KSC3

Kỹ sư chính bậc 3/8 chuyên ngành phù hợp hoặc tương đương

13

KTXH

Kinh tế - xã hội

14

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

........................................................

Mời các bạn sử dụng file Tải về để xem toàn bộ nội dung chi tiết thông tư.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ nông nghiệp và phát triển nông thônNgười ký:Nguyễn Hoàng Hiệp
Số hiệu:11/2020/TT-BNNPTNTLĩnh vực:Nông nghiệp
Ngày ban hành:27/10/2020Ngày hiệu lực:15/12/2020
Loại văn bản:Thông tưNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 22
Văn bản liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo